سازمان منطقه ای و توازن ژئوپلیتیک (نمونه موردی؛ هند-ویتنام)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی،‌ تهران، ایران

چکیده

   خصومت تاریخی هند ـ پاکستان بر سر کشمیر و رقابت این دو کشور در منطقه، بر محیط امنیتی جنوب آسیا سایه افکنده است. همین امر باعث شده است دو کشور در جستجوی دوستان و متحدانی در سطح منطقه و خارج از منطقه باشند که این امر به نوبه خود باعث شکل­گیری نوعی توازن قوای دو قطبی در جنوب آسیا شده است. این در حالی است که ابتکار عمل پاکستان در سطح منطقه­ای بیشتر از هند بوده و پاکستان در یارگیری منطقه­ای موفق­تر از هند عمل کرده است. در سطح منطقه­ای مهمترین متحد استراتژیک هند، ویتنام، و مهمترین متحد استراتژیک پاکستان، چین است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ­گویی به این سوال است که روابط هند-ویتنام بر چه اساسی شکل گرفته است؟ نتایج این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، نشان می­دهد که شکل­گیری یک سازمان منطقه­ای با محوریت هند- ویتنام ناشی از احساس تهدید دو کشور از جانب چین بوده است و اتحاد پاکستان- چین نیز به واسطه تهدیدی است که این دو کشور از جانب هند احساس می­کنند. از این رو می­توان گفت قدر مشترک معادلات هندـمحور در جنوب آسیا، ضدیت با چین و پاکستان و قدر مشترک معادلات پاکستان ـ محور نیز ضدیت با هند بوده است. این امر در تمام معادلات سیاسی ـ امنیتی موجود در جنوب آسیا مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Organization and Geopolitical Balance (Case Study: India-Vietnam)

نویسنده [English]

  • Afshin Mottaghi
Assistant prof. of Political Geography, Kharzmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Historical hostility of India and Pakistan on Kashmir and the competitiveness of the two countries in the region have affected the security environment in South Asia. As a result, the two countries seek friends and allies in the region and outside the region, which in turn leads to the formation of a bipolar balance of forces in South Asia. However, the initiative of Pakistan in the area of ​​India and Pakistan from India has been successful in recruiting area. At the regional level the most important strategic ally India, Vietnam, Pakistan's most important strategic ally, China. Accordingly, this study sought to answer the question of the basis of India-Vietnam relations. So, it can be said India-based equations common in South Asia, has opposition to the China and Pakistan, and the Pakistan-based equations are so common, too, is against India. This is evident in the political equations security in South Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Political-Security Sequences
  • South Asia
  • Power Balance
  • India
  • Vietnam
توحیدی، ام البنین (1386). «رویکرد نوین سیاست خارجی هند»، مرکز تحقیقات استراتژیک، به نقل از: http://www. csr. ir
جاسبی، عبدالله(1379). ویتنام: دوران مقاومت، پیروزی، سازندگی، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
سیف زاده، سید حسین(1374). نظریه‌های مختلف در روابط بین الملل، تهران: قومس.
علی بابایی، مجتبی(1370). موازنه قوا در روابط بین الملل، تهران: نشر همراه.
کاظمی، علی اصغر(1370). زنجیره تنازعی در سیاست و روابط بین الملل، تهران: قومس.
لیک، دیوید ای. و پاتریک ام. مورگان(1381). نظم‌های منطقه­ای، امنیت سازی در جهان نوین، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مسائلی، محمود(1385). کتاب سبز ویتنام، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
مورگنتا، ‌هانس جی(1374). سیاست میان ملت‌ها، حمیرا مشیرزاده، تهران: مؤسسه­ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
Blank, S. (2015). Natural Allies? Regional Security in Asia and Prospects for Indo-American Strategic Cooperation. DIANE Publishing
Embassy of the Republic of India in Vietnam: August.)2012(Diplomatist Plus ‘Special Report - India Vietnam: Broadening Frontiers,’ (Embassy of the Republic of India in Vietnam: August 2012). Accessed on 18th June, 2013, At:www. peopleandmanagement. com/diplomatist2012august/Vietnam2012. pdf.
Goshal, B. (2009). India’s Look-East Policy and Vietnam”, at: http://www. mainstreamweekly. net/article1639. html
India, Vietnam join hands for oil exploration in South China Sea,’ The Indian Express, 12th October, 2011. Accessed on 20th June, 2013. At: http://www. indianexpress. com/news/india-vietnam-join-hands-for-oil-exploration-in-south-china-sea/858958/.
India, Vietnam sign accord for cooperation,’ Times of India, 1st May 2003 Accessed on 20th June, 2013, At: http://articles. timesofindia. indiatimes. com/2003-05-01/india/27264370_1_bilateral-ties-nong-duc-manh-india-and-vietnam.
Kailash, K. P. (2015). India – Vietnam Relations: Deepening Bilateral Ties for Mutual Benefit, The project on Indian Development Cooperation Research (IDCR), At: http://idcr. cprindia. org/blog/india-%E2%80%93-vietnam-relations-deepening-bilateral-ties-mutual-benefit
Kaluzhny, M. K. (2014). ‘Challenges of Nam Chien Hydro Project in Vietnam,’ Paper written for the Ukr hydroproject Consortium Accessed on 2nd May, 2014, At:http://geotechpedia. com/Publication/Show/2675/CHALLENGES-OF-NAM-CHIEN-HYDRO-PROJECT-IN-VIETNAM.
Kapila, S. (2001). “India- Vietnam Strategic Partnership: The Convergence of Interst”, South Asia Analysis Group, Paper no. 177; at: http://www. Saag. Org/ Papers2/Paper 177. htm.
Kapila, S. (2007). Vietnam-India: Time to Make partnership Truly Strategic”, South Asia Analysis Group, Paper No. 2169; at: http://www. southasiaanalysis. org/%5Cpapers22%5Cpaper2169. html.
Minestry of Foreign Affars, “Vietnam - India Relations” (2009). At: http://www. mofa. gov. vn/en/nr040807104143/nr040807105039/ns070706155209
Saghal, M. (2009). "India-Vietnam Relation", at: http://meaindia. nic. in/meaxpsite/foreignrelation/vietnam. pdf.
Sharma, G. (2010). Trace of Indian Culture in Vietnam. Rajkamal Prakashan
Thayer, C. (2014). "Can Vietnam’s Maritime Strategy Counter China?". thediplomat. com (The Diplomat). Retrieved 5 October 2014. At: thediplomat. com/2014/09/can-vietnams-maritime-strategy-counter-china
Vietnam, India issue joint declaration on strategic partnership”(2007). At: http://english. vietnamnet. vn/politics/2007/07/715169/
Wikipedia the Free encyclopedia, “Foreign Relations of Vietnam”(2009). at: http://en. wikipedia. org/wiki/Foreign_relations_of_Vietnam.