تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی ره(شهر ری)

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی ره (شهر ری)

3 استاد گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی ره(شهر ری)

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک ابزار توسعه­ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها شناخته شده است. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) روستایی مقوله‌ای پیچیده بوده و توسعه‌ی آن، مستلزم تعامل همزمان است. سؤال اصل مقاله این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی چه نقشی در توسعه اقتصادی، روستاهای دهستان فیروزبهرام دارند؟ روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و کمی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کمک گرفته شده است. نمونه آماری شامل 380 نفر از کاربران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (روستایی‌های دهستان) بوده که با روش خوشه­ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی می‌تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی- اجتماعی آثار مثبتی برجای گذارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که؛ بین توسعه روستایی و عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی دهستان فیروزبهرام (46/0 r =) همبستگی وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان آگاهی، بازاریابی، استفاده از خدمات و عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، سطح توسعه روستایی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Information and Communication Technology (ICT) in the Economic Development of Firooz Bahram Village

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jamshid Razavi Mashuf 1
  • Simin Armaghan 2
  • Alireza estelaji 3
1 Graduated from Geography and Rural Planning of Azad University of Yadgar Imam Khomeini (Rey)
2 Assistant Professor, Department of Geography, Azad University, Yadqar Imam Khomeini (Rey)
3 Professor, Department of Geography, Azad University, Yadqar Imam Khomeini (Rey)
چکیده [English]

Abstract                          
Information and Communication Technology, Known as a sustainable development tool for villages to reduce poverty, reduce the digital divide and to prevent the migrating of villagers to cities. Information and Communication Technology (ICT) is a complex subject and its development requires synchronous interaction. The main question of the article is that what is the role of rural information and communication technology in the development of rural villages in Firooz Bahram? The research method in this quantitative survey is a questionnaire for collecting information. The sample consists of 380 users of rural IT and communications offices (rural villages) selected by multi-stage clustering method. Research findings show that rural IT and communications offices can have positive effects on various socio-economic aspects. The results also indicate that there is a correlation between rural development and the performance of rural IT and communications offices in Firooz Bahram (r = 0.46). In other words, the level of rural development increases with the increase of awareness, marketing, use of services and performance of Rural Information and Communication Offices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rural development
  • information technology
  • Firooz Bahram village
  • rural service offices
اشرفی، مرتضی و امیر احمدپور و اسماعیل مهدی پور (۱۳۸۶)، فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT و ترویج آن، سیاستی حمایتی در بهبود عملکرد مدیریت روستایی، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
پاپلی یزدی، محمد حسین و امیر ابراهیمی محمد­(1381)­، نظریه‌های توسعه روستایی، تهران، انتشارات سمت.
پور خصالیان، عباس­(1388)، فاواژه­ها (گزیده‌ی واژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات)، تهران، اداره انتشارات.
پهلوانیان، حسین و همکاران (1384)، فناوری و اشتغال‌زایی، تهران، انتشارات بهراد.
جلالی، علی‌اکبر و محسن عباسی­(1382)­، فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای کره جنوبی از مجموعه مقالات همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
حبیبی، آرزو­(1388)­، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در روستاها (مطالعه موردی روستاهای استان فارس)، از مجموعه مقالات همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
خوانساری، نسرین­(1384)، تبیین نقش و جایگاه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه روستایی با تأکید بر سرمایه اجتماعی بر روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرج، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه توسعه روستایی.
دوستار، محمد و محمد علی ولی پور و رضا اسماعیل پور و مجتبی محمودی­(1393)، بررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر ICT روستایی بر رضایت‌مندی مشتریان، مطالعه موردی دفاتر ICT روستای گیلان، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 2.
روحی، منیره(۱۳۹۶)، تأثیر فناوری­های اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سبک زندگی زنان روستایی: مطالعة موردی روستای قرن آباد شهرستان گرگان، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۲۰ ، شماره ۳
زنگی‌آبادی، علی(1387)­، ارزیابی فناوری اطلاعات در دنیا، محله جغرافیا و محیط زیست، شماره 1.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور­(1383)، گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه سوم، جلد اول تا سوم.
صیدایی، سید اسکندر و زهرا هدایتی مقدم(1391)، ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات نواحی روستایی، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 23، پیاپی 45، شماره 1.
عباسی، مژگان(1382)، نقش فناوری اطلاعات در کاهش مهاجرت روستاییان، اولین همایش کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده الکترونیک.
محمد قلی نیا، جواد و عصمت سالاری طبس­(1388)، عوامل مؤثر بر استفاده روستاییان از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان خراسان جنوبی، از مجموعه مقالات اولین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران.
مشیری، سعید و اسفندیار جهانگرد­(1383)، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری اطلاعات و ارتباطات­) و رشد اقتصادی ایران­، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال ششم، شماره 78.
نوری، مرضیه­(1389)، تجربه ایران و کره جنوبی را در کاهش شکاف دیجیتال روستایی، از مجموعه مقالات دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران.
هدایتی مقدم، زهرا (1387)، ارزیابی نقش دفاتر­(ICT) روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی استان اصفهان (مطالعه موردی روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد)، پایان‌نامه گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان.
همدانلو، مسعود­(1388)، موانع و چالش­های توسعه­ی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ایران، تهران: مجموعه مقالات اولین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا.
هیل، مایکل­(1381)، تأثیر فناوری اطلاعات بر جامعه، بررسی ماهیت ارزش و کاربرد اطلاعات، ترجمه محمد نوکاریزیری، تهران: نشر چاپار.
Omidi Njafabadi, M., 2006, Application of Information and Communication Technology (ICT) in Rural Development, Jahad Monthly, No. 271, PP.86-96.
Shohratifar, M., 2008, History of Information and Communication Technology,Magazine of Age of Information and Communication, Vol. 4, No. 38, PP.57-67.
http://ito.gov.ir
www.eslamshahr.ir
https://moi.ir
https://www.ict.gov.ir