سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلانشهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از آسیب­های کلان و ساختاری مدیریت به ویژه در مسائل محیط زیستی بوروکراسی است که این مسئله در مواقع بحران‌های زیست محیطی باعث عدم ابتکار عمل و واکنش بهنگام از ناحیه مدیریت کلاً کشور شده است. به نوعی می‌توان گفت که این مسئله سابقه‌ای جهانی دارد و راه‌حل‌های متعددی نیز برایان ارائه شده است که یکی از ابتکارات بسیار کارآمد در این زمینه سازمان‌های مردم نهاد هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری به منظور مدیریت مالی و جغرافیایی بحران‌های زیست محیطی کلان‌شهرهای ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیک در مواجهه با بحران‌های زیست محیطی در کلان‌شهرهای ایران سازمان‌های مردم نهاد چگونه می‌توانند با به وجود آوردن مدیریت مشارکت محور ابعاد مالی و جغرافیایی بحران‌های زیست محیطی کلان‌شهرهای کشور را مدیریت نمایند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می‌شود از جمله این که مدیریت مشارکت محور دارای چه تاریخچه‌ای است و این که چه نظریاتی در این رابطه ارائه شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که کلان‌شهرهای ایران با بحران‌های زیست محیطی مختلفی مانند آلودگی هوا، تخریب پوش گیاهی و جنگلی، خشک‌سالی و ... مواجه‌اند که سازوکارهای دولتی مرسوم نه تنها در مدیریت آن‌ها موفق نبوده‌اند بلکه به دلیل الزامات توسعه و پیشرفت و ... بعضاً باعث تشدید آن‌ها نیز شده‌اند. فرضیه پژوهش این است که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در مقابل محدودیت ای مالی و بودجه‌ای و ساختار پیچیده و کند بوروکراسی دولتی مدلی مشارکتی از مدیریت را برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران­های زیست محیطی کلان­شهرهای ایران فراهم آورند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش سازمان‌های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران‌های زیست محیطی کلان‌شهرهای ایران خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-governmental organizations and participatory governance: With emphasis on Provide non-bureaucratic model for financial and geographical management of environmental crises in metropolitan areas of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Kheiri
Assistant Prof., Department of management, accounting and economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Abstract
One of the major structural and structural damage of Iran's management, especially in environmental matters Is Bureaucracy This is the case in times of environmental crises Cause Lack of initiative and timely response Has been From the macro management area. One can say that this is a global issue and there are several solutions for it which is one of the most effective initiatives in this field. The purpose of this article Is Review and analyze the role of NGOs In providing the ground for the participation of people away from stuck and administrative bureaucracy In order to manage the financial and geographical conditions of the environmental crises of Iranian metropolises. The main question of this article is that Due to the Inefficiencies of bureaucratic management in dealing with environmental crises in Iranian metropolitan areas How can people-public organizations manage the macroeconomic crisis of the country through the establishment of participatory management of the financial and geographic dimensions of the environmental crisis? In addition, the main question of other sub-questions is raised in this article what is the history of partner-driven management? And what are the views expressed in this regard? The findings of this paper show that Iranian metropolises face various environmental crises such as air pollution, vegetation and forest degradation, drought and ...That conventional government mechanisms have not only failed to manage them But because of the requirements of development and progress, and sometimes they have also exacerbated them. The research hypothesis is that NGOs can In contrast to the financial and budgetary constraints and the complex and slow structure of the state bureaucracy provide a collaborative model of management for the financial and geographic management of macroeconomic crisis in Iranian cities. Considering this introduction in this paper, using the qualitative research method and using library resources and scientific and research papers Will try To be paid Analyze and explain the role of NGOs In providing the ground for the participation of the people from the clutches of the administrative bureaucracy for the financial and geographic management of the environmental crises of the metropolises of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: NGOs
  • participatory governance
  • bureaucracy
  • financial management
  • Environmental crises
  • metropolises of Iran
پرتوی، پروین و سیده فخرالسادات قادری آل هاشم (1395)، مدیریت یکپارچه منابع آبی در برنامه‌ریزی شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: تهران)، فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری، دوره دوم - شماره 2.
