تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 استادیار بازنشسته، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

امروزه مدیریت کلانشهرها، با توجه به رشد بی رویه آنها که باعث تخریب محیط زیست و ایجاد مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی عدیده ای شده است ، که نیاز به باز نگری در سیستمهای مدیریتی و قوانین حاکم بر آن ها را دارد. کلانشهر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از دید بسیاری از کارشناسان به مثابه سیاه چاله هایی قلمداد می­گردند، که باعث بلعیدن انرژی و سرمایه ملی می گردد، که باید ضرورت توجه به مدیریت شهری واحد را در آنها در اولویت قرار داد. شهر به مثابه سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد، و در اینجا می توان از اصلاح مدیریت واحد و یکپارچه شهری استفاده کرد، چون که مدیریت واحد صرفه جویی در هزینه های شهری را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری است. پژوهش حاضر به دلیل ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مدیران در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و مدیریت یکپارچه شهری بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای ماهیت داده­ها و نحوه­گردآوری، از نوع پژوهش­های توصیفی-پیماشی به شمار می­رود. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و متخصصان در حوزه مدیریت شهری در شهر تهران هستند. که بر اساس مدل مفهومی و به صورت تحلیل مسیر عوامل موثر بر ساختار مدیریت شهری و تأثیرات آنها مشخص شد و آنچه حائز اهمیت است نقش کلیدی مشارکت شهروندان در مدیریت یکپارچه شهری از دیدگاه پاسخگویان می باشد. که با توجه به نتایج جدول سوات برای کلانشهر تهران؛ اجماع مسئولان محلی در کلیت لزوم توسعه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، قانونمداری سازمانها و ممانعت از دخالت گروههای غیرمرتبط در وظایف آنان(در سطح ملی و محلی)، الزام به رعایت قوانین و  همچنین تغییر آن با توجه به نیازهای روز، پذیرش شمول مردم و فرصت­بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود و ایجاد زمینه­ها و فرصت­های بیشتر جهت استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی در اجرای امور پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effective Factors on Tehran City Metropolitan City's Urban Management System for Integrated Urban Management

نویسندگان [English]

  • zahra Hajilo 1
  • Abbas Arghan 1
  • seyyed jamaledin Daryabari 1
  • Rahmatullah farhodi 2
1
2
چکیده [English]

