عملکردمدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای فرسوده منطقه موردی منطقه۱۹شهرداری کلانشهرتهران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

چکیده

فرسودگی فیزیکی- کالبدی بافت شهری منطقه 19 تهران، فرصتی برای سکونت اقشار کم درآمد روستایی و شهری که فاقد توان مالی می باشند را فراهم آورده که به تبع آن چرخه ای از فرسودگی و فقر اجتماعی- فضایی را در این محلات دامن زده است. تراکم مسکونی، پلاک های ریزدانه و با سابقه های بالای 50 سال و معابر تنگ از بزرگترین مشکلات منطقه 19 شهرداری تهران است. اهداف مورد نظر در انجام این تحقیق، شناخت وضعیت کالبدی بافت فرسوده منطقه و ارائه راهبردهای مناسب کالبدی جهت ساماندهی و توانمندسازی بافت فرسوده و دستیابی به سیستم مناسب مدیریتی جهت ساماندهی و توانمند سازی بافت فرسوده و شناسایی نقاط قوت وضعف طرح های احیاء ونوسازی بافت های فرسوده و بررسی آثار وپیامدهای منفی بافت فرسوده منطقه در ساختار فضایی شهر تهران است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع توسعه ای و با توجه به ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای – پیمایشی است. بدین منظور برداشت های میدانی ازطریق ارائه پرسشنامه و مصاحبه با ساکنین محله و نیز با کارشناسان جهت دریافت نظرات و دیدگاه های علمی صورت گرفته است و برای بررسی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار Spss وExcel و مدل تحلیلی SOWT استفاده شده است. ارزیابی صورت گرفته نشان از اثرات مثبت تسهیلات در عملکرد بهتر مدیریت شهری در بهبود کیفیت بافت فرسوده منطقه داشته است. اگرچه اعمال تسهیلات تشویقی لازمه تحقق نوسازی بافت های فرسوده است لیکن کافی به نظر نمی رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Management in Recovering Vanished Texture in District 19 of Tehran Metropolitan Municipality

نویسنده [English]

  • ALIREZS SAYAF ZADEH
assistan,geography,pnu.ac.ir, rey ,tehran ,iran
چکیده [English]

In Tehran's district 19, the physical and structural worn out urban textures provided the low income rural and urban people with an opportunity to live there while significantly contributing to spatial- social poverty. The residential density, fine grained plaque with a history of over 50 years and narrow passages of the biggest problems in Tehran's district 19. The objectives of the research include: recognition of the good physical strategies for organizing and empowering the worn out textures, studying the negative outcomes of the worn out textures, renovation of the worn out textures within Tehran's physical structure. The current research is an applied one in terms of the objective and it is an analytical- descriptive on in terms of nature. Data was collected by a survey – desk research method. Thus, the field observation was done through questionnaires and interview with the residents at the neighborhoods in order to get the scientific comments and viewpoints. In order to study and analyze the data , SPSS and Excel with SWOT were used. The evaluation showed the positive effects of the facilities for better urban management and improved quality of the worn out textures. Although provision of the incentive facilities is necessary for rebuilding of the worn out textures, but it doesn't suffice. In fact, together with these supporting and incentives , the necessary cultural, physical and economic bases must be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • recreation
  • worn out texture
  • Tehran's district 19
ابراهیم زاده، عیسی و ملکی، گل آفرین، تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده ی شهری (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده ی شهر خرّم آباد)، نشریه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1391، شماره 81، صص 217-234.
اطلاعات اخذ شده از شهرداری تهران
برک پور، ناصر، اسدی، ایرج (1387). گزارش نهایی طرح پژوهشی : نظریه‌های مدیریت و حکمروایی شهری، دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی. گروه شهرسازی.
حاجی پور، خلیل (1386) مقدمه‌ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری (دوره زمانی بعد از جنگ جهانی اول تا آغاز هزاره سوم). اندیشه ایرانشهر، فصلنامه‌ای در زمینه شهرشناسی. سال دوم، شماره نهم و دهم.
حبیبی، کیومرث(1385). بازسازی و بازسازی بافتهای قدیمی شهری (ویرایش اول). سازمان ساخت و ساز شهری و دانشگاه دانشگاه کردستان.
حبیبی، کیومرث و پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل (1386)، بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کردستان، 16و 18 و 49)
حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه (1381)، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
حناچی، پیروز (1386). بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی، مجله هفت شهر، سال دوم، شماره 4، تابستان و پاییز
داوود پور، زهره و نیک نیا، ملیحه، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی:بافت فرسوده کوی سجادیه)، فصلنامه آمایش محیط، 1390، شماره 15، صص 31-59.
رفعیان، مجتبی؛ حسین پور، علی (1390). حکمرانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، انتشارات طحان/هله.
رهنمایی، محمد تقی و منصوری، سید امیر، بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران)، فصلنامه علمی- پژوهشی شهر ایرانی اسلامی، 1389، شماره اول، صص 59-71
سازمان نوسازی شهر تهران، اطلاعات آماری منطقه 19 تهران.
سازمان نوسازی منطقه 19 شهر تهران، 1393.
سالنامه آماری شهر تهران 93-1385
سایت شهرداری استان تهران
سایت شهرداری منطقه 19 شهر تهران   http://region19.tehran.ir
سیاف زاده، علیرضا، مدیریت شهری کلان شهر تهران (فرصت‌ها و چالش ها)، انتشارات امیرکبیر، 1392، 19
سنگی الهام، مجتبی رفیعیان.1390. سنجش مطلوبیت سکونتی در توسعه میان افزای شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری منطق فاری –نمونه موردی: منطقه 19 شهرداری تهران، معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره 11، صص 361-349.
شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری. طرح جامع تهران، خلاصه دستاوردهای طرح سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران، 1390
طرح پروژه بافت‌های فرسوده مصوب، شهرداری منطقه 19 تهران، 1390
قلی پور، رحمت الله (1387). حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم.
گیتاشناسی، واحد پژوهش و تالیف، اطلس تهران77. چاپ اول خرداد 77.
مرکز آمار ایران، «سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390».
نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران- طرح تفضیلی منطقه 19.
وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، 1394
 ویلیامز، کیتی و دیگران (1383). شکل پایدار شهری، ترجمه واراز مرادی مسیحی، تهران،
Larsen, Kristian(2005), New Urbanism's Role in Inner-City Neighborhood Revitalization,Housing Studies,20:5, 795-813
Ajiaz, r(2009) Capacity building of municipal functionaries for good governance in india,jornalhabitate international number 34
Vilaplana, Begona, partnership and
networks as new mechanisms towards sustainable urban regeneration,development planning unit, university college London, 1998.