ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

از میان جاذبه‌های متعددی که در زمینه صنعت گردشگری در ایران وجود دارد، شمال ایران به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور با داشتن میراث‌های طبیعی سالانه میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند. یکی از شاخه‌های بسیار جذاب در گردشگری استفاده از جاذبه‌های محیط طبیعی و به عبارت دیگر اکوتوریسم می‌باشد. همچنین به دلیل افزایش جمعیت و فشاری که به تبع آن بر محیط زیست وارد می‌شود، گردشگری نیز می‌تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد و بهترین راه حل این است که توسعه گردشگری و خصوصاً اکوتوریسم به صورت پایدار باشد. شهرستان رامسر نیز در عمل با تبعات مثبت و منفی رشد این صنعت مواجه است. هدف از این پژوهش ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری رامسر از دیدگاه زیست محیطی می‌باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و تحلیلی می‌باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان حوزه زیست محیطی رامسر می‌باشد و با توجه به میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش دلفی و نرم افزار SPSS تحلیل شده و نتایج حاکی از آن است که تغییر کاربری اراضی جلگه‌ای و ساحلی، آلودگی آب‌های سطحی ناشی از دفع نامناسب سیستم‌های فاضلاب و جمع‌آوری زباله سبب تخریب محیط زیست رامسر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Ramsar Tourism Capacities from an Environmental Perspective

نویسندگان [English]

  • Seyed Amirabbas Bahari Meimandi 1
  • Seyed Jamaladdin Daryabari 2
  • Abbas Bakhshande Nosrat 3
1 Ph.D. of Urban Planning, Edalat University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Geography & Urban Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad Univeristy, Tehran, Iran
3 Professor of Human Geography, Edalat University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Among the many attractions that exist in the tourism industry in Iran, North of Iran attracts millions of tourists as one of the country's tourism hubs with annual natural heritage. One of the most attractive branches in tourism is the use of attractions in the natural environment, in other words ecotourism Also, due to the increased population and the pressure that enters into the environment, Tourism can also have adverse effects on the environment And the best solution is to develop tourism, especially ecotourism, in a sustainable way. Ramsar also faces a positive and negative growth in the industry. The research methodology is applied, descriptive and analytical, and has been used to collect information through documentary and library methods. The statistical population of this research is Ramsar Environmental Experts And considering the impossibility of conducting research on the whole society, a multi-stage random sampling method has been used. Data were analyzed using Delphi method and SPSS software the results indicate that changing the use of plain and coastal lands, pollution of surface water due to inadequate disposal of wastewater systems and waste collection has damaged the environment of Ramsar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Natural Heritage
  • Environment
  • Ramsar
الوانی، سید مهدی، دهشتی، زهره (1373)، اصول و مبانی جهانگردی، مطالعات ایرانگردی و جهانگردی، تهران.
اندی درام، آلن مور (1388)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آبیژ.
پاپلی، یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدی (1386)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت. تهران.
پیترمیسون (1387)، گردشگری اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.
چاک. وای. گی (1385)، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
حلاج ثانی، مصطفی (1376)، توریسم در رامسر، انتشارات معین، تهران.
خاکساری، علی (1382)، نقش برنامه ریزی در توسعه گردشگری پایدار، سمینار بررسی سیاستها و برنامه‌های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
درام، اندی و آلن مور (1388)، مقدمه‌ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوسیستم، ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آییژ، تهران.
دهستانی، بهبود (1383)، برنامه ریزی کالبدی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان آستارا)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
دیناری، احمد (1384)، گردشگری شهری در ایران و جهان، انتشارات واژگان خرد.
رضوانی، علی اصغر (1385)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور، تهران.
رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد (1388)، شناخت گردشگری، انتشارات چهار باغ، اصفهان.
زاهدی، شمس السادات، (1382)، چالش‌های توریسم پایدار از منظر اکوتوریسم، مجموعه مقاله‌های بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 82، تهران.
زنگی آبادی علی، ابوالحسنی فرحناز (1387)، تحلیل فضایی، سطح بندی و برنامه‌ریزی مراکز اقامتی با استفاده از شاخص توسعه گردشگری (TDI)، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 8.
فنل. دی. ای (1385)، مقدمه‌ای بر طبیعت گردی، ترجمه جعفر اولادی قادیکلایی، دانشگاه مازندران.
فنی، زهره، محمد نژاد، علی (1388)، نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: رامسر)، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 11.
کاظمی، مهدی (1380)، فرهنگ زیربنای جهانگردی پایدار در ایران، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت.
کوپر، کریس- جان، فلچر- گیلبرت، دیوید ون هیل، گیلبرت (1380)، اصول و مبانی جهانگردی، ترجمه اکبر غمخوار، انتشارات فرآماد، تهران.
محسنی، رضاعلی (1388)، گردشگری پایدار، در ایران، کارکردها، چالش‌ها و راهکارها، مجله علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 28، زمستان 1388، صص 149-171.
مهندسین مشاور شهر و بنیان (1383)، طرح راهبردی کالبدی شهرستان رامسر.
Bussaba Sitikarn (2002) Tourism impacts: key concerns for achievement. School of management
Cevat, T (2001) challenge of sustainable tourism development developing world: the case of Turkey, Tourism management 22 (2001) Received 4 April 1999; accepted 6 june 2000.
Craig- Smith and Stephen, J. (2005) Global warming and Oceania, in Cooper and Hall, Oceania, a Tourism handbook, channel publications, Clevedon, England.
Goodwin, H (1995) “Tourism and the environment”, Biologist (London) 1995 Vol. 42 No. 3 pp. 129-133, ISSN 0006-3347.
Holden, A (2001) Environment and Tourism, Routlege, London and new york.
Inskeep, E (1991) Tourism planning, van nosrat Reinhold, new york.
Jinyang, D; King, B and Bauer, T (2002) Evaluating natural Attractions for tourism, Annals of tourism Research, vol. 29, No. 2, pp. 422-438, 2002 Elsevier.
KHeirkhah Zarkesh, M and Almasi, N and Taghizadeh, f (2001) Ecotourism land Capability Evaluation using Spatial multi Criteria Evaluation, Research journal of applied sciences, Engineering and technology 3 (7): 639-700, 2011. ISSN: 2040-7467.
Logar, I (2010) sustainable tourism management in Crikvanica. Croatia: an assessment of policy instruments-tourism management 31 (2010)125-135.
Sitikarn, B (2002) tourism impacts: key concerns for sustainability achievement school of management, Mae fah luang university. bussaba@mfu.ac.th.