تحلیل شاخص های حکمروایی خوب در باز آفرینی شهری از منظر ساکنان محله (مطالعه موردی: محله تجریش)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بسیاری از شهرهای کشور با مشکل بافت فرسوده روبرو هستند. از این رو برای حل مشکل و بازآفرینی بافت­های فرسوده رویکردهایی مورد استفاده قرار گرفتند، که صرفا کالبدی بوده و ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و فضایی کمتر در نظر گرفته شده است. از رویکردهای جدید که به فعالیت کنشگران اجتماعی در فرآیند بازآفرینی اشاره دارد، رویکرد حکمروایی خوب شهری است. با تاکید بر این نگرش، در این تحقیق سعی شده است تا سطح شاخص­های حکمروایی خوب شهری، در فرآیند بازآفرینی محله تجریش مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده­ها از دو روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. همچنین اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS با روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های T تک نمونه ای و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، وضعیت حکمروایی خوب در فرآیند بازافرینی تجریش نامطلوب قرار دارد و بیشترین میانگین را شاخص­های مسئولیت پذیری و کارآمدی و شاخص­های قانونمداری و چشم انداز استراتژیک با کمترین میانگین در پایین ترین رتبه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Good Governance Indicators in Urban Recreation from the Viewpoint of Residents of the Neighborhood (Case Study: Tajrish Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Jamileh Tavakolinia 1
  • Hossein Yadolahnia 2
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 Master of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Many Urban in the country are faced with the problem of worn texture. Hence, approaches were used to solve the problem and to rebuild worn out texture, which were purely physical and had less social, cultural and spatial dimensions. A new approach to social activism in the process of rebuilding is a good urban governance approach. Emphasizing this attitude, in this research, we tried to study the level of good urban governance indicators in the process of recreation of Tajrish neighborhood. The research method was descriptive-analytic and data collection was done using library and field methods. The data were also analyzed by SPSS software using descriptive statistics and inferential statistics (single sample T and Friedman tests). The results show that the good governance situation is undesirable in the upgrading process, and the highest mean is the indicators of accountability and efficiency, and the rule of law and strategic indicators are ranked the lowest with the lowest average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Indicator
  • Good Governance
  • Urban Recreation
  • Neighborhood
  • Tajrish
احمدی فرد، نرگس، موحد، علی، تولایی، سیمین، سلیمانی،محمد، رحیمی، محسن. (1394)، «عنوان ارزیابی نتایج مشارت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12تهران(نمونه موردی محله سیروس)»، فصلنامه علمی پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال هشتم، شماره اول، زمستان 1394.
ادب، مورا (1387)، «بازآفرینی زبان الگوهای مشترک میان لایه های قدیم و جدید شهر، اولین همایش بافت های فرسوده شهری»، چشم انداز توسعه پایدار، ارزش ها و چالش ها، اهواز، صص 40-45.
آیینی، محمد، اردستانی، زهرا السادات، (1388)، «هرم بازآفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه های توسعه درون زای شهری»، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388.
تایلور، نایچل، (1393)، «نظریه های برنامه ریزی شهری ( از آغاز تا کنون)»، ترجمه محمود شورچه، انتشارات مدیران امروز، چاپ دوم.
توکلی نیا، جمیله، اسکندر پور، مجید، برغمداری، مجتبی، (1391)، «درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت ها، الزامات و چالش های فراروی تحقق آن در ایران»، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شماره اول، زمستان 1391، صص 152- 135.
رابرتز، پیتر دبلیو، (1393)، «بازآفرینی شهری»، ترجمه محمد سعید ایزدی و پیروز حناجی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
رفیعیان، مجتبی و حسین پور، سیدعلی، 1393، «حکمروایی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی»، انتشارات طحان/ هله، 1390.
زاهدی، شمس السادات، (1393)، «توسعه پایدار»، انتشارات سمت، چاپ هشتم، تابستان 1393.
سازمان عمران و بهسازی شهری ایران،«خلاصه نتایج یافته های طرح مطالعاتی بررسی تطبیقی توسعه پنج کلان شهر ایران»، تهران، دی ماه 1379.
عظیمی آملی، جلال، جمع دار، اکبر، (1395)، «بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر الکوی حکمروایی خوب (نمونه موردی: محله ونک، منطقه 3 تهران)»،فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، سال هفتم، شماره 1، زمستان 1395، صص 99- 85.
کلانتری خلیل‌آباد، حسین، پوراحمد، احمد، موسوی، سید رفیع، شیری پور، مهدی، (1393)، «چالش‌های نهادی در ازآفرینی شهری»، نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، شماره 48- 47، صص121- 112.
نوریان، فرشاد، آریانا، اندیشه، (1391)، تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری (مطالعه موردی: میدان امام علی (عتیق) اصفهان، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 2، صص 27- 15.
حیدری، علی­اکبر، امیرحاجیلو، الهام، کارخانه، معصومه، احمدی­فرد، نرگس، (1392)، ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی در کیفیت شهری، نمونه موردی: منطقه یک تهران، مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 115، صص 335- 323.
 Aylett, A. (2015), Institutionalizing the urban governance of climate changeadaptation: Results of an international survey, Journal Homepage:www.elsevier.com/locate/uclim, Urban Climate (2015) 4- 16.
Blunt, P. (1995), Cultural relativism, ‘good’ governance and sustainable human development, PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT, VOL. 15, 1-9 (1995).
Graham, J. Amos, B. Plumptre, T. (2003), Principles for Good Governance in the 21st Century, Policy Brief No.15– August 2003.
Mehan, A. (2016), "Urban regeneration: A Comperhensive strategy for Achiving social sustainability in historical" squares, SGEM 2016 international multidisciplinary scientific conference on social science and art.
Neto, P. Manuel Serrano, M. (2011), "Governance and Creativity on Urban Regeneration Processes", CEFAGE-UE Working Paper.
Noon, D. Smit Canham, S. England, M., "Urban Regeneration and funding". SAGE Publication Inc 2000.
OECD (2007), "Competitive Cities: A New Entrepreneurial Paradigm in Spatial Development", OECD Territorial Reviews, OECD Publications, Paris.
OECD, (2011), "OECD Public Governance Reviews: Estonia, TOWARDS A SINGLE GOVERNMENT APPROACH", Series: OECD Public Governance Reviews.
Roberts, p. Sykes, h. (2000), "Urban Regeneration: Hand Book", London, sage publication.
Smedby, N. Neij, L. (2013), "Experiences in urban governance for sustainability: the Constructive Dialogue in Swedish municipalities", Journal of Cleaner Production 50 (2013) 148e158.
Tomás J.  Usón, Carolin  Klonner, Bernhard  Hofle, (2016), Using  participatory  geographic  approaches  for  urban  flood  risk  in Santiago  de  Chile:  Insights  from  a  governance  analysis, Environmental  Science  &  Policy  66  (2016)  62–72.
UN- HABITAT, (2004), Urban Governance Index,Conceptual Foundation and Field Test Report, August 2004, Global Campaign on Urban Governance Global Urban Observatory.
UNDP  (1997),  "Defining  Core  Characteristics  of  Good  Governance",  United  Nations Development  Programme,  Management Development and Governance Division, Strengthening Capacity for People-Centred Development, UNDP, New York.
United Nations, (2006), Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration, Economic and Social Council, New York, 27-31 March 2006 Agenda item 5.