تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی منطقه آزاد قشم

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

گردشگری تفریحی - ورزشی و فعالیت‌های تفریحی، به واسطه تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشماری که بر جامعه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری تفریحی- ورزشی منطقه آزاد قشم با استفاده از تحلیل SWOT بود. روش این پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان و صاحب‌نظران در زمینه گردشگری ورزشی تشکیل می دادند. به منظور جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل SWOT در جهت بررسی عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) و خارجی (فرصت ها و تهدیدها) استفاده شد. با توجه به نمرات نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (53/2) و ارزیابی عوامل خارجی (11/3)، مشخص شد که موقعیت راهبردی توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم در منطقه SO (تهاجمی) قرار دارد. از این رو به جهت قرارگیری در این ناحیه پیشنهاد می گردد تمرکز راهبردهای توسعه بر راهبردهای تهاجمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Strategic Plan for Development of Recreational-Sport Tourism in Qeshm Free Zone

نویسنده [English]

  • Mehdi Savadi
Faculty member, Islamic Azad University, Qeshm Branch
چکیده [English]

Abstract
Today, importance of sports and physical activities, due to the social, cultural and economic numerous impact issues that affect the community are, is not a secret. In recent years, sport tourism has been remarkably developed, which requires special attention. Thus, the purpose of this study was to Drafting a development strategy of sport tourism in Qeshm based on SWOT analysis. The descriptive survey methodology would be applied based upon the case study. The Statistical population includes experts in the field of sports tourism. The Convenience method was used for sampling. To collect the data, library resources, literature and background review, interviews and questionnaires was used. SWOT analysis to investigating the internal (strength & weakness) and external (opportunity & threats) factors use to analyze strategic position. The Final score of evaluate internal factors (2.53) and external factors (3.11) matrices locate Qeshm city in SO strategies. Thus, it is recommended to focus on aggressive development strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sport tourism
  • Qeshm
  • SWOT Analysis
اکبریان رونیزی، سعیدرضا (1396). نقش گردشگری در پایداری شهری مورد: شهر سی‌سخت(شهرستان دنا. نشریه گردشگری شهری 4 (4): 1-12.
پورمحمدی، محمدرضا، نعیمی، کیومرث، ایرانی، احمد (1394). ارزیابی و تدوین استراتژی‌های توسعة پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT و IEA مطالعة موردی: شهرستان بانه. نشریه گردشگری شهری 2 (3): 319-305.
دستوم، صلاح، سوادی، مهدی (1396). طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 1 (26): 249-265.
سوادی، مهدی (1396). ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم). فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی. 10 (1): 125-143.
سوادی، مهدی، همتی نژاد، مهرعلی، قلی زاده، محمد حسن، گوهررستمی، حمیدرضا (1395). ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای 25 (1): 201-210.
شجاعی، و، تجاری ف، سلیمانی تپه سری ب، دوستی م. (1392). برنامه‌ریزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران. فصل نامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، 12(39). 194-173.
گندمکار، امیر، دانشور، فاطمه، قاسمی، نوشین (1397). مکان یابی سایت‌های تفریحی - ورزشی اسکی (مطالعه موردی استان اصفهان). فضای گردشگری.
مهدی زاده، ع.، طالب پور، م.، فتحی، م. (1393). بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزش، 2(4). 36-23.
ولی عیدی، حسین؛ مرداسی، علی (1390). تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک براساس مدل دیوید. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد اردبیل.
هنرور، افشار (1383)، عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری، پایان نامة کارشناس ی ارشد، دانشگاه تربیت معلّم، تهران.
Butler,R.W. (2002). Ecotourism-Hasid achieved Maturity or HAS The Bubble Burst Pacific Rim tourism2000. New Zealand, p.256
Castro, C.B., E.M. Armario, and D.M. Ruiz (2007) The influence of market heterogeneity on the relationship between a destination’s image and tourists’ future behaviour. Tourism Management 28: 175-187.
Chen, J.S. and D. Gursoy. (2001). An Investigation of tourists’ destination loyalty and preferences. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol.13(2), 79-85.
D.J. Hckson, R.J. Butler, D. Cray, G.R. Mallory, and D.C. Wilson Top Decisions: Strategic Decision- Making in Organizations (Sanfrancisco) Ossey- Bass (1986), 26-42
Devine, A. and Devine, F. (2005). Sports Tourism: Marketing Ireland's Best Kept Secret - The Gaelic Athletic Association. Irish Journal of Management: Special issue based on selected best papers from the 2005. 7-32.
Everett, S. (2012). Economic Impact of London 2012 Olympic Games. Windermere and Bowness Chamber of Trade.pp:14.
Gammon, S., Robinson,T.2003.Sport and Tourism:A Conceptual Farm work Journal of sport Tourism,8(1):21-26
George, R., Swart, K., & Jenkins, W. (2014). Harnessing the power of football: safety-risk perceptions of sport tourists at the 2013 FIFA Confederations CupTM in Brazil, 18 (4), 241-263.
Gibson,H., Kaplanidou,K.,Kang,S.2012.Small-scale event sport tourism:A case study in sustainable tourism. Sport Management Review, 15(2),: 160-170.
Higam. J & Hinch. T(2002). Sport and Tourism Reserch: A Geographic Approach. Journal of Sport & Tourism.vol.11, N. 1, pp 91-93
Nimmo, ‌L. ‌Stewart, ‌J. McNamara, ‌J.‌ & ‌Leaversuch, ‌P. ‌2007. “Research‌into‌Status‌ of‌ Challenge/Extreme Sport and Activities in Western Australia", Royal Life Saving Society (WA Branch), Perth, Western Australia.
Hinch, T & Higham, J. (2003). Sport Tourism development. channel view Publication. UK.
Hinch, T. D. and J. E. S. Higham. (2001). Sport Tourism: a framework for research. The International Journal of Tourism Research. Vol. 3(1), 45-58.
Hsieh, M-H., S-L. Pan and R. Setiono. (2004). Product, Corporate, and Country-Image Dimensions and Purchase Behaviour: A Multicountry Analysis. Journal of Academy of Marketing Science. Vol. 32(3), 251-270.
Huang, H. H. and C. K. Chiu. (2006). Exploring Customer Satisfaction, Trust and Destination Loyalty in Tourism. Journal of American Academy of Business. Vol. 10(1), 56-159.
Huang, J,Z.Cai,L,A.Ismali, j, A. (2010), Cognitive image change and loyalty in destination branding, Journal of Travel & Touris Marketing, Volume 23, Issue 2 JAN 2010, pages 128- 140.
Mohsin, A.2005.Tourist attitude and destination marketing.The case of Australia northernterritory and Malaysia. Tourism management, 26(4):732-733.
Shonk David, J. (2009). Perceptions of service quality. satisfaction and the intent to return among tourists attending a sporting event. The ohio state university.
Yooshk, Yoon & Muzaffer, Uysal, 2005, An examination of the effect motivation and satisfaction on destination loyalty, a structural model.