مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین اشکال مشارکت سیاسی شهروندان یک کشور در دموکراسی‌ها مطرح بوده است. در جریان این فرایند مهم، مردم از طریق رأی خود نماینده یا نمایندگانی را بر می‌گزینند، اما چگونگی انجام این فرایند و حتی چگونگی ورود به انتخابات در کشورها و دموکراسی‌های مختلف، متفاوت است. در حال حاضر در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، برای انتخاب متصدیان امور در بخش‌های مهمی همچون پارلمان، ریاست جمهوری، شورای شهر و... به آرای مردمی رجوع می‌کنند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر پایه مردم‌سالاری دینی استوار شده، از این قاعده مستثنا نیست. بر این مبنا، نظام انتخاباتی هر کشور تعیین‌کننده قانون بازی و رقابتی است که میان گروه‌های مختلف سیاسی در جریان است، چرا که قانون انتخابات تعیین‌کننده شیوه توزیع قدرت میان احزاب و گروه‌های سیاسی در هر جامعه است. هدف نوشتار بررسی میزان مشارکت در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان نسبت به میانگین کل کشور می‌باشد. لذا، در این نوشتار از روش تحقیق تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در استان سمنان میزان مشارکت همواره از روند ثابت و رو به رشدی بر خوردار بوده است که دلیل آن را می‌توان درجه بالای توسعه یافتگی در این استان دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Presidential Election Participation in Semnan Province with the Whole Country(Emphasizing the Elections of the eleventh Course Presidential)

نویسندگان [English]

  • arash ghorbani sepehr 1
  • Afshin Mottaghi 2
  • zahra Ansari 3
1 kharazmi university
2 Kharazmi University
3 Tehran University of Tehran
چکیده [English]

