ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی بعنوان مشاور

3 استاد دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی بعنوان مشاور

4 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مناطق پیراشهری به عنوان فضاهای احاطه کننده پیرامون شهر و طی فرآیند شهر گرایی ؛ تکوین یافته و توسعه مناطق کلانشهری را تحت تأثیر قرار داده اند. از این رو ضروری است با اتکا به مفاهیم و روشهای ناظر بر مدیریت شهری یکپارچه فضایی – عملکردی به عنوان الگوی مناسب و مؤثر، در جهت مدیریت توسعه پایدار مناطق پیراشهری گام برداشت . بر همین اساس این مقاله ضمن مطالعه و بررسی مفهوم پیراشهری و پیامد های آن ؛ به بررسی، باز کاوی و ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه شهری منطقه 22 پرداخته است.
برای این هدف با استفاده از تکنیک دلفی و ایجاد یک پنل از متخصصین و خبرگان حوزه مدیریت شهری و آشنا به شرایط قلمرو مکانی پژوهش؛ بررسی و شناخت ذینفعان و کنشگران مدیریتی منطقه، تعیین و تفکیک جایگاه ساختاری و عملکردی آنان، تشخیص نوع روابط و همکاری و تعامل آنها با یکدیگر در شرایط فعلی و مطلوب انجام و در نهایت مدل پیشنهادی برای مدیریت این منطقه ارائه شد. بدین ترتیب که ضمن بررسی و شناسایی نهادهای دارای نقش و اقتدار در مدیریت این منطقه، مثلت شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظامی به عنوان مثلث مسلط مدیریت منطقه شناسایی شدند. همچنین با تشخیص نقش های دقیق هر نهاد (از میان نقش های 5گانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پشتیبانی)، بازندگان و برندگان منطقه از دیدگاه پنلیست ها شناسایی و شکل بهینه روابط آنها (افقی یا عمودی) و نحوه ارتباط مناسب (همکاری، هماهنگی و همیاری) آنها بررسی گردید. در نهایت ایجاد یک شورای راهبردی بهترین مکانیسم در وضعیت فعلی مدیریت این منطقه پیراشهری معرفی گردید و با تشریح کارکردها و ساختار، یک مدل مدیریتی پیراشهری برای این منطقه پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for management of the metropolitan areas of Tehran metropolis (Case Study 22)

نویسندگان [English]

  • gholam reza kazemian 1
  • Mahmod ziaei 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Hossien Moradi 4
1 department of governmental management;faculty of management and accounting;allameh tabatabai university
چکیده [English]

Piraeushri areas have evolved as a conurbation around the city and during urbanization, and have affected the development of metropolitan areas. Therefore, it is essential to take into consideration the concepts and methods of integrated spatial-functional urban management as an appropriate and effective model for the sustainable management of peri-urban areas. Accordingly, this paper examines the concept of impoverishment and its consequences, explores, re-explores and presents a model for integrated urban management in area 22.
For this purpose, using the Delphi technique and creating a panel of experts and experts in the field of urban management familiar with the conditions of the spatial area of ​​research; the study of the stakeholders and management actors of the region, the determination and differentiation of their structural and functional status, the identification of the type of relationship and cooperation And their interaction with each other in the current and desirable conditions, and finally a proposed model for management of this region was presented. Also, by identifying the exact roles of each entity (among the five roles of policy, planning, implementation, monitoring and support), losers and winners of the region from the point of view of the panelists and the optimal form of their relationship (horizontal or vertical) and the proper relationship ( Cooperation, Coordination and Co-operation) were reviewed. Finally, the establishment of a Strategic Council of the best mechanism in the present management of this district was introduced. Describing the functions and structure, a management plan was proposed for this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Piraeushri areas"
  • " urban management"
  • " area 22"
آخوندی ، عباس؛ برک پور ، ناصر ؛ اسدی، ایرج؛ بصیرت ، میثم؛ طاهرخانی ، حبیب الله ؛ زرندی ، گلزار (1386) : «حاکمیت شهر –منطقه ی تهران : چالش ها و روندها» ؛ نشریه هنرهای زیبا ، شماره 29.
آشنایی ،تکتم (1392) : « تحلیل پیامد سیاستهای هدایت و کنترل رشد پیراشهر نشینی در هاله ی کلانشهر تهران »؛ پایان نامه ی کارشناسی ارشد شهر سازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده ی معماری – شهر سازی ، تهران .
شیخی ، محمد(1388):« مدیریت شهری و سکونگاه های خودرو در منطقه ی کلانشهری تهران »،فصلنامه ی مدیریت شهری ، شماره 18، تهران .
دانشپور ،زهره (1385) : « تحلیل نا برابری فضایی در محیط های پیراشهری ؛ کوششی در استفاده رهیافتهای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ردر تهران »؛ نشریه ی هنرهای زیبا – معماری و شهر سازی .
رضائیان، علی،(1383)، "مبانی سازمان و مدیریت"، چاپ هفدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
رضویان، محمدتقی، (1381)، "مدیریت عمران شهری"، انتشارات پیوند نو، تهران: چاپ اول.
کاظمیان ، غلامرضا ؛ صالحی ، اسماعیل ؛ ایازی ، سید مهدی ؛ نوذر پور ، علی ؛ ایمانی جاجرمی ، حسین ؛ سعید رضوانی ، نوید؛ عبدالهی ، مجید (1392): « مدیریت شهری جلد اول ، مبانی و حوزه ها »، تهران ، انتشارات تیسا .
Adell , german (2003) , theries and model s of the pre – urban interface :  A changing conceptual landscape , strategic environmental planning and management for the peri – urban in terface research project , perelompment planning unit (DPU) university college London.
Allen, Adrianan (2003), Environmental planning and management of the peri-urban interface, perspectives on an emerging field, Environment and Urbanization, Vol 15 No.1. http://eau.sagepub.com/content/15/1/135.
Piorr, Annette, Ravetz, Joe and Tosics, Ivan  (2011), Peri-urbanization in Europ towards European Policies to Sustain Urban-Rural Futures, A Synthesis Report, University of Copenhagen.