ارزیابی جایگاه مشارکت ذی‌نفعان محلی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه روستایی (موردمطالعه: نقاط روستایی جنوب و جنوب شرق استان تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تـوجه بـه مقـوله مشارکت ذی‌نفعان محلی از مهم‌ترین مقوله‌ای است که در فرآیند برنامه‌ریزی‌های توسعه موردتوجه ویژه قرارگرفته است. بر این شالوده هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه مشارکت ذی‌نفعان محلی در برنامه‌ریزی روستایی با توجه به رویکرد حاکم بر آن می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و از بعد گستره موردی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 54 روستا و تعداد 31 کارشناس با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که مشارکت و تشکل سازی در ناحیه در حد مطلوب نیست. هرچه برنامه‌ریزی بدون مشارکت جامعه انجام شود منجر به ارتقای سطح توسعه نمی‌شود. آزمون «من – ویتنی – یو» نشان داد تفاوت معنی‌داری بین نظرات دو گروه پاسخگویان حاصل نشده است که نشان‌دهنده توافق نظر این دو گروه درباره کم‌توجهی به مشارکت و تشکل سازی در برنامه‌ریزی ناحیه موردمطالعه بوده است. باید در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها با جامعه محلی مشورت صورت گیرد، ارتباط بین مدیران و برنامه ریزان با دهیاری و شورای اسلامی برای مشارکت در برنامه‌ها و پروژه‌ها برقرار شود. زمینه تعامل و مشارکت کارشناسان با روستاییان در ارتباط با فعالیت‌های کشاورزی و غیر کشاورزی فراهم گردد، قوانین مناسب برای جلب نظر و تضمین مشارکت عمومی و جمعی تدوین گردد. ذی‌نفعان محلی در تصمیم‌گیری‌های مختلف، تدوین برنامه‌ها و اجرای طرح‌ها و شراکت در منافع حاصل از آن‌ها دخالت داده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Local Beneficiaries Participation in Rural Development Planning Process (Case Study: Rural parts of the south and south - eastern province of Tehran)

نویسندگان [English]

  • naser shafie sabet 1
  • Neginsadat Mirvahedi 2
1 Professor of Geography, University of Shahid Beheshti tehran
2 , Phd Student in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University Tehran,Iran
چکیده [English]

Local beneficiaries participation in process planning is very important. The gole of this study is assessment local beneficiary participation in rural development planning process. The research methodology is descriptive – analytic. The sample is 54 villages and 31 experts with spss. The findings indicated that participation and organization of the area is not desirable. Without the participation of society the development not promote. Test "Mann - Whitney - U" revealed attention to participation and association have been studied in the planning area. The implementation of programs and projects carried out in consultation with the local community, The relationship between managers and planners with village administrators and council be established to participate in programs and projects. Interaction and participation of experts with villagers in connection with agricultural and non agricultural activities to be provided, Appropriate legislation to attract and ensure public participation and consensus. In various decisions, program development, and implementation of projects and participation in the benefits derived from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Planning
  • Rural Development
  • south province of Tehran
اوکلی، پیتر؛ کلیتون، اندرو؛ پرت، برایان (1383). ترجمه پیروز ایزدی، علی شاه شجاعی، مسعود علیا، توانمندسازی مردم، راهنمایی برای مشارکت، تهران: نشر سروستان.
ایمانی، علی؛ نیامنش، حیدر؛ رجایی، یدالله (1379). نقش مشارکت مردمی در فرآیند برنامه‌ریزی برای توسعه روستایی و کشاورزی، سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، ایران.
رجبی، آزیتا (1390). شیوه‌های مشارکت شهروندی در فرآیندهای توسعه شهری، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، دوره 4، شماره 12، صص 116- 101.
حسن‌پور بغده کندی، حسن (1391). وضعیت و جایگاه مشارکت و عوامل مؤثر بر آن در برنامه‌ریزی روستایی (مطالعه موردی؛ جمعیت روستایی شهرستان بوکان)، سپهر، دوره 21، شماره 81، صص 85- 80.
علی‌الحسابی، مهران (1390). نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی (نمونه موردی: بندر لافت)، مسکن و محیط روستا، دوره 30، شماره 134، صص 48-35.
مرکز آمار ایران (1390)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌ 1390، قابل‌دسترسی از طریق سایت: www.amar.org.ir
 مرکز تحقیقات اقتصاد ایران (1381). نظام برنامه‌ریزی و توسعه، مجموعه مقالات همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
 محمدی، م. (1392). طرح روابط عمومی و توسعه، گروه توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی.
Akkoyunlu, S. (2015). The potential of rural-urban linkages for sustainable development and trade. International Journal of Sustainable Development & World Policy, 4(2), 1-20.
Al-Kodmany, K. (1999). Using visualization techniques for enhancing public participation in planning and design: process, implementation, and evaluation. Landscape and urban planning, 45(1), 37-45.
Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2015). Linking empowering leadership to job satisfaction, work effort, and creativity: The role of self-leadership and psychological empowerment. Journal of Leadership & Organizational Studies, 22(3), 304-323.
Azizu, A. (2014). Stakeholder participation in development planning process in the Yilo Krobo Municipality (Doctoral dissertation, SCHOOL OF GRADUATE STUDIES, KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY).
Cis. (2003). Guidance Document No. 8., Public Participation In Relation To The Water Framework Directive, Produced By Working Group 2.9, Public Participation Department Of Town And Regional Planning, Sheffield S10 2tn.
Draft Louth County Development Plan 2015-2021, October 2014, Volume 1 Written Statement. Published at: comhairle contae lu louth county council. Available on: http://www.louthcoco.ie/en/Publications/Development-Plans/
Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s‐2000s. Development policy review, 19(4), 437-448.
Harriet, T., Anin, E. K., & Asuo, W. (2013). The level of stakeholders’ participation in the district education strategic planning towards quality basic education: the case of Salaga Town Council of Ghana. International Journal of Humanities and Social Science, 3(14), 95-102.
Healey, P. (2004). The treatment of space and place in the new strategic spatial planning in Europe. International journal of urban and regional research, 28(1), 45-67.
Lane, M. B. (2005). Public participation in planning: an intellectual history. Australian Geographer, 36(3), 283-299.
McDonagh, J., Varley, T., & Shortall, S. (Eds.). (2009). A living countryside? the politics of sustainable development in rural Ireland. Ashgate Publishing, Ltd.
Muhammad, H. U., Umar, B. F., Abubakar, B. Z., & Abdullahi, A. S. (2011). Assessment of Factors Influencing Beneficiary Participation in Fadama II Project in Niger State, Nigeria. Nigerian Journal of Basic and Applied Sciences, 19(2). 248-252.
OECD Development Assistance Committee. (2001). The DAC Guidelines: Strategies for Sustainable Development.
Obadire, O. S., Mudau, M. J., Sarfo-Mensah, P., & Zuwarimwe, J. (2013). Active Role of Stakeholders in the Implementation of Comprehensive Rural Development Programme in South Africa. International Journal of Humanities and Social Science, 3(13), 273-280.
Concepts and Issues at Stake. In Landscape Planning and Rural Development (pp. 1-12). Springer International Publishing.
Word Bank, (1994). The World Bank and Participation, Washington, Available on: http://documents.worldbank.org/curated/en/627501467990056231/pdf/multi-page.pdf