Elections have become one of the most important forms of political participation of citizens of a country in democracies. In the process of this important process, people choose their delegates or representatives through their votes, but how they do this and how they can enter the elections in different countries and democracies. Currently, in most democracies in the world, people are referring to people's choices to elect actors in important areas such as parliament, presidency, city council, and so on. The political system of the Islamic Republic of Iran, based on religious democracy, is no exception to this rule. On this basis, the electoral system of each country determines the playing field and the competition that exists between various political groups, because the electoral law determines the distribution of power among parties and political groups in each society. The purpose of the paper is to examine the extent of participation in the eleventh presidential election in Semnan province relative to the country's total average. Therefore, in this article, descriptive-analytic research method has been used. The results of the research show that the participation rate has always been a constant and growing trend in Semnan province, which can be attributed to the high degree of development in this province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • election
  • Geography of power
  • Degree of development
  • Political participation
  • Semnan
انصاری، زهرا؛ حسین پور مطلق، مهدی؛ و قربانی سپهر، آرش (1397). دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم)، تهران: انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران.
احراری، ابراهیم (1383). نقش رسانه­ها در کنترل جامعه، فصل­نامه پژوهش و سنجش، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، شماره 37.
احمدی پور، زهرا؛ میرشکاران، یحیی؛ و محمدی، حمیدرضا (1388). نقش جغرافیای قدرت و حمایت در شکل­گیری مرزهای جدید تقسیماتی پس از انقلاب اسلامی (سطح شهرستان)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 13، شمار 1، صص 28-1.
ایوبی، حجت الله (1377). تحلیل رفتار انتخاباتی رای دهندگان، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 137-138، 111-100.
بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، انتشارات نگاه معاصر، تهران.
پاپلی یزدی، محمدحسین؛ و ابراهیمی، محمدامیر (1392). نظریه­های توسعه روستایی، تهران: انتشارات سمت.
پناهی، محمد حسین (1380). بررسی تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم در حوزه تهران. اطلاعات سیاسی- اقتصادی. سال پانزدهم، شماره یازده و دوازده،
پیشگاهی­فرد، زهرا (1379). بررسی جغرافیایی انتخابات پارلمانی مجلس شورای اسلامی، دانشگاه تهران، تهران.
پیشگاهی­فرد، زهرا (1382). مشارکت احزاب در توسعه سیاسی و رفتار انتخاباتی در شهرستان اصفهان، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 44، 22-11.
پیشگاهی فرد، زهرا؛ و شوشتری، سیدمحمد جواد (1387). مبانی جغرافیایی آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فضلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره دوم، صص 130-109.
پیشگاهی­فرد، زهرا؛ و احمدی دهکاء، فریبرز (1385). مقایسه تطبیقی رفتارهای انتخاباتی در مناطق مسکونی شهر اصفهان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نجف آباد: مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا و قرن21.
تایلور، پی جی؛ و جانستون، آر جی (1386). جغرافیای انتخابات، ترجمه: پیشگاهی فرد و اکبری، انتشارت قومس، تهران.
تیلور، پیتر (1376). جغرافیای انتخابات، ترجمه زهرا پیشگاهی­فرد. انتشارات سمت، تهران.
حافظ­نیا، محمدرضا؛ و کاویانی راد، مراد (1383). افق­های جدید در جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت، تهران.
حافظ­نیا، محمدرضا؛ و کاویانی راد، مراد (1393). فلسفه جغرافیای سیاسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حسین­پور مطلق، مهدی؛ انصاری، زهرا؛ و قربانی سپهر، آرش (1397). بررسی و نقش توسعه در میزان مشارکت سیاسی ساکنین استان­های شرقی کشور با تأکید بر شاخص­های جمعیت، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی، دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه­ریزی مناطق مرزی ایران، صص 17-1.
دارابی، علی (1388). رفتار انتخاباتی ایران (الگوها و نظریه­ها)، تهران: انتشارات سروش.
راش، مایکل (1377).جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات سمت، تهران.
رهنما، محمدرحیم (1380). ضرورت بازنگری و اصلاح تقسیمات کشوری؛ گزارش اول؛ طرح جامع تقسیمات کشوری، مرحله دوم، وزارت کشور، تهران: دفتر تقسیمات کشوری.
شوماخر، ای. اف. (1365). کوچک زیباست، (اقتصاد یا ابعاد انسانی)، ترجمه علی رامین، تهران: انتسارات سروش.
عبدالله زاده، غلامحسین؛ و شریف­زاده، ابوالقاسم (1391). سطح‌بندی توسعه منطقه‌ای در ایران(کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)، مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، دوره4، شماره 13، 62-41.
قوام، سید عبدالعلی (1389). سیاست­شناسی مبانی علم سیاست، انتشارات سمت، تهران.
قربانی سپهر، آرش (1397). مقدمه­ای بر فلسفه علم جغرافیا، تهران: انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران.
قربانی سپهر، آرش (1397). تبیین مفهوم و قلمرو جغرافیای سیاسی فضای شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، به راهنمایی محسن جان پرور، دانشگاه فردوسی مشهد.
کامیابی، سعید؛ و سیدعلی پور، سید خلیل (1393). ارزیابی تصادفات جاده­ای در شرایط مختلف جوی در جاده­های اصلی استان سمنان، مطالعات پژوهی راهور، سال سوم، شماره 8، صص 136-115.
کاویانی راد، مراد؛ و قره بیگی، مصیب (1396). جغرافیای انتخابات: بنیادها، مفاهیم و رویکردها، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
کریمی پور، یدالله (1381). مطالعه تقسیمات کشوری ایران، وضع موجود؛ طراحی تحقیقاتی وزارت کشور، تهران: دفتر تقسیمات کشوری.
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.
کوهن، کارل (1373). دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران.
ﮔﻮﻟﺖ، ﺩﻧﻴﺲ (1374). ﺗﻮﺳﻌﻪ: ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﺮﺏ ﺍﺭﺯﺵ­ﻫﺎ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻓﺮﺟﺎﺩﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، 10، 81-72.
متقی، افشین (1395). خاستگاه آراء در نهمین دوره انتخابات مجلس در شهرستان کازرون بر پایه دیدگاه­های اینگلهارت، پییانوریس و مکتب شیکاگو، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 20، شماره 57، صص 254-237.
مرکز آمار ایران (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان سمنان.
مجتهدزاده، پیروز (1392). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، ویراست دوم، انتشارات سمت، تهران.
مفیدی، فرید (1384). جامعه­شناسی انتخابات، مجله پگاه حوزه، شماره 160، صص 29-19.
منافی شرف آباد، کاظم؛ و زمانی، الهام (1391). نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال هفتم، شماره 73 و 74، صفحه­های 151-134.
وزارت کشور (1396). نتایج آراء اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا دوره دوازدهم.
Gru nkemeyer, W. & Moss, M. (1999). Key Concepts in Sustainable Development. Web Book of Regional Science. Regional Research Institute. West Virginia University. Retrieved from http://www.rri.wvu.edu.
http://www.geocurrents.info/cultural-geography/linguistic-geography/discrepancies-in-mapping-persianfarsi-in-iran.
http://www.president.ir
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86.
Kerslake, Jacquie (2005); (“andidates Standing for Election as parent Representative for The 1998 Boards of Trustees Elections”, In: http://www.govt. hz/web/down lodable/d15096-v1/bul990-bo. Pdf.
Mcgillivray, M. (1991). The Human Development Index: Yet another Redundant Composite Development Indicator? World Development, 19 (10): 1461-1468.
Todaro, M.P.: 1989, Economic Development in the Third World (Longman, New York: 108–113.