بررسی نقش شاخص‌های کلیدی مدیریتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان نمین)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

محیط منابع انسانی ایران بی تأثیر از تغییر و تحولات جهانی نیست و هدف‌های آن همگام با تحولات جهانی، در حال تغییرند. شایستگیها، مزایای متفاوتی برای توسعه سازمانها در مناطق مختلف دارند. در حقیقت شایستگی نوعی نگرش سیستمی وتوسعه ای دارد که همه آن صفات، ویژگیها، مهارت‌ها و نگرشها در ارتباط با اثربخشی در انجام وظایف و مسئولیتها را شامل می‌شود. پژوهش حاضر با بررسی نقش شاخص‌های کلیدی (ویژگیهای شخصیتی و شایستگی) مدیریتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان نمین) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 180 نفر از مد یران مدارس شهرستان نمین بودند، که کل شماری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه، در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد ابعاد شایستگی مدیران، بر توسعه منطقه‌ای، تأثیر مثبتی داشته است. در مجموع 2/55 درصد (552/ = R2Adj) تغییرات در افزایش توسعه منطقه‌ای، توسط ابعاد شایستگی مدیران، قابل پیش‏ بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Key Management Indicators on Regional Development (Case study: school administrators in Namin city)

نویسنده [English]

  • Mirnaser Mirbagheri hir
Assistant Prof. of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The human resources environment in Iran is not influenced by global change and its goals are changing in line with global developments. Competencies have different benefits for the development of organizations in different regions. In fact, competence is a kind of systematic and evolving attitude that includes all those attributes, characteristics, skills, and attitudes in relation to the effectiveness of tasks and responsibilities. The present study was conducted to investigate the role of key management indicators (personality traits and competencies) on regional development (the study of school administrators in Namin city). The statistical population of the study was 180 teachers in Namin Schools, which were all numbered. For data analysis, simple regression and multiple regression tests were used in SPSS software. The results show that the dimensions of managerial competence have a positive effect on regional development. In general, 55.2% (R2Adj = 0.552) changes in increasing regional development are predictable by the dimensions of managers' merit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: competence
  • managers
  • regional development
حاجی کریمی، علی؛ رضائیان، اکرم، هادی زاده مقدم، علی و بنیادی، نائینی. (1390). بررسی تأثیر شایستگ یهای هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 9، صص 254-223
خورشیدی، عباس و اکرامی، محمود. (1390).. شناسایی عوامل سازنده شایستگی‌های مدیران، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی سال ششم، شماره 4، ص 592-580
دهقانان، حامد. (1386). مدیریت بر مبنای شایستگی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجله مجلس و پژوهش، سال 13، شماره 53، صص 142-136
دوﻻن، ﺷﻴﻤﻮن آل؛ ﺷﻮﻟﺮ، راﻧﺪال. اس.(1990). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﻮﺳـﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺋﺒﻲ (1381)، چاپ ششم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی
دیانتی، محمد و عرفانی، مریم. (1388). شایستگی، مفاهیم و کاربرد، ماهنامه تدبیر، شماره 206، صص 23-11
رابینز، پی ایتیفن، 1998، رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، ترجمه پارسیان، علی و اعرابی، سید محمد (1385)، جلد اول، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
رضائیان، علی. (1384). مقاله شایستگی‌های مدیریت برای دنیای متلاطم، مجله تدبیر، شماره 15، صص 38-27
طاهری، ماهدخت؛ اسدی لویه، عطاالله و خوشرنگ، حسین. (1393). ارتباط بین سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی، مجله پرستاری و مامایی جامعه نگر، سال 24، شماره 71، صص 63-56
عریضی، حمید رضا. (1384). پیشنهاد طرح، تهران، انتشارات سازمان گسترش و نوآوری صنایع ایران
عسگری آزاد، محسن. (1382). انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
غفاریان، وفا. (1379). شایستگیهای مدیریتی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول
فتحی، فریبرز، محرم زاده، مهردار عامرِ میرحسن. (1393). بررسی رابطة بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران، مجله مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 2، صص 323-303
کرمی، مرتضی. (1386). آموزش مدیران با الگوی شایستگی، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 179، صص 29-17
کریمی، یوسف. (1384). روان‌شناسی شخصیت، تهران، انتشارات پیام نور
نادریان جهرمی، مسعود. (1381). تعیین مهارتها و شایستگیهای مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی مدیریتی، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی، ص 26-17
یگانگی، سیده فاطمه. (1389). نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین)، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 5، صص 68-57.
یوسفی، احمد و عرفانی، مریم. (1388). نقش شایستگی‌های سرپرستی در توسعه سرمایه‌های انسانی، مجله مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 8، صص 69-63
Boyatzis, R E (2000), The Competent Manager: a Model For Effective Performance, Mcber and Co/ Wiley, pp102.
Boyatzis, R E (2007), The Competent Manager: a Model For Effective Performance, Mcber and Co/ Wiley, pp102.
Draganidis, F. and Mentzas, G. (2006), Competency Based Management: A Review of Systems and Approaches, Journal of Information Management &Computer Security, No. 1, Pp. 51-64.
Miller, V.D. (1996), “An experimental study of newcomers’ information seeking behaviors during organizational entry”, Communication Studies, Vol. 47, pp. 1-24.
Morrison, E.W. (1993), “Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization”, Journal of Applied Psychology, Vol. 78 No. 3, pp. 173-83