تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 فرسودگی یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به فضای شهری است در این پژوهش 50 تا پرسشنامه در بین کارشناسان و متخصصان شهری توزیع گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی بوده، عوامل داخلی و خارجی ماتریس SWOT بخش مرکزی شهر اهواز مشخص شد جهت سنجش 50 عامل داخلی و 46 عامل خارجی به کارگرفته شد. نتایج بدست آمده از داده‌های پرسشنامه، مهمترین ضعف ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی محدوده ی مورد مطالعه شناسایی شد. با تدوین جدول، پس از امتیاز دهی و محاسبه ی نمره ی نهایی موقعیت راهبرد تهاجمی مشخص شد. سپس با استفاده از ماتریس (QSPM ) گزینه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و از بین آنها مناسب‌ترین گزینه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهش ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی، تقویت نقش عناصر تاریخی در نظام منظر شهری و.. به ترتیب برای مقاله پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The revival of urban decay with the approach of development strategy withQSPM case study: the central part of the city of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Zahra sayyahi 1
  • mihamad rahim rahnama 2
  • mohammad Ajza Shokouhi 3
2 Professor at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

      Burnout is one of the most important issues of urban space in this study, 50 questionnaires were distributed among urban professionals. random sampling, internal and external factors SWOT matrix was found to measure the central part of the city of Ahvaz, operating 50 domestic and 46 foreign agent was used. the results of the questionnaire data, the weaknesses, strengths, opportunities and threats facing the study area were identified. the results of the questionnaire data, the weaknesses, strengths, opportunities and threats facing the study area were identified. then use the matrix (QSPM) evaluated several options, among them the most suitable option was chosen. according to the results of the study was to create a suitable vegetation to create shade and climatic comfort, strengthening the role of the historic urban landscape elements in the system and so on, in order for the article to be proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Decay
  • City of Ahvaz
  • QSPM
  • SWOT
ابلقی، علیرضا، 1385، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری- چالش‌ها و رهیافت‌ها، فصلنامه اندیشه ایرانشهر. سال دوم، شماره نهم و دهم
بافت‌های شهری (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر نهاوند)، اولین همایش بافت‌های فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار: ارزش‌ها و چالش‌ها، اهواز، 1387.
توپچی ثانی، علی.1389. بازآفرینی شهری پایدار، رهیافت نوین مداخله در بافتهای فرسوده شهر، محمود محمدی، دانشگاه هنر اصفهان، گروه شهرسازی.
حبیبی، کیومرث و پور احمد و مشکینی، ابوالفضل، 1386، بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، نشر انتخاب، تهران. تعداد صفحات کتاب 350.
خانی، علی، (1389). ملاحظاتی در خصوص نوسازی شهری، نشریه اینترنتی نوسازی، سال دوم، شماره 8 صص 61-80
رهنما، محمد رحیم، برنامه‌ریزی مناطق مرکزی شهرها، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1388. تعداد صفحات کتاب 452.
زنگی آبادی، علی؛ فرامرز، خسروی و صحراییان، زهرا(1390)، استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(شهر جهرم)، مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 78، تهران.
زندوی، مجد الدین(1386).بررسی بافت قدیم شهر بابل، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. تعداد صفحات کتاب 265.
سبحانی نژاد، مهدی، ساماندهی فضایی و احیاء فرهنگی کالبدی محلات بافت قدیم بر اساس نظر سنجی ساکنان، شیراز، دانشگاه شیراز، 1383
سیدحسن حبیبی، ملیحه مقصودی، فصلنامه هفت شهر، مرمت شهری، سال چهارم شماره دوازدهم و سیزدهم تابستان و پاییز 82، 1-172. ص 17).
شفایی، سپیده و مهندسان مشاور شاران، 1384، راهنمای شناسایی و مداخله در بافتهای فرسوده، شرکت ایده پردازان فن و هنر. تعداد صفحات کتاب 250
شماعی، علی، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1384.تعداد صفحات کتاب 402.
شماعی، علی و پور احمد، احمد.(1389)، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم چغرافیا، دانشگاه تهران. تعداد صفحات کتاب 402
عندلیب، علیرضا، 1385، نوسازی بافتهای فرسوده حرکتی نو در شهر تهران، تهران : انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران. تعداد صفحات کتاب 36
کلانتری، حسین و پوراحمد، احمد، فنون و تجارب برنامه‌ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384.
کلانتری، حسین و پوراحمد، احمد، فنون و تجارب برنامه‌ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384. تعداد صفحات کتاب 294.
محمد حسین آبادی، علی اکبر تقوایی، ارزیابی شیوه‌های تامین مالی در طرح‌های نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛ نمونه موردی محله حمزه آباد واقع در منطقه 20 شهر تهران، مدیریت شهری، شماره 28 پاییز و زمستان 1390، شماره 28، پاییز و زمستان، صص 235-246.
مشهدی زاده دهاقانی، 1373، تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران، تهران، ناشر علم و صنعت ایران، تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران.تعداد صفحات کتاب 656.
موسوی، میر نجف و کشکولی، علی باقری، 1391، ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال سوم، شماره نهم.
میرمیران، سیدهادی، گهر ساختن در صدف خویش، گفتاری درباره طرح‌های احیا و روان بخشی مناطق تاریخی ایران، مجله معماری و شهرسازی، شماره4،
یوسفی، اسماعیل، جوینده مهر، میترا، تحلیلی بر شاخص‌های کالبدی فرسودگی 1375
Claudio de Magalha˜ es, University College London, London, UK 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved Urban Regeneration- International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 24 http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.74031-1
Doratli ,Naciye *, Sebnem Onal Hoskara and Mukaddes Fasli(2004), An analytical methodology for revitalization strategies in historic urban quarters: a case study of the Walled City of Nicosia, North Cyprus,2004, Cities, Vol‌.21, No‌.4, p‌.329–348, 2004 Q 2004 Elsevier Ltd.All rights reserved‌. Printed in Great Britain0264-2751/$ - see front matter
Grete Swensen, Integration of historic fabric in new urban development—A Norwegian case-study, Landscape and Urban Planning, Contents lists available at SciVerse ScienceDirect,0169-2046/$ – see front matter © 2012 Elsevier B‌.V‌.All rights reserved
Heeji Lim, Jeeyeop Kim, Cuz Potter, Woongkyoo Bae.2013. Urban Restoration Project on the Seoul's central business,  district Habitat International, Volume 39, July, Pages 192-200
Hyo Lee,Sang., Keun Jeon, Rak., Hyung Kim, Ju., Jun Kim, Jae. )2011.( Strategies for Developing Countries to Expand Their shares in the Global construction Market : phase Based Swot and AAA analyses of korea, Journal of Construction Engineering and Management,pp 460-471.
Koichi Kana-(2012)An experiment in urban regeneration using culture and art in Senba Osaka’s historic urban center, with a focus on the regeneration of urban space-City, Culture and Society 3 (2012) 151–163-City, Culture and Society-journal homepage: www‌.elsevier‌.com/locate/ccs
Lu, Weisheng.(2010) ImprovedSWOTApproach for Conducting Strategic Planning in the Construction Industry,. Journal of Construction Engineering & Management,pp 1317-1328.
R Paddison-Housing and Neighbourhood Quality: Urban Regeneration-2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.-288-293.