بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پیاده‌راه‌سازی‌سازی جنبشی نوین برخاسته از رویکردهای نوین شهرسازی می‌باشد که در دهه‌های اخیر در بحث گردشگری با عنوان پیاده‌راه‌های گردشگری مطرح و دارای جایگاه ویژه‌ای در ساماندهی شهرها گردیده است. در پژوهش حاضر به بررسی پروژه پیاده-راه‌سازی در منطقه نمونه گردشگری شورابیل واقع در شهر اردبیل پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات از روش پیمایشی(پرسشنامه) و نرم‌افزارهای تحلیل آماریSpss ,Lisrel و مدل تحلیلی copras استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه نامعلوم سطح اطمینان 95 درصد 384 نفر به دست آمده است. جهت نیل به اهداف تحقیق دو فرضیه مطرح گردید. فرضیه اول با استفاده از ازمون اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد ایجاد پیاده‌راه و توسعه گردشگری شهری با مقدار همبستگی 530/0 و سطح معناداری 000/0 رابطه مثبت و معناداری دارند. بنابراین فرضیه اول قبول شد. برای آزمون فرضیه دوم نیز از تحلیل مسیر و مدل تحلیلی کوپراس استفاده گردید. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نشان می‌دهد، بیشترین اثرکلی مربوط به پیوستگی و انسجام شبکه با میزان (432/0) و مولفه ایمنی و امنیت با میزان (356/0) در توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه داشته است. همچنین یافته‌های مدل کوپراس نشان می‌دهد، گویه زیست محیطی به بیشترین میزان(Qi=10.60) در جایگاه نخست و گویه‌های ایمنی و امنیت نیز با میزان(Qi=9.85) در جایگاه دوم قرار گرفته است. بنابراین فرضیه دوم مودر قبول واقع نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Case Study: Shorabil Tourism Area - Ardabil City)

نویسندگان [English]

  • somayeh mohammadi hamidi 1
  • ata gafari gilandeh 2
1 PhD student of Geography and Urban Planning Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The pedestrian movement is a new movement arising from the modern urbanization approaches that has been discussed in tourism in the last decades as a pedestrian road and has a special place in the organization of cities. In the present study, the project of pedestrian navigation in Shorabil tourism sample area located in Ardabil city has been investigated. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. Data were analyzed by SPSS, Lisrel and analytical model of copras. The sample size is based on the uncertainty society formula of the confidence level of 95% of the 384 people. Two hypotheses were proposed to achieve the research objectives. The first hypothesis was tested using Spearman. Findings showed that the establishment of pedestrian and urban tourism development with a correlation of 0.530 and a significant level of 0.30 have a positive and significant relationship. So the first hypothesis was accepted. To test the second hypothesis, Route analysis and Cooper's analytical model were used. The results of the analysis of data and information show that the greatest effect is related to continuity and network cohesion with the rate (0.432) and the safety and security component with the rate (0.356) in tourism development within the range Studied. Also, the results of the Cooper's model show that the highest echelon (Qi = 10.60) is in the first place and safety and security items are ranked second with Qi = 9.85. Therefore, the second hypothesis of the moder was not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walk
  • Tourism
  • COPRAS
  • Ardebil City
  • Samarkand Tourism Area
احدنژاد, محسن؛ صادقی، ابراهیم؛ ابراهیم­زاده، مانیا  و فیضی، سمیه (۱۳۹۱) ارزیابی نقش دریاچه شورابیل در توسعه گردشگری شهری اردبیل با استفاده ازمدلSWOT، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.
اسدالهی، شیوا(۱۳۸۳) ضرورت توجه به حرکت پیاده در مراکز شهری، ضرورت­ها و امکانات.» مجله شهرداری­ها، .65-79.
اسلامی، عارفه؛ شهبازی، طاهره و ابراهیمی دهکردی، امین(1396) ارزیابی قابلیت پیاده­راه در چارچوب رضایتمندی گردشگران نمونه موردی: پیاده راه علم­الهدی رشت، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 83-100.
امینیان، ناصر(1394) ارزیابی قابلیت­های بازآفرینی پیاده­راهای گردشگری  از منظر توسعه پایدار شهری( مطالعه موردی: خیابان 15 خرداد تهران)، فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شماره یازدهم، صص1-21.
بایزیدپور، هیمن، 1389، تحلیل و برنامه­ریزی توسعۀ پایدار گردشگری در استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، به راهنمایی علی زنگی­آبادی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، صص.217.
