مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شهرستان رامسر دارای جاذبه های مختلف گردشگری وسابقه ای نام آشنا برای گردشگران است.
دراین تحقیق تلاش شده مناطقی که علاوه بر موقعیت مناسب زیست محیطی و دارابودن جاذبه های گردشگری و زیرساختهای ارتباطی در قلمرو مطالعاتی، که هم جهت با شرایط طبیعی آن منطقه باشد و، قابلیت تبدیل شدن به دهکده سلامت را دارد مورد شناسایی قرار گیرد.
با توجه به شرایط محیطی شهرستان رامسر ، فاصله از مراکز جمعیتی ( شهر و آبادی ) ، نزدیکی به راه ، فاصله از گسل ، فاصله از رودخانه ، فاصله از حرکات دامنه ای ، نزدیکی به چشمه های آبگرم ، ارتفاع و شیب به عنوان شاخص های محیطی جهت مکان یابی دهکده سلامت در نظر گرفته شده است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار GIS ورژن 10.5پارامترهای مورد نظر بررسی و نهایتا نقشه های رقومی هر یک تهیه گردید. از مدل AHP بری بدست آوردن وزن شاخص ها و از مدل VIKOR برای رتبه بندی معیارهای گردشگری استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان دهنده این است که پهنه ها و اولویتهای انتخاب شده در بخش شمال شهرستان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site selection of health village in Ramsar city with AHP and VIKOR models

نویسندگان [English]

  • fereshteh fathollahi 1
  • alireza estelaji 2
1 department of geography,faculty of human sciense, eslamic azad university yadegare emam(shahre ray,tehran,iran
2 department of geography,faculty of human sciense, eslamic azad university yadegare emam(shahre ray,tehran,iran
چکیده [English]

The city of Ramsar has a variety of tourist attractions and a familiar name for tourists.
In this research, efforts have been made to identify areas that, in addition to the proper environmental situation and the availability of tourist attractions and communication infrastructure in the study area, which is in line with the natural conditions of that area, and the ability to become a health village.
According to the environmental conditions of the city of Ramsar, the distance from the population centers (city and villages), proximity to the road, distance from the fault, distance from the river, distance from the slopes, proximity to the spa springs, elevation and slope as environmental indicators To locate the health village is considered. For this purpose, using GIS software version 10.5, the parameters were evaluated and finally, each digital map was prepared. The AHP model was used to obtain the weight of the indicators and the VIKOR model was used to rank the tourism criteria.
The results of the research indicate that the selected zones and priorities are located in the northern part of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Seland Village
  • Tourism
  • Location
  • Ramsar
  • VIKOR
 اجل، دیوید ال (1388) مدیریت گردشگری پایدار: میراثی برای آینده، ترجمه حمیدرضا جعفری، علیرضا موسائی و حسن هویدی، تهران: جهاد دانشگاهی .
 امیر احمدی، ابوالقاسم و مظفری، حسن (1391) تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 27، پاییز، ش شماره پیاپی 106، ش3: 150-135
اکبر فاضلی، سپیده؛ محمدی سمانی، کیومرث و پیرباوقار، مهتاب (1393) پهنه‌بندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی جنگل های اطراف سد گاران – مریوان)، نشریه توسعه پایدار جنگل، دوره 1، زمستان، ش4: 381-365 .
 امیریان، رشیده؛ قدوسی، جمال؛ محمدی، علی (1395)، تحلیل معیارهای موثر در شناسایی مناطق مستعد توسعه طبیعتگردی در مناطق بیابانی(مطالعه موردی: شهرستان ورامین، استان تهران)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره 3، زمستان:202- 191.
 بهنام مرشدی، حسن؛ احمدی، داریوش؛ فرجی سبکبار، حسنعلی و رضوانی، محمد رضا (1395) پهنه‌بندی کانون های گردشگری به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 6، بهار، شماره پیاپی 21:30-17.
راهنمایی، محمد تقی (1370) توان های محیطی ایران، زمینه جغرافیایی طرح جامع سرزمین، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهر سازی
 سلمان ماهینی، عبدالرسول؛ ریاضی، برهان؛ نعیمی، بابک؛ کفاکی، ساسان و جوادی، عطیه (1388) ارزیابی توان طبیعت گردی شهرستان بهشهر بر مبنای روش ارزیابی چند معیاره با استفاده از GIS، علوم و تکنولوژی محیط زیست، ش1: 198-187 .
صفاری، امیر؛ قنواتی، عزت اله؛ صمیمی پور، خدیجه (1391) شناسایی پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال دوازدهم، پاییز، ش26: 160-147.
 مخدوم، مجید (1392) شالوده آمایش سرزمین. تهران: دانشگاه تهران، چاپ 7.
 مجیدی ده شیخ، حکیمه؛ صفرآبادی، اعظم؛ گلی، علی (1396)، آمایش منطقه‌ای جاذبه‌های گردشگری با تاکید بر توان های اکوتوریسم (استان کهگیلویه و بویر احمد)، نشریه پزوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هشتم، شماره بیست ونهم، تابستان: 83 – 61.
ملکی، سعید و مودت، الیاس (1393) تحلیلی بر توزیع و اولویت بندی زیرساخت گردشگری استان یزد با استفاده از تکنیکهای برنامه ریزی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهاردهم، پاییز، ش34: 67-47 .
 محمودی، ابوالفضل؛ جاودان اصل، محمد میرزا؛ حسن پور، بهروز (1395)، برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی هنابع زیست هحیطی پارک جنگلی (مطالعه هوردی پارک جنگلی آبشار یاسوج)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره چهار، زمستان: 136- 126.
 منصوری، معصومه؛ حواسی ابدالانی، زهرا؛ باده یان، ضیاءالدین؛ عزیزی، محمد جواد (1395)، ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره 3، زمستان: 333- 321.
 نوری، هدایت الله و نوروزی آوارگانی، اصغر. (1386) ارزیابی توان محیطی برای توسعه توریسم در دهستان چغاخو مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد 22، شماره 1، اصفهان.
هدایتی راد، فائزه؛ شبانکاری، مهران؛ ضرغامیان، محمد رضا؛ ابرقویی، صفورا (1395)، ارزیابی شاخصهای زیست اقلیمی موثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره 3، زمستان: 41- 24.
Sadeghipour,Shamsi.Behzad,Ardavan.Fozouni,Behzad.ZamanianDastmalchi,Ata (2015), Plain Zoning Analysis for Ecotourism Activities Using TOPOSIS Model  (Case Study: Damavand Town, Tehran Province, Iran) International Journal of Review in Life Sciences, 5(8): 1874-1882.
Hashemi Se,yed Reza . Behzad, Ardavan . Nazari , Ali Akbar (2015) Assessment and Zoning of Tourism Comfort Climate of Zanjan Provinceusing TCI Index, International Journal of Review in Life Sciences , ISSN 2231-2935 , page 811-822 .
Behzad,Ardavan . Eigharloo, Masomeh (2016) , The Zoning of Tourism Climate Qeshm Island with Index TCI , The Persian Gulf Cultural – Political studies Journal, No.9: 159-172.