بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) در راستای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی(آمایش سرزمینی در مناطق مرزی)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 *دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

مساله تحقیق حاضر چگونگی بهره گیری از از مزیت های علمی آمایش سرزمینی برای تهیه منویی کامل و جامع از توانایی های ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب برای برای بهره گیری از ان ها به منظور گسترش روابط ایران و کشورهای عربی است. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آمایش سرزمینی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) چه تاثیری بر توسعه روابط ایران و کشورهای عربی‌ خواهد گذاشت؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سوال در صدد تحلیل و تبین آن هستیم این است که به نظر می رسد که آمایش سرزمین با بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) می تواند منو و نقشه راهی را برای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی (آمایش سرزمینی در مناطق مرزی) فراهم نماید. نتایج این مقاله نشان می دهد که در کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران با مرزهای بسیار طولانی و تنوع جغرافیا و تنوع کشورهای همسایه که اغلب آن‌ها دچار ضعف و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی هستند و همچنین رویارویی نظام استکباری آمریکا با ایران لزوم توجه تنگاتنگ به مسئله آمایش سرزمین با مدنظر داشتن ابعاد نظامی امری بسیار اساسی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ابتدا اصول آمایش سرزمین و مبانی نظری در این خصوص را مطالعه می نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the cultural, social, economic and political structure of Iran's border regions in the west and southwest (with emphasis on Arabs) in the development of relations between Iran and Arab countries (land use planning in border regions)

نویسندگان [English]

  • Maryam Arabgary 1
  • heidar lotfi 2
1 Ph.D. in Political Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography And Tourism, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

