امکان‌سنجی پتانسیل‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تأثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی-مدیریت همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی-مدیریت همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی- مدیریت همزیستی با بیابان (گرایش: توسعه و عمران مناطق بیابانی)، تهران، ایران

چکیده

منطقه جنوب گرمسار دارای پتانسیل‌های اکوتوریـسمی و ژئوتوریـسمی می‌باشداین پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها و ماهیت آن در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف هم در کاربردی جای می‌گیرد. ابزارجمع آوری داد ه ها شامل مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بوده و با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسی جاذبه ها،امکانات و خدمات و وضعیت کلی اکوتوریسم و ژئوتوریسم در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. s تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعیین استراتژ ی ها و راهبردهای تحقیق از روش تحلیل SW OTاستفاده گردید و در نهایت به ارائه راهبردها و استراتژ یهای مرتبط به موضوع تحقیق پرداخته شد. نتایج یافته ها نشان داد که منطقه مورد مطالعه با 9 نقطه قوت و ضریب نهایی 57/3 و 9 فرصت و ضریب نهایی61/3 در برابر 9 نقطه ضعف و ضریب نهائی34/1 و 9 نقطه تهدید و ضریب نهائی55/1، توانمندی های زیادی در امر توسعه و بهره برداری از پتانسیل های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی منطقه دارد ؛ ولی ضعفها و تهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمند ی ها گردیده است. بنابراین می توان گفت استراتژی نهایی توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم منطقه جنوب گرمسار یک استراتژی تهاجمی ومبتنی بر تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت های موجود در جهت غلبه بر ضعف ها و تهدیدات پیشرو در زمینه توسعه گردشگری منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Ecotourism and Geotourism Potentials and Its Impact on Increasing the Economic Power of Indigenous Peoples in the Desert Regions (Case Study: Southern Garmsar Region(

نویسندگان [English]

  • Majid Karimpourreihan 1
  • hamidreza naseri 2
  • abed danesh 3
1 International Desert Research Center,University of Tehran, Tehran Iran
2 Conservation Management with Desert, Desert International Research Center, Tehran University, Tehran, Iran
3 Conservation Management with Desert, Desert International Research Center, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The southern part of Garmsar, has ecotourism and geotourism potential. This research feasibility study of ecotourism and geotourism potentials and its impact on Increasing the economic potential of indigenous people in the southern Garmsar region is a strategic approach. This research, in terms of how data is collected, and its nature, is descriptive-analytic research, and in terms of purpose, it is also applied. The data collection tools included interviewing and completion of the questionnaire. According to the obtained data, the attraction, facilities and services, and the general status of ecotourism and geotourism in the study area have been investigated. then, SWOT analysis method was used to analyze the information and determine the strategies and strategies of the research. Finally, strategies and strategies related to the research topic were presented. The results showed that the study area with 9 strength points and the final coefficient was 3.57and 9, and the final coefficient was 3.61 against 9 weaknesses, and the final coefficient was 34/1 and 9 points of threat, and the final coefficient was 1.55, Has developed and exploited the ecotourism and geotourism potential of the region, but the weaknesses and threats have prevented the actualization of these capabilities. Therefore, it can be said that the final strategy of ecotourism development and geotourism development in southern Garmsar is an aggressive strategy to strengthen the strengths and use existing opportunities to overcome the weaknesses and threats in the field of tourism development in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Geotourism
  • Southern Garmsar
  • SWOT analysis
آذرنیوند، حسین، نصری، نجفی، مسعود، علی. 1385. “اکوتوریسم و جاذبه‌های طبیعی در جلب گردشگران در مناطق کویری.” همایش منطقه‌ای معماری کویر ص. 17.
انتظاری، مژگان، آقایی پور، یوسف. "بررسی پتانسیل ‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسمی منطقه نمونه گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک سوات.صص88-75.
بدری، سید علی, رحمانی، خلیل, سجاسی قیداری، مجید، حسن پور، امید. 1390. “راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان.” پژوهش های روستایی.ص 54.-31.
نوربخش، فاطمه. 1389. امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه مرنجاب با تاکید بر اشکال ژئومورفولوژیکی. پایان نامه تهران: دانشگاه تهران.
حافظ نیا، محمد رضا، 1390، "روش تحقیق در علوم انسانی "، ویرایش2، تهران، انتشارات سمت، صص99-66.
خادمه الرسول، زهرا. 1392. بررسی پتانسیل های توریستی مناطق بیابانی استان فارس. پایان نامه, کاشان: دانشگاه کاشان.
خادمه الرسول، زهرا، قضاوی، رضا، موسوی، سیدحجت. 1395. “امکانسنجی توسعه پایدار اکوتوریسم بیابان در کویر شیراز.” فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.صص 79.-70.
دلبری، سید مهدی، بارانی، حسین. 1394. “پتانسیل های گردشگری و توسعه پایدار اکوتوریسمی زیست بوم بیابانی ایران.” فصلنامه فضای گردشگری.صص 34-23.
رنجبر، محسن. 1388. “قابلیت‌های ژئوتوریستی تنگ زینگان صالح آباد شهرستان مهران.” چشم انداز جغرافیایی.صص 99-81.
زندی، ابتهال، جهانیان، منوچهر. 1389. “بررسی پتانسیل های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزد، با استفاده از الگوی تحلیل SWOT.” پژوهش های جغرافیای انسانی.صص 74-61.
سازمان آمار، 1395، "سرشماری نفوس و مسکن "، استان سمنان
سایت فرمانداری گرمسار، 1396
عبدالله زاده، محمد، 1394. مدیریت و برنامه‏ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد، پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی قشم، صص14-12.
کریم پور ریحان، مجید، طاهری، سیما و طاهری، صادق(1394). ترجمه ی کتاب طبیعت گردی(بوم شناسی، اثرات، مدیریت)، تالیف دیوید نیوسام.
متولی، مهسا سادات. 1392. بررسی امکانات خدمات رسانی اکوتوریستی به گردشگران در حاشیه دشت کویر. پایان نامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
نویل، گر. 1975. نقش پارک های ملی در توسعه اجتماعی و اقتصادی، ترجمه مجنونیان. تهران: دفتر محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست.
Bunruamkaew, k, and y Murayama. 2011. "Site Suitability Evaluation For - Ecotourism, Using GIS & AHP: A Case study of Surat Thani Province Thailand." Journal of Management Tourism 38-53.
Doniz , R, E Ramirez, C Cardenas, E Martin, and Lahoz. 2011. "Geomorphosites and geotourism in Volcanic landscape: the example of lacorona del lajial cinder cone (El hierro, Canary islands, Spain)." Geo Journal of Tourism and Geosites 185-197.
Wishitemi, B, E., L., and B. 2015. "The link between poverty, environment and ecotourism development in areas adjacent to Massai Mara and Amboseliproteceted areas, Kenya." Tourism Management Prespectives 306-317.
Wojtowicz, Bozena, and Pawel Wojtowicz. 2016. "The Prospects for the Development of Geotourism in the Area of the Wadi Rum Desert." Tourism and Hospitality Management 1-14.