تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

    گردشگری دانش‌بنیان بعنوان رویکردی نوین و غیر قابل اجتناب در عصر حاضر، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه، باسرعت در حال گسترش است. رویکرد دانش‌بنیان در کشور ایران بطور نامتوازن در استان‌ها و شهرهای مختلف درحال شکل‌گیری است. عوامل فرهنگی، علمی و فناوری، و مسائل مربوط به اقتصاد بویژه اقتصاد دانش‌بنیان و سیاستگذاری‌های ملی و برنامه‌ریزی از جمله عوامل موثر بر میزان توسعه گردشگری دانش‌بنیان هستند. در مطالعه حاضر؛ با استفاده از یک پرسشنامه تحت وب که برای خبرگان ارسال و داده‌ها دریافت گردید، با کمک تکنیک‌های SWOT و QSPM وتحلیل عاملی، مهمترین عوامل موثر بر ایجاد و توسعه گردشگری دانش‌بنیان در شهر اصفهان شناسایی و رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که مهمترین راهبردهای مستخرج عبارت است از: توجه به مراکز پژوهشی برای انجام تحقیقات کاربردی در حوزه‌های گردشگری دانش‌بنیان بویژه مدیریت فناوری بمنظور سیاستگذاری مناسب برای ورود فناوری‌های دانش‌بنیان؛ تقویت مراکز ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت گردشگری و همچنین بهره برداری لازم از توجه مسئولین شهر به مباحث دانش‌بنیان در برنامه‌ریزی‌های کلان استانی بمنظور سیاستگذاری در پیاده سازی گردشگری الکترونیک و دانش‌بنیان.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explicating the Model and Strategies of Sustainable Tourism Development with the Knowledge Based Approach (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • Ali Zangiabadi 1
  • Mohsen Moslehi 2
  • Hamid Reza Varesi 1
1 Associate prof. of Geography & Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D. student in Geography & Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Knowledge-based tourism as a new and inevitable approach in the present age has been developed and even in some developing countries, is rapidly expanding. Knowledge-based approach of tourism in Iran has been shaping unevenly in its different provinces and cities. Cultural, scientific, technological and economic issues particularly knowledge-based economy and national policies and planning are among factors affecting the degree of knowledge-based tourism development. In the present study, using a web-based questionnaire sent for elites, the data were collected using SWOT and QSPM techniques and factor analysis, the most important factors affecting the creation and development of knowledge-based tourism were identified and ranked in the City of Isfahan. The results indicated that the most important extracted    strategies are as follows: paying attention to research centers for doing applied research in knowledge-based tourism fields particularly technology management for appropriate policies for entering knowledge-based technologies; reinforcing centers connecting universities and tourism industry and also required utilization of the attention of authorities of the city to knowledge-based issues in provincial macro planning for making policies in implementing electronic and knowledge-based tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sustainable tourism
  • knowledge-based tourism
  • strategy
  • SWOT
  • QSPM
  • the City of Isfahan
امین بیدختی، علی اکبر، نظری، ماشالله (1388). نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری، چشم‌انداز مدیریت.
الوانی، سید مهدی (1373). ساز و کارهای لازم برای توسعه پایدار جهانگردی، خلاصه مقالات برگزیده دومین اجلاس ایرانگردی جهانگردی فرهنگ و توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پهلوان، محمدرضا، عبدالملکی، رضا و بهشید بهکمال (1387). نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی - معاونت فرهنگی و ارتباطات.
مرکز پژوهش‌های هفته نامه تعطیلات نو ترجمه راهبردهای سازمان جهانی جهانگری در سال 2011
خلیل مقدم، بیژن (1392). سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICTs)؛ رویکردی نوین برای توسعه صنعت گردشگری روستایی. سایت
سلطانی، لیلا (1385). کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات درکاهش تقاضای سفرهای شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
شفقی، سیروس (1381). جغرافیای اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، ویرایش دوم.
صنیعی‌منفرد، محمدعلی، الماسی، حسن، و رضاییان ‌فردویی، صدیقه (1388). مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (e-CRM) در صنعت گردشگری ایران. ناشر: موسسه فرهنگی و هنری عیلام، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری.
وای. گی، چاک (1388). جهانگردی در چشم‌انداز جامع، ترجمه علی پارسائیان و سید محمداعرابی، چاپ ششم، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Gretzel, ulrike., r. Fesenmaier, daniel. 2004. Implementing a knowledge-based tourism marketing information system: the illinois tourism network. Information Technology & Tourism, Vol. 6 pp. 245–255.
Tarnaveanu, Diana. Knowledge-Based Decisions in Tourism. Visions for Global Tourism Industry Creating and Sustaining Competitive Strategies. www. intechopen. com.
Lingyun Zhang, Wei Zhu. , & Li, Nao. 2013. Challenges, Function Changing of Government and Enterprises in Chinese Smart Tourism.
Baggio, R. &Caporarello, L. (2005) Decision Support Systems in a Tourism Destination:Literature Survey and Model Building, itAIS 2005 – 2nd Conference of the Italianchapter of AIS (Association for Information Systems), Verona, Italy, 1-2 December 2005,pp. 1-15, (http://www. iby. it/turismo/papers/baggio-dss-tourism. pdf).
Weaver, David, and Laura. Lawto(2002) , tourism maagment, edi. Wiley(second edition)