توکلی نیا، جمیله و محمدرضا پاک نهاد و حسین رئیسی و پرویز آقایی (1395)، ارزیابی چالش‌های اجتماعی ناشی از بحران خشک‌سالی بر توسعه پایدار روستایی مورد پژوهی: دهستان میانده از توابع بخش شبیکوه، شهرستان فسا، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 49.
دهستانی اسفندآبادی، حسین (1386)، اجتماعی: همکاری دولت و سازمان‌های مردم نهاد در توسعه، فصلنامه برنامه، شماره 218.
رزاقی، حبیب اله و کرامت اله زیاری و نوید سعیدی رضوانی (1390)، مدل چندهسته‌ای و چندمرکزی شهر و کلان‌شهری، از نظریه تا عمل - مورد شهر کرج، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 102.
رضوانی، علی اصغر (1380)، اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 173 و 174.
سعید آبادی، زهرا و شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر (1396)، محیط‌زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی، فصلنامه راهبرد، شماره 83.
طاهرآبادی، فائزه و محمدکریم معتمد و محمدرضا خالدیان (1395)، تحلیل موانع و مشکلات مدیریت آب کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار؛ مورد: شهرستان‌های کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 17.
طاهری فرد، علی و سید جعفر حسینی (1390)، بررسی امکان‌پذیری توسعه بر پایه منابع طبیعی، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 77.
عباس زاده، محمد و لیلا علوی و حسین بنی فاطمه و محمدباقر علیزاده اقدم (1395)، مدل یابی ساختاری تأثیر تجربه زیست‌محیطی و نگرش زیست‌محیطی بر رفتار زیست‌محیطی، فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 27.
عباس زاده، محمد و لیلا علوی و حسین بنی فاطمه و محمدباقر علیزاده اقدم (1395)، مدل یابی ساختاری تأثیر تجربه زیست‌محیطی و نگرش زیست‌محیطی بر رفتار زیست‌محیطی، فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 27.
غلامی، یونس و سلمان حیاتی و محمد قنبری (1394)، شناخت الگوی رشد کالبدی - فضایی کلان‌شهرهای ایران (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز)، فصلنامه مطالعات نواحی شهری، شماره 3.
فریادی، مسعود (1396)، مبنای اکولوژیک اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط‌زیست، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 78.
قربیان، عباس و سمیه صفاری (1396)، مدیریت دولتی نوین استراتژیک به عنوان روش کل‌نگر برای یکپارچگی خط مشی، فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره سوم - شماره 2/1.
قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت و محمود حضرتی (1388)، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، شماره 2.
قنبری، محمد و محمد اجزاء شکوهی و محمدرحیم رهنما و امیدعلی خوارزمی (1395)، تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تأکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)، فصلنامه جغرافیای سیاسی، شماره 5.
مجد، محمدقلی (1374)، روندهای اخیر در کشاورزی، فصلنامه ایران نامه، شماره 49 و 50.
مک کیبن، بیل (1383)، محیط زیست: تغییرات آب و هوا و از هم گسیختن تار و پود طبیعت، فصلنامه سیاحت غرب، شماره 15.
موسوی، میرنجف و امیر فتحی فرزانه (1395)، ماهیت فضایی سرزمین‌های شهر محور در برنامه‌ریزی منطقه‌ای چهار پدیده فضایی با نگاهی بر کلانشهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 23.
نهازی، غلامحسین (1380)، عوامل ایجاد و تشدید بحران کم آبی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 25.
الوانی، سید مهدی و داریوش مبصر (1392)، بررسی آثار راهبردهای مدیریت دولتی نوین بر سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، شماره 12.
https://water.fanack.com
www.who.int
ScienceDirect.com
Antiquity Journal
https://www.researchgate.net