تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه معماری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در مورد تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری در محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان می باشد.. سوال اصلی تحقیق این است که آیا مبلمان شهری در ارتقا کیفیت محیط زیست شهری تاثیر دارد؟ روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل تعدادی از عابران و ساکنان منطقه مورد نظر(100 نفر) می باشد. که از طریق جدول مورگان بدست آمده، که در گردآوری داده ها از تکنیک طیف لیکرت استفاده شده است. این تحقیق در نظر دارد با تهیه زیرساخت های نظری، فکری و شفاف سازی ارتباط بین مبلمان شهری و کیفیت محیط زیست شهری و تاثیر آنها بریکدیگر را، در جهان رو به توسعه پایدار مورد بررسی قرار دهد. با توجه به مطالعات میدانی در محدوده خیابان امام تبریز استفاده نادرست و جانمایی نامناسب مبلمان ها تا حدودی باعث بی نظمی و اغتشاش در محدوده ی مورد نظر شده و بجای ارتقای کیفیت فضاهای شهری باعث ضعف کیفیت محیط زیست شهری محدوده (میدان ساعت تا آبرسان) مورد بررسی شده، در حالی که می توانیم با راهبردهای اصولی باعث سرزندگی و ارتقای کیفیت فضاهای محیط زیست شهری بشویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of urban furniture on quality of urban environment (A case study of around Tabriz Imam Street from Saat Square to Abresan)

نویسندگان [English]

  • mostafa basiri 1
  • ali zeynali azim 2
1 1Department of Architecture, Ilkhchi Branch, Islamic Azad University, Ilkhchi, Iran.
2 Department of Architecture and urban planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz , Iran
چکیده [English]