City is an integral system that must be integrated with management, and here one can use integrated urban management modification, because unit management saves urban costs.
The purpose of this research is to analyze the factors affecting Tehran metropolitan city metropolitan management system for integrated urban management.
The present research is a descriptive-survey method based on the purpose of applied research, based on the nature of the data and the method of collecting, for creating managerial understanding and knowledge in the urban management area of Tehran metropolis and integrated urban management.
The statistical population is the experts and experts in the field of urban management in Tehran.
Based on the conceptual model and the path analysis, the factors affecting the urban management structure and their effects were identified
What is important is the key role of citizen participation in integrated urban management from the point of view of respondents. . Which according to the results of Swat table for Tehran metropolis;
Local authorities consensus on the necessity of urban development and the necessity of inter-organizational coordination, the legalization of organizations and the prevention of the interference of unrelated groups in their duties (national and local)
The requirement to observe the laws and also change them according to the needs of the day, acceptance of the people's inclination and the opportunity to participate in their own destiny and create more opportunities and opportunities for using the potential of the private sector in the execution of affairs is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Urban management
  • integrated urban management
  • urban managers
  • empowerment
  • Tehran
اتقایی، حمید، پیله ور، علی اصغر(1395)، تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها نمونه موردی: مشهد، نشریه آرمانشهر، شماره 17.
دویران ، اسماعیل ، کاظمیان ، غلامرضا ( 1391) مدیریت یکپارچه شهری  در سازمان دهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر های میانی ایران (زنجان ، همدان ) مجله: مدیریت شهری » پاییز و زمستان 1391 - شماره 30 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 53 تا 68
رضویان ، محمد تقی (1381) مدیریت عمران شهری ، تهران ، پیوند نو.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهرداری ، 1384.
سرور، رحیم، آشتیانی عراقی، مجیدرضا و مجید اکبری(1396)، واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری؛ مطالعه موردی کلانشهر تهران، فصلنامه جغرافیا، شماره 52.
سعیدنیا، احمد، 1382، فصلنامه مدیریت شهری ، سرشت استراتژیک برنامه ریزی و مدیریت شهری ، شماره14.
شهابیان، شهرام ( 1392) مدیریت شهری در لندن ، مرکز تهیه و توسعه طرح های شهری مرکز مطالعات جغرافیایی شهر تهران. نشریه شهر نگار ، سال هشتم ، صص29-46.  شهرداریها و دهیاریهای کشور.
علیخان گرگانی ، روح اله ( 1392 ) مطالعه یکپارچگی نظام مدیریت شهری تهران ( مطالعه موردی ماموریت خدمات شهری )، فصلنامه مدیریت و تحول ، شماره 13 ، صص 29- 37.
فلاح منشادی ، روحی ، امیر (1394) مقدمه ای بر الزامات و راهکارهای دستیابی به حمل ونقل یکپارچه شهری در تهران ، اردیبهشت 1394.
قالیباف ، محمد باقر ، حافظ نیا ، محمد رضا ، محمد پور ، علی(1392)، نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری ، فصلنامه جغرافیا ،  شماره 37.
قالیباف ، محمد باقر ؛حافظ نیا ، محمد رضا و محمد پور ، علی (1389) تببین نقش تقسیمات سیاسی – اداری شهر در مدیریت یکپارچه شهری ( مطالعه موردی : شهر تهران ) فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا.
کاظمیان ، غلامرضا ( 1391) شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فرا تلفیق ، چهارمین کنفرانس مدیریت و برنام ریزی شهری.
کاظمیان،غلامرضا ؛ میرعابدینی ، سیده زهره ( 1390) اسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری ، نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهر سازی  ، شماره 46 ، تابستان، صص 27-38.
کاظمیان ، غلامرضا ، سعیدی رضوانی ، نوید ( 1383)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها ، انتشارات سازمان شهرداریها ، جلد دوم مدیریت شهری .
مهندسین مشاور شارمند(1379)، شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری، وزارت کشور؛ مرکز مطالعات برنامه یزی شهری.
ناظمی ، شمس الدین ، حسینی سیده زهرا و صنیعی ، عاطفه ؛ میر نجاتی ، سید علی ؛ شعبانی ، ساناز و ازموده ، مرجان (1392) طرح مطالعه جامع مدیریت واحد شهری و راهکارهای حذف یا کاهش موانع تحقق ان ، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد ، مجله مشهد پژوهی ، دو فصلنامه شورای اسلامی شهر مشهد ، سال اول ، شماره 2 ، بهار وتابستان 1388 ، صص 1-2.
نوابخش، مهرداد ،ارجمند سیاه پوش ، اسحق (1388)،  مبانی توسعه پایدار شهری ،انتشارات  جامعه شناسان تهران .
Claesson A . et al (2009) " Guidance paper on overview of the integrated management system " in managin urban europe 25 project . european commission
Chakrabarty, B. K(2001) Urban Management- Concepts, Principles, Techniques and Education, Cities. Vol 18, No 5, pp 331-345.
Paul, A, Sen, J (2017), Livability assessment within a metropolis based on the impact of integrated urban geographic factors (IUGFs) on clustering urban centers of Kolkata, Cities,  In press, corrected proof,  Available online 8 December 2017.
Rakodi . C (2003) , politics and performance : the implication of emerging governance arrangements for urban management approaches and information systems.habitat international 27,523-54.
Ryden lars (2008) ' tools for integrared sustainbility management in cities and towns " urban studies and sustainability science, baltic university press javascript: void (0). 2008.
Schwedler Hanns- uve (2011) " integrated urban governance " metropolis , world association of the major metropolises senate department for urban development , berlin march 211. 
Sharma, k . C. (2000) Popular participation forgood governamce and development at the local level, the case of botswana ' regional development do alogve ( RDD) , vol 21,no 1 (spring)
Stren . R (1993), urban managemen in development assistance , cities, vol 10 ,no2
www.pajoohe.com