پاشازاده, اصغر و زهرا خداکرمی(۱۳۹۱) راهبردهای مناسب برای توسعه­ی گردشگری دریاچه شورابیل اردبیل ، چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه مشهد،
پورزرندی، محمدحسین و امینیان، ناصر(1390) بررسی نمونه‌های خارجی پیاده‌راه‌های گردشگری
حیدری، زهرا؛ رضوانی، محمدرضا و بدری، سید علی(1395) تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنامهریزی توسعه گردشگری کشاورزی. مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، شماره 21، صص13-26.
دهستانی، بهبود(1383) برنامه­ریزی کالبدی گردشگری، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری به راهنمایی: حسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
زردان، میثم و منصور بهمنی، مسلم(1394) گردشگری روستای و اصول توسعه گردشگری پایدار، همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار، مرداد 1394.
سلطان­حسینی(1390) محمد«امکان­سنجی قابلیت پیاده­روی در فضای شهری بر پایه الگوهای توسعه پایدار و نو شهرسازی»، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال دوم، شماره چهارم، بهار ۱۳۹۰
صادقی، شیما(1395) طراحی مسیر پیاده­راه شهید نمکی با رویکرد زمینه­گرایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، راهنما: مرتضی میرغلامی، دانشکده معماری و شهرسازی.
غدیرزاده طوسی، منا(1395) امکان سنجی و ارزیابی اثرات احداث پیاده­راههای شهری در حوزه میانی غربی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی: فاطمه قرایی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، دانشکده هنر و معماری اسلامی، گروه هنر.
قادری، رضا؛ هادیانی، زهره؛ محمدی، کاوه و ابوبکری، طاهر(1390) استراتژی­های برنامه­ریزی منطقه­ای گردشگری با استفاده از تکنیکSWOT مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال اول، شماره1، بهار1390 ، صص. 40-27.
قالیباف، محمدبافر و شعبانی­فرد، محمد(1390) ارزیابی و اولویت­بندی جاذبه­های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری بر اساس مد لهای تصمیم­گیری چند متغیره (مطالعه موردی: شهر سنندج)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26 ، شماره دوم، تابستان 1390 ، شماره پیاپی101، صص.147-172.
محمدی، حمید؛ خوشی، سمانه و امامی، فریبا(1392) امکان­سنجی پیاده­راه­سازی در محورهای شهری(نمونه موردی: محور مسجد جامع واقع در بافت تاریخی یزد)، معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد 1392.
مرادپور، نبی؛ تقوی زیروانی، اسماعیل و قربانی، حمید(1396) بررسی تاثیر شاخص­های پیاده­مداری بر توسعه گردشگری پیاده شهری(نمونه موردی: شهر خرم آباد) نشریه گردشگری شهری ، دوره 4، شماره تابستان، صص99-112.
مرتضوی، صبوحا(1390)، بازشناسی پیاده‌راه به عنوان بستری برای گذران اوقات فراغت در شهر، ماهنامه منظر، شماره 12، ص 17.
معینی، سیدمهدی(1394) شهرهای پیاده­مدار، انتشارات آذرخش.
مهرنگ، سمیه و سبحانی، بهروز(1392) تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه شورابیل، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.
مهندسین مشاور عرصه(۱۳۹۰) طرح تفضیلی اردبیل اردبیل: سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل.
نایب­پور، محمد؛ ویسیان، محمد؛ اصغری، آزاد و سارانی، سمانه(1392) برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استانهای مرزی با تکنیک SWOT مطالعه موردی:  استان کردستان، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال چهارم، شماره 3، پاییز1392، صص.7-30.
نظریان، اصغر(1392) جغرافیا و صنعت توریسم (رشته جغرافیا)، دانشگاه پیام نور.
Amirhajlou E.; S. Tavalla; A. Zanganeh and A. Zanganeh (2012): Evaluating and
Classification of Tourism Effects in National Level Using TOPSIS Technique, Journal of Regional Planning , 3( 10) Summer,pp15-26.
Rosentraub M.S. and Joo, M. (2009). Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions, Tourism Management, 30(2): 759–770.
Shamsuddina. Shuhana and Rasyiqah. Nur AbuHassanb  and Siti Fatimah Ilani Bilyaminb(2012) Walkable Environment in Increasing the Liveability of a City. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 50(3), Pages: 167-178.
UNWTO. (2015) Tourism Highlights. Accessed: 21st December 2014 [http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights].
van der Zee, Egbert. Dominique Vanneste. 2015. Tourism networks unraveled; a review of the literature on networks in tourism management studies.Journal of Tourism Management Perspectives, 15: 46–56.