The present study investigates the impact of urban furniture on the quality of urban environment in the area of Imam Tabriz Avenue from the Clock Tower to Abarsan. The main question of the research is is urban furniture affecting the urban environmental quality? The research method is descriptive and applied. The population of the study consisted of a number of passersby and residents of the target area (100 people). Which is obtained through the Morgan table, which uses the Likert spectrum technique to collect data. The study intends to explore the relationship between urban furniture and the quality of urban environments and their impact on each other in the developing world by providing theoretical, intellectual and transparent infrastructure. Regarding field studies in the area of Imam Tabriz Street, incorrect use and inappropriate location of furniture, cause disturbance in the desired area and instead of improving the quality of urban spaces, the urban environment quality is poorly considered, while By virtue of the principled strategies, we can make life and improve the quality of urban environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Furniture
  • Urban Environment
  • City View
  • Urban Identity
  • Urban Space
آتیشین بار، محمد، (1388)، «تدوام هویت در منظر شهری»، نشریه باغ نظر، دوره 6، شماره 3، صص 45-56
آزاد خانی، پاکزاد، طهماسبی کیا زهرا، (1395)، بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری کرمانشاه)، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، 110-93.
آسیابانی، الهام، (1393)، «ارزیابی طرحها و برنامه‌های توسعه شهری با رویکرد (کربن صفر) مطالعه موردی:شهرتبریز»، پایان نامه فوق لیسانس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز، صص 113-120
پاکزاد، جهانشاه، (1381)، کیفیت فضا، فصلنامه شهرسازی و معماری، آبادی سال 12، شماره 33
دهقان بنادکی، فاطمه، (1393)، بررسی نقش مبلمان شهری در ارتقا کیفیت فضای شهری؛ نمونه موردی: خیابان طالقانی جنوبی، کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه ی پایدار، تهران اسفند 1393
زندیه، مهدی، (1385)، نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری، اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر سازمان عمران شهرداری همدان.
زندیه، مهدی، (1384)، هویت بخشی به سیما وکالبد شهر قزوین، طرح تحقیقاتی، شهرداری قزوین، قزوین.
سعیدی عباس و همکاران (۱۳۸۷)، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و وزارت علوم و تحقیقات فناوری.
شماعی، علی، پوراحمد، احمد، (1384)، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، دانشگاه تهران
 عباسزادگان، مصطفی، سربندی فراهانی، معصومه، (1391)، کاربست بعد عملکری طراحی شهری در ارتقای کیفیت فضاهای سبز و باز محلی، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.
عباسزاده، شهاب، یزدانی، مجید، حسینی شاخن، جواد، (1392)، ارتقاء مولفه‌های کیفیت محیط شهری در ورودی شهرها نمونه مورد مطالعه: ورودی شهر مشهد از سمت جاده سرخس (شهر رضویه)، هشتمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و فناوری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد.     
غفاری گیلانده عطا، یزدانی محمد حسن، موسی زاده چیمن، (1391). نقش مبلمان شهری در زیبایی و سیمای بصری شهر، اولین همایش منطقه‌ای معماری و شهرسازی، سقز، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سقز.
قشمی، سید سجاد، کهوند مقداد، قیطرانی نیما، (1392)، بررسی فضاهای شهری بر اساس تعاریف مختلف از مفهوم فضای شهری از نظر بزرگان، نمونه موردی: پنج فضای شهری شیراز، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، 28 شهریور.
گلکار، کوروش، (1379)، مولفه‌های سازنده کیفیت، نشریه علمی پژوهشی صفه، شماره 32.
 طبیبیان، منوچهر، (1377)، منظر شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
محمدی ندا و تقی پور ملیحه، (1394). نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راههای بافت تاریخی (نمونه موری: خیابان حافظیه و شهرداری)، دو فصلنامه ی تخصصی در زمینه ی منظر و طراحی شهری، سال دوم شماره 4، 59-68.
مرتضایی، رضا، (1381)، رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
 مشکینی، ابوالفضل، موذن، سهراب، نوروزی مصطفی، (1394)، سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای کوچک استان آذربایجانشرقی، سال ششم، شماره 2، پیاپی12، صص 17-32.
Asadollahi SH, (2004). The Necessity of Attention to Pedestrians Movement in Urban Centers, Journal of municipalities. Vol 6. No 65: 23-38.
Bulut, Yahya & Omer Atabeyogh, (2007), Urban Furniture in Historical Urban Structure & Usage Culture: Erzurum City Case, Landscape Architecture Department, Agricultural Faculty, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
Delsante, Ioanni, (2016), Urban Environment Quality Assessment Using a Methodology and set of Indicators for Medium-Density Neighbourhoods: a Comparative Case Study of Lodi and Genoa, Ambient. Constr. Vol. 16 No. 3. Porto Alegre, July/Sept.
Gel I, 2010. Public Spaces and Social Life, Translated by Ghaffari A, Sadeg Soheilipur M. Tehran: Shahid Beheshti University Publication.
Nichol, Janet. (2005), Modeling urban environmental quality in a tropical city, Landscape and Urban Planning, No. 7.
Pourhossein E, Ezzati AA, (2000), Lighting Engineering, Pathway Lighting, Traffic News. 2(8): 43-53.
 Safayi Seyede Shima, Ahmadian Reza, (2014), Investigating and Systematizing Formation Pattern of Behavior Settings’ Components in Urban Spaces, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3(SP), 122-133, 2014, online http://www.isicenter.org.    
Van Kamp, Irene, et al. (2003), Urban Environmental Quality and Human Well-being toward a Conceptual Framework and Demarcation of Concept; Literature Study, Journal of Landscape and Urban Planning 65: 5-18.
Van Poll, R. (1997), The Perceived Quality Of the Urban Residential Environment: A Multi- Attribute Evaluation, Ph. Thesis, University Of Groningen (RuG), Netherland.
Zeren Gulersoy, Nuran et al. (2009), Strategic quality planning in urban environment, ITU, Vol 6, No. 1.
Zeynali, Saheb, Beik Babaei Bashir, (2015), Organizing the Urban Furniture of Urmia, Iran (Case study on Imam Street of Urmia), International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 4. No 3, 144-147, 2015. Online http://www.isicenter.org.