بررسی مؤلفه‌های زیست پذیری شهرها با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP)(منطقه مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

امروزه، شهرها مکان اصلی کار و زندگی عمدۀ بشر شده‌اند، به طوری که بیش از 50% از جمعیت 7 میلیارد نفری جهان در شهرها زندگی می‌کنند. از این رو، توجه به کیفیت زندگی، شرایط، امکانات و نیازهای ساکنان شهرها، مسئله‌ای حیاتی است. نظر به مشکلات متعدد شهرها، رویکردهای مختلفی برای ارتقا و بهبود شرایط زندگی در آنها پیشنهاد و مطرح شده است که زیست پذیری شهری یکی از آنها است. امروزه زیست پذیری در بیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی شهری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش شناخت و تعیین مؤلفه‌های زیست پذیری در شهربندرامام خمینی (ره) می‌باشد. به همین منظور در ابتدا 5 منطقه این شهر به نام‌های فاز 1، فاز 3، فاز 4، شهرک شهید دستغیب و شهرک صبانمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با تحقیق در ادبیات تحقیق 7 شاخص زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی و بهداشتی، کیفیت فضای سبز و زیرساخت‌های شهری انتخاب گردیدند و پرسش نامه‌ای به همین تهیه گردید و در بین این محلات توزیع گردید. سپس پرسش نامه‌ها به صورت جداگانه بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل، یافته‌های تحقیق از مدل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت کیفیت زندگی و زیست پذیری هر 5 منطقه در وضعیت مطلوبی نمی‌باشد. در بین 7 شاخص به کار رفته، زیرساخت‌های شهری بالاترین وزن و ملاحظات پزشکی و بهداشتی کمترین وزن را دارا می‌باشند. در بین مناطق مورد مطالعه نیز محله فاز 1 به نسبت سایر مناطق در وضعیت مطلوب‌تری برخوردار می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviews of environmental vulnerability component of cities using a hierarchical model (AHP) (study area: Bandar Imam Khomeini (RA))

نویسندگان [English]

  • Maryam Khafaeizadeh
  • Maryam Ilanlou
Dept. of Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Abstract
Nowadays, the city's main places of work and major life Are human, so that more than 50% of a population of 7 billion people in the world live in cities.Therefore, pay attention to the quality of life, conditions, facilities and the needs of the inhabitants of the cities, a vital issue.Considering the numerous problems of different cities, The attitude to upgrade and improve the conditions of life in them that the proposal is raised and the urban environmental impact is one of them.Nowadays, in most developed countries environmental impact as an ASL discourse in politics within the framework of stability help investment and urban planning the expansion there.The aim of this study was to determine the environmental component of understanding and flexibility in bandramam Khomeini (r.a).Therefore at the beginning of the city area called 5, Faz 1, 4 and 5, sandman, and dastgheib Shahid town settlements were selected randomly.Then rIn the research literature7 environmental indicators, economic, social, cultural, medical and health, the quality of the green space and urban infrastructure was chosen and why was the preparation of the questionnaire and distributed between localities.Then the questionnaires were examined separately.For the analysis, the findings of the researchThe hierarchical model is used.The results of the researchIndicates that the status of quality of life and environment in the region, the status of each vulnerability is not a perfect 5.In between the 7 indicators used, the urban infrastructure of the highest weight and medical and health considerations are the least weight.Between regionsThe study also compared to other parts of the neighborhood, phase 1The optimal situation in Terry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental disclosure
  • the town of Bandar Imam Khomeini (RA)
  • the hierarchical model
  • environmen
حسینی عباس آبادی، محمد، طالعی، محمد، (1396)، ارزیابی کیفیت زندگی شهری مبتنی بر داده‌های آماری و مکانی، نشریه علمی – پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره ششم،
قاسمی، اکرم، نوری، زهرا، (1395)، ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید با استفاده از سنجش کیفیت ذهنی مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هفتم، بیست و پنجم
فریادی، محمد، (1395)، زیست پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها، پژوهش، دورة 4، شمارة 1، صص 50-27
ساسان پور، فرزانه. تولایی، سیمین، (1394)، جعفری اسدآبادی، حمزه، سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دوگانه کلانشهر تهران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه‌ای، سال پنجم،
Buehler, R. Tech, V. Alexandria,) 2012, (Travel Behavior, Transport Policy, and Sustainable Transport in Germany and the USA, Tuesdays at APA–DC,”.
Buehler, R & Pucher, J, (2011), Sustainable Transport in Freiburg: Lessons from Germany’s Environmental Capital, International Journal of Sustainable Transportation,
Aksu V. Kent Mobilyalarının Yer Aldıkları Mekanlara EtkileriTrabzon Kenti O¨ lc-eg˘ inde Bir Aras tırma. (2015), Karadeniz Teknik U¨ niversitesi Fen Bilimleri Enstitu¨ su¨, Yu¨ ksek Lisans Tezi (Basılmamıs), Trabzon. p. 107
Bulut. B. Atabeyog˘ lu, O. 2016, Fountains as urban furniture in historical urban structure and usage culture: Erzurum city case, journal Building and Environment (42), 2432–2438
Camillier, P, (2008). Access for everyone in urban and public spaces, V.12, No 10/11, 1255-1268
Corazza, M.V, Di Mascio, P. Moretti, L. (2016), Managing sidewalk pavement maintenance: A case study to increase pedestrian safety, Journal of traffic and transpotation engineering, 3(3): 203- 214.
Guo, Z. Loo, B. (2013), Pedestrian environment and route choice: evidence from New York City and Hong Kong, Journal of Transport Geography 28, 124- 136.
Kundua, S. Khareb. D, Mondal, A. (2017), Landuse change impact on sub-watersheds prioritization by analytical hierarchy process (AHP), Ecological Informatics (42), 100-113.
Lamsfus, M & Puyuelo Cazorla, M& Merino Sanjuán, L. (2014). Urban furniture for Smartcity Journal of IEEE, pp 765-803
Malczewski, M, (2006), "Multi object decision support including sensitivity analysis". Encylopedia of life support. EOLSS publisher.
Morgan, R. (2017), An investigation of constraints upon fisheries diversification using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Journal Marine Policy, (86), 24–30.
Ocampo, L. Bongo, M. Alinsub, Casul, J. R. A. Enquig, G. Luar, M. Panuncillon, N. 2017. Evaluating the service quality of employment-related public service institutions with SERVQUAL and AHP TOPSIS: A case in Cebu, Philippines, journal Socio-Economic Planning Sciences. (12),.1-35.
Pinch, P. Reimer, S. (2015), Nationalising local sustainability: Lessons from the British wartimeUtility furniture scheme, Geoforum, (65), 86–95
Smith, V., S& Jitendra, M& David, C. (2013). Classification of Sidewalks in Street View Images.
Satty, T. (1980), The Analytical Hierarchy Process, Planning Priority, Resiurce Allocation TWS Publications, USA