مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کاشت زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی در کشورمان (که بزرگترین تولید کننده آن در سطح جهان می‌باشد)، توجه هر چه بیشتر به عوامل محیطی و شرایط طبیعی را طلب می‌کند. محصول زعفران سازگاری خوبی با آب و هوای خشک و نیمه خشک دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان و تعیین نواحی مستعد این محصول به وسیله نرم افزار GIS می‌باشد. برای انجام این تحقیق از داده‌های هواشناسی 12 ایستگاه سینوپتیک در سطح استان در یک دوره آماری 20 ساله (2006-1987) استفاده شده است. در این تحقیق به وسیله مقایسه رگرسیونی، شباهت اقلیمی ایستگاههای استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه (یکی از نواحی زعفران خیز ایران) از نظر بارش و دما مشخص شد و سپس تاثیرعوامل مربوط به ناهمواریها (ارتفاع، شیب و جهت شیب) بر محصول زعفران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد با توجه به شرایط مطلوب برای گیاه زعفران، نواحی شمالی و شرقی استان خوزستان مستعد و مناسب برای کشت محصول زعفران می‌باشند. در استان خوزستان با فاصله گرفتن از نواحی شمالی و شمال شرقی، شرایط برای کشت زعفران نامطلوب و با محدودیت مواجه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Topography Role on Saffron Cultivate in Khuzestan Province

نویسنده [English]

  • Mostafa Alinaghizade
Assistant Prof., Dept. of Agricultural, Payame Noor University (PNU), Iran
چکیده [English]

Abstract
For crop growth and phonological stages of their development requires appropriate environmental conditions of air, water and soil are. This study to evaluate the climate and environment for the province and determine the saffron crops susceptible to these product areas by GIS software is. For this study data from 12 meteorological synoptic stations in the province at a statistical 20-year period (1987-2006) are used. The study by comparison with regression stations province city Torbat Areas of saffron-rich Khuzestan province in Iran similar climate and Torbat of precipitation and temperature were determined and other climatic conditions for the product has been evaluated saffron. This study shows the topography role for plants such as saffron, elevation and slope, northern and eastern province talented and suitable for cultivation of saffron are the product. Khuzestan province away from the northern and northeastern and unfavorable conditions for the cultivation of saffron is faced with constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Topography
  • Saffron
  • Khuzestan Province
  • GIS
آرشیو سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، 1390
 بری ابرقویی، حسین و دیگران (1379). اثر دما بر گلدهی و پتانسیل توده‌های زعفران ایرانی، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 49.
حبیبی، م، ب و باقری کاظم آبادی، ع (1368). زراعت، فرایند، ترکیبات شیمیایی و استانداردهای آن، انتشارات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز خراسان.
حسینی، محمد و دیگران (1387). اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران، مجله پژوهشهای زراعی ایران، شماره 6.
حمزه­یی، مجید و خدیجه بوزرجمهری؛ (1393)؛ واکاوی آثار و عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور مطالعه موردی: دهستان اسحق­آباد؛ مجله زراعت و فناوری زعفران، جلد 2، شماره 4، زمستان
کافی، م (1381). زعفران: فناوری، تولید و فرآوری، نشر زبان و ادب، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
محمدی مزرعه، حسین و کریم پورریحان، مجید (1384). امکان سنجی اقلیمی کشت زعفران در جنوب سبزوار، مجله بیابان، شماره 10.
نوکندی، ع، ک (1378). اثرات عوامل اقلیمی بر کشت زعفران در جنوب خراسان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
محاسدت، زینب و دهستانی اردکانی، مریم و کاظم، کمالی؛ (1394)؛ بررسی اثر عوامل مؤثر بر کاشت و عملکرد زعفران؛ اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، دانشگاه اردکان
Kristan,F (1985). Releationship between winter wheat hutrition,plant morphologhy and conditions,rost1,2,praha.
Khalili, N., and Zibayi, M. 2007. The effect of modern technology, seed research on rural poverty, Selected Proceedings of the Sixth Conference of Agricultural Economics, Mashhad, 30-31 November 2007, p. 133-345.
Lamason,T. (1974) The influence of rainfall on prosperity in eastern Montana, 1878-1974. Mimegraphed rep,7, regioni,forest service.
Ogrosky,H,O. and Mackus,V (1964).Hydrology of agricultural lands. Sec.21 in handbook of hydrology by V.T. chow. New York.Mc Grow Hill, book Co.1-79.
A.R. Sepaskhah, A.A. Kamgar-Haghighi (2009) Saffron Irrigation Regime, International Journal of Plant Production 3 (1).
Haulicek,J (1985).The effect of weather on crop production uvtiz3,praha.
Hages,G.l. and Buell,J.H(1955).Water and over forests:trees also need water at the right time and place. in hater yearbook.usda.
Sharma,V.P., and Dinesh, J. (2011). High-Value agriculture in India: Past trends and future prospects. Indian Institute of Management 380-385.
Israelson,O.W. and U.E.Hansen(1962).Irrigation principle and practices, john wiley.
IFAD, 2008. The role of high-value cropsin rural poverty reductionin the Near East and North Africa. Near East and North Africa Division, Program Management Department. 26p