The main question of the present research is that How will the territorial planning of Iranian border communities in the west and southwest (with emphasis on Arabs) affect the development of relations between Iran and Arab countries?The hypothesis we are trying to analyze and explain is to answer this question seems that the alignment of the land with the analysis and analysis of the cultural, social, economic and political structure of the border societies of Iran in the west and southwest (with emphasis on the Arabs)It can provide a road map for developing relations between Iran and Arab countries (land use planning in the border regions).The results of this paper show that in a country like the Islamic Republic of Iran with very long borders and the diversity of geography and the diversity of neighboring countries Most of them are vulnerable to economic and political instability, as well as the confrontation of the United States arrogance system with Iran, the need for close attention to the issue of land use planning with regard to military dimensions is essential.In this research, using descriptive and analytical research, we first study the principles of land use planning and theoretical foundations in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border communities
  • land use planning
  • border regions in the west and southwest
  • Arab countries.  
اسمیت، استیو. (1387)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل رد عصر نوین. تهران: معاونت پژوهشی و مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
افشار سیستانی، ایرج(1385)، خلیج‌فارس؛ گذرگاه تمدن (جستجوی معادل‌های خلیج‌فارس در زبان‌های دنیا)، فصلنامه یاد، شماره 80
امیراحمدی، هوشنگ(1377) «قومیت و امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش‌شماره دوم (تابستان 1377)، ص 233
باقری، اسماعیل­(1386)، افغانستان و خیزش دوباره طالبان، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، فصلنامه بهار، شماره 29.
برزین، سعید(1373)، «ساختار سیاسی ــ طبقاتی و جمعیتی در ایران»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال هشتم، ش 11 و 12 (مرداد و شهریور 1373)، ص 22
برژیک، پیترون (1376)، موانع دپلماتیک فراروی تجارت، احمد یزدان‌پناه و سیف‌الله صادقی یارندی، تهران، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، ش 2.
بشیریه، حسین(1386)، جامعه‌شناسی سیاسی، چ 12، تهران: نشر نی، 1386، صص 55 ــ 54
پاسیون، مایکل­(1387)، جغرافیای کاربردی؛ در جست و جوی دانش کارآمد، ترجمه رسول صمدزاده، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره 82.
پرانیتلا، اد. بی.(1366)، واقعیت‌ها در برنامه‌ریزی محلی نکات مهم فرآیند برنامه‌ریزی محلی (مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی در سطوح محلی) قسمت پنجم، فصلنامه جهاد، شماره 99.
پیشگاهی فرد، زهرا(1385)، تحلیل چالش‌های جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی، پژوهش‌های جغرافیایی، سال سی ‌و هشتم، ش 57 (پاییز 1385)، ص 7
تهامی، م­(1384)، امنیت ملی، دکترین، سیاست‌های دفاعی و امنیتی. تهران: نشر ارتش جمهوری اسلامی ایران.
جعفری ولدانی، اصغر(1377)، کانون‌های بحران در خلیج فارس، موسسه کیهان تهران، چاپ دوم. 
مقصودی، مجتبی(1380)، تحولات قومی در ایران، موسسه مطالعات ملی تهران. 
احمدی، حمید(1383)، ایران هویت ملیت قومیت، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی تهران. 
گزارش پژوهشی قومیت عرب خوزستان و هویت ملی ایران، ۱۳۷۸، موسسه مطالعات راهبردی. 
حافظ‌نیا، محمدرضا­(1381)، جغرافیای سیاسی ایران، چ 1، تهران: سمت، صص 180 ــ 146
خلیلی، رضا­(1385)، تحول تاریخی– گفتمانی مفهوم امنیت. تهران: مجموعه مقالات همایش ملی مطالعات استراتژیک، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رحمانی، میترا و محمدرضا عابدین مقانکی­(1387)، بررسی امکان توسعه صادرات ایران با شرکای تجاری منتخب، پژوهشنامه بازرگانی، ش 46، صص 177-145.
رحیمی، حجت اله (1395)، برنامه‌ریزی فضایی با رویکرد پویش ساختاری-کارکردی: به سوی پیوند جبرگرایی فضایی با انسان‌گرایی، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره بیستم - شماره 4.
رضایی، قاسم­(1387)، مرزبانان. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی، علمی و تخصصی پلیس مرزبانی ناجا.
شریف ­نژاد، ج.­(۱۳۸۶)، تأثیر توسعه اقتصادی بر امنیت مرزها. ارومیه، انتشارات ادیبان.
شعبانلو، س. (1386)، تأثیر برنامه‌های رسانه‌ای بر امنیت مرزهای استان آذربایجان غربی. نشر فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی.
شکیبایی، علیرضا و فاطمه بطا­(1388)، همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 53، صص 47-23.
صالح‌منش، احمد و ابراهیم علی رازینی و علیرضا باستانی­(1384)، بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، صص 20-1.
طیبی، سیدکمیل و کریم آذربایجانی­(1380)، بررسی پتانسیل تجاری موجود میان ایران و اوکراین­(به‌کارگیری یک مدل جاذبه)­، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 21، صص 82-61.
عندلیب، ع.­(1379)، آمایش مناطق مرزی با تأکید به ملاحظات امنیتی– دفاعی. تهران: نشر دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
غلامی، علی­(1385)، تحلیل آثار آزادسازی تجاری کشور جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه)، فصلنامه معارف اسلامی و حقوق، ش 22، ص 36-3.
قاسمی، رشید(1363)، کرد و پیوستگی نژادی او، تهران: امیرکبیر، 1363، ص 4
قیصری، نورالله­(۱۳۷۷)، قومیت عرب و هویت ملی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی پیش شماره اول یوسفی، حجت الله(1384)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
قیصری، نورالله(1377)، «قومیت عرب خوزستان و هویت ملی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره اول، ص 70
کریمی هسنیجه، حسین (1386)، یکپارچگی‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران کاربرد تحلیل خوشه‌ای، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 81، صص 207-181.
کریمی­پور، ی.­(1379)، مقدمه‌ای بر ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید). تهران: نشر دانشگاه تربیت‌معلم.
لطفعلی‌پور، محمدرضا و سید زهرا شاکری و فاطمه کبری بطا (1390)، بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای امریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، ش 3، صص 96-73.
محمدی، حمیدرضا(1377)، نقش نواحی بحرانی در جهت‌گیری استراتژی ملی؛ دانشنامه دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1377، صص 262 ــ 259
مطوف، شریف (1389)، سازمان برنامه‌ریزی شهری در تجربه‌ی کلان‌شهرها؛ مدیریت یکپارچه شهری و نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران، فصلنامه منظر، شماره 6.
مقصودی، مجتبی(1377)، توسعه و منازعات قومی، فصلنامه مطالعات راهبردی. 
مهرآرا، محسن و علی‌اکبر فضائلی­(1388)، رابطه 388 هزینه‌های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سلامت، ش 35، صص 83-49.
موسوی، سیدمحمد علی­(1388)، جهانی شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا همگرایی؟، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، ش 3، صص138-119.
هافتون، گراهام و کانسل، دیوید­(1388)، مناطق، راهبردهای فضایی و توسعه پایدار، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، چاپ دوم، انتشارات آذرخش: تهران.
Shill, David. (1972). The international encyclopedia of social science Macmillan Company, rol. 5, 6, (1979), p: 57.
Haffman Stanly– security in the age of turbulence: means of Rwsponse in tird world confict and international sesarity- Adelphipapers. No. 1. 7, (summer, 1981), p: 405.
Lipmanwalter– usforeignploticy: shield of repub, ic- boston: litter Btown and co. (1943), p: 5.
defence.pk
http://klear.com
https://future-economics.net