ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش "ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)" می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. با توجه به سؤالات پژوهش و در جهت پاسخ به انها از طریق نرم افزار Amos و معادلات ساختاری اقدام به اجرای آزمون‌های آماری شده است. در مجموع در این پژوهش بر اساس جدول مورگان تعداد 323 نفر از مدیران شرکتهای دانش بنیان مورد اشاره از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه 30 گویه ای عملکردی دانش بنیان‌ها به همراه پرسشنامه 9 گویه ای توسعه پایدار شهری استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش بصورت صوری از طریق بررسی و ارزیبای 10 نفر از خبرگان دانشگاهی به تأیید رسیده است و پایاییان از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکردی دانش بنیان 0.864 و پرسشنامه توسعه پایدار شهری 0.889 محاسبه گردید. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد: بالاترین ضریب مسیر مؤلفه‌های دانش بنیان مربوط به مؤلفه‌های عوامل قانونی و جایگاه دوم مربوط به مؤلفه زیرساخت فناوری و جایگاه سوم مربوط به مؤلفه منابع انسانی و جایگاه چهارم مربوط به مؤلفه نظام ملی نوآوری و جایگاه پنجم مربوط به مؤلفه عوامل اقتصادی می‌باشد. و جایگاه نخست ضریب مسیر مؤلفه‌های سه گانه توسعه پایدار شهری مربوط به مؤلفه محیط زیست می‌باشد. لازم به توضیح است ضریب مسیر اثر شرکت‌های دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری 0.89 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the development model of knowledge-based companies for sustainable urban development (case study: Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Rahim Asadi 1
  • Hadi Rezghi Shirsavar 2
1 Ph.D. student of Entrepreneurship, Faculty of Management, Aliabbad katol Branch, Islamic Azad University, Aliabbad Katoul, Iran
2 Dept. f Management, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this research was "to provide the development model of knowledge based companies for sustainable urban development (case study: Tehran City)". This study is descriptive and correlation in terms of data collection method. According to the research questions and in order to respond to them through Amos software and structural equations have been attempted to implement statistical tests. In general, according to Morgan table, the number of 323 managers of knowledge based companies was selected by simple random sampling method. The tool used in this study was a questionnaire of 30 items of knowledge-based performance with a 9 item sustainable urban Development questionnaire. The validity of the instrument was confirmed by the survey and the beautiful 10 academic experts, and its reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha for knowledge-based performance questionnaire 0.864 and the 0.889 urban sustainable Development questionnaires.
The results of the study showed that the highest path of knowledge-based components of legal factors and the second position of the component of technology infrastructure and third position related to human resources component and the fourth position of the national System of innovation and the fifth position of the component economical factors. And the first place is the coefficient of three components of sustainable urban development related to the environment component. It is necessary to explain the path coefficient of knowledge based companies on sustainable urban development 0.89.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: knowledge-based
  • sustainable development
  • urban development
  • Environment
  • Tehran
امیدخواه، محمدرضا (1388). موانع تجاری سازی فنّاوری. مجله مهندسی شیمی ایران، شماره 45، ص 2.
ایزدان، زینب، عبداللهی، بیژن و کیانی، مراد (1392) مدیریت دانش الگویی جهت مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، مجله رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پار ک ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره 37، زمستان، ص 10.
باخدا، حسین. (1390). طراحی الگوی راهبردی توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر نقش مکانیزاسیون؛ دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات.
باقری‌نژاد، جعفر (1387). سیستم ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه فنّاوری در ایران: سازوکارها و پیشنهادها. فصلنامه رهیافت، سال اول، شماره 1، صص 13-1.
بهزادفر، مصطفی و فاطمه گلریزان. (۱۳۸۷). حمل و نقل پایدار، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، شماره ۵۵، صفحات ۱۶ – ۲۲.
تندیسه، محسن، رضایی، محمدرضا. (۱۳۹۲). برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران، مطالعه موردی: شهر مشهد، مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره ۱.
جاهد، حسینعلی جاهد (1390) تعیین عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی نتایج پژوهش در نظام آموزش عالی و ارائه مدلی برای تبیین روابط بین عوامل: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رساله دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
حاتمی، کاوه. (1389). در پژوهشی به بررسی" نقش مدیریت شهری در ایجاد توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران؛ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات.
دلخواه، امیرحسین. (1390). نقش آموزش‌های زیست محیطی مدارس در ارتقاء توسعه پایدار محیط زیست (از دیدگاه دبیران و کارکنان آموزشی منطقه ‎۴ آموزش و پرورش شهر تهران)‏ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات.
رصافی، امیرعباس و زرآبادی پور، شیما. (۱۳۸۸). بررسی توسعه پایدار حمل و نقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره ۲.
ریاحی، پریسا (1382) "پارک فناوری، سازنده صنایع فردا و ایجاد فرصت‌های شغلی بر پایه نوآوری". همایش چشم‌انداز و راهکارهای توسعه اشتغال در استان مرکزی، اراک، ایران، صص 122-139.
صفایی پور، مسعود، روزبه، حبیبه. (۱۳۹۲). هویت و توسعه پایدار محله‌ای در شهر شیراز، مورد مطالعاتی: محله‌ی فخرآباد، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره ۳۱.
قاسمی، علی. (1390). ارزیابی توان محیطی شهرستان خلخال برای تعیین پهنه‌های مناسب توسعه پایدار اکوتوریسم، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات.
قنبری، ابوالفضل، صفرپور، میثم، کرد، قهرمان. (۱۳۸۹). تأ ثیر مدیریت ترافیک بر توسعه پایدار شهری، سومین همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار.
اللهیاری فرد، نجف و عباسی، رسول (1390) بررسى الگوى مناسب ساختار سازمانى شرکت‌هاى دانش‌بنیان، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 29، زمستان. 47-54.
Barnard,Helena (2013)Uneven domestic knowledge bases and the success of foreign firms in the USA,Research Policy, Volume 37, Issue 10, December 2013, Pages 1674-1683.
Freitas,JonathanSimões& Carlos Alberto Gonçalves, Lin Chih Cheng, Reynaldo Maia Muniz(2013)Structuration aspects in academic spin-off emergence: A roadmap-based analysis,Technological Forecasting and Social Change, Volume 80, Issue 6, July 2013, Pages 1162-1178.
Ortín-Ángel,Pedro & Ferran Vendrell-Herrero(2013)University spin-offs vs. other NTBFs: Total factor productivity differences at outset and evolution,Technovation, Available online 14 October.
Pazos, David Rodeiro & Sara Fernández López, Luís Otero González, Alfonso Rodríguez Sandiás(2013)A resource-based view of university spin-off activity: New evidence from the Spanish case, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Volume 21, Issue 3, July–September 2013,Pages 255-265.
Slone,Daniel K. and others (2008) A Legal Guide to Urban and Sustainable Development for Planners,1st Edition, Wiley.
Zhao, F. (2004). "Commercialization of Research: A Case Study of Australian Universities". Higher Education Research and Development, 23, No. 2: 43-223.