ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مرزهای ایران در خلیج فارس نیازمند طرح‌ریزی مدلی است که چند متغیر اساسی یعنی مرزها، قاچاق و گردشگری را در کنار هم ساماندهی کند. هدف اصلی این مقاله عبارت است از ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری در راستای ارائه مدلی برای پیشرفت درون‌زای اقتصاد جنوب کشور است. سؤال اصلی مقاله این است که ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس با تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا و مدیریت گردشگری چه نقشی در پیشرفت درون‌زای اقتصاد جنوب کشور ایفا خواهد کرد؟ فرضیه­ای را که برای پاسخ­گویی به این سؤال اصلی در صدد آزمون آن هستیم این است که قاچاق با مرز عجین است و این اصل در مرزهای ایران در خلیج فارس نیز وجود دارد و ساماندهی این مسئله نیازمند درآمدزایی پایدار در مرزهاست که یکی از راه­های آن توجه به مدیریت گردشگری است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن تلاش می­شود با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مقالات علمی و پژوهشی و آمار و اطلاعات موجود در زمینه قاچاق کالا و گردشگری به توصیف، تحلیل و در نهایت تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می­دهد که قاچاق گسترده و با حجم بالا در کنار توسعه اندک و ضعیف گردشگری در منطقه مورد مطالعه به چرخه­ای اقتصادی و عادتی فرهنگی- اجتماعی تبدیل شده که نسبت اندکی با پتانسیل­های اقتصادی منطقه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing Iranian Border Area in the Persian Gulf In terms of trafficking and tourism

نویسندگان [English]

  • Abbas Najafi 1
  • Heydar Lotfi 2
  • Pirouz Mojtahedzadeh 3
1 PhD Student of Political Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography and Tourism, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
3 Associate Professor of Political Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Iranian borders in the Persian Gulf need to develop a model that combines several key variables, such as borders, trafficking and tourism. The main purpose of this article is Organizing Iranian Border Area in the Persian Gulf in terms of trafficking and tourism to provide a model for the endogenous development of the economy of the south of the country.tThe main question of the paper is that What role will the organization of Iranian border space in the Persian Gulf play in promoting the endogenous development of the country's southern economy, with an emphasis on combating smuggling and tourism management? The hypothesis that we are trying to answer this basic question is that trafficking smuggling with bordered and this principle also exists on the Iranian borders in the Persian Gulf and organizing this requires sustainable revenue generation across borders, one of which is to pay attention to tourism management. The methodology of this paper is descriptive-analyticalIt attempts to describe, analyze, and ultimately explain the subject by using library resources and scientific and research articles and statistics and information available in the field of trafficking in goods and tourism. The results of the paper show that widespread and high volume trafficking along with poor and poor tourism development in the study area has become an economic and cultural-social habit that has little to do with the economic potential of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space
  • Border
  • Trafficking
  • Tourism
  • Persian Gulf
افشار سیستانی، ایرج­(1386)، نـام خـلیج فارس­(بر پایۀ اسناد تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
حافظ نیا، محمدرضا‌(1371)، خلیج فارس و نـقش اسـتراتژیک‌ تـنگۀ‌ هرمز، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
مجتهد زاده، پیروز‌(1354)، جغرافیای تاریخی خلیج‌ فارس‌، تـهران: انـتشارات دانـشگاه تهران.
ویلسن، سر آرنولد­(1366)، خلیج فارس، ترجمه‌ی محمد سعیدی. تهران: انـتشارات عـلمی و فرهنگی.
صباغ کرمانی، مجید؛ امیریان، سـعید­(١٣٧٩)، بررسـی اثـرات اقتصـادی توریسـم‌ در‌ جـمهوری اسـلامی ایران با استفاده از تحلیل داده - ستانده، پژوهشنامه بازرگانی، ص -٨٣
سریع القلم­، محمود(1374)، شناخت خلیج فارس در قالب مبانی نظری، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال دهم، شماره اول و دوم.
مجتهدزاده، پیروز(1379)، ایده های ژئوپولوتیک و واقعیت های ایرانی مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، تهران: نشرنی، چاپ اول.
حافظ نیا، محمدرضا(۱۳۸۵)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.
عزتی، عزت الله(۱۳۹۵)، جزوه درسی ژئواستراتژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
عزتی، عزت الله­(۱۳۸۴)، مجموعه مقالات سمینار بین المللی انرژی و امنیت، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. تهران.
زین العابدین یوسف­، یحیی پور محمد و شیرزاد  زهرا(1391)، ساختار ژئواکونومیکی خاورمیانه براساس توسعه هزاره سازمان ملل­،  فصلنامه جغرافیا، دوره جدید، سال دهم، شماره 34
کمپ­ جفری، هارکاوی­­ رابرت­(1383)، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، ترجمه: سیدمهدی حسینی متین،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
لوتواک، ادوارد(­بی­تا)، از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی، ترجمه محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی
مجتهدزاده پیروز(1386)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت
Brzeinski Zbigniew and Brent Scowcarft and Richard Morphy,(1909)، Differantiad ontaimant, Foreign Affairs. (may/june 1909(.
Appa R,  Korukonda (1999) Policy Imperatives For the International  Economy  and Fore Financial Markets in the Emerging World Order . international  Journal of value basement . pp 51-67
Bridge,  gavin  And Wood, Andrew  (2005)  Prectices of Globalization:learning from the oil Exploration and Production  Industry .The royal Geographical Society .Vol 37,No 2 .pp199-208
BP Statistical Review of World Energy (June2013)  bp.com/statistical review
Carmody,  Padraig  And  Owusu, Francis (2007)  Competing hegemons? Chinese versus American geo-economic stertegies in Africa .political geography .vol26 .504-524
Cohen, S.B (2009) Geopolitics of World System,American Sociological Association,vol 65,no1(www.jstore.org/stable/2573-11)
Harvey, D (2003) The New Imperialism, u.k.:Oxford University press
International energy agency (2013) petrol and natural gas information
Jong, jj (2008)  The third EU  Energy market pakage, Are we singing the right song? Clingendael international energy programz
Kawac, Nadim (2010) gcc .China to talk investment,Oil Supply,Emirate
Klare, Michael (2008) Rising Powers,shirinking planet, The new Geopolitics of Energy  new York
Mane,E  Aurelia (2006) European energy security:Towards the creation of the geo –energy space . Energy policy .3773-3786(www.elsevier.com/locate/enpol)
Mercille, J (2008) The radical Geopolitics of US foreign policy,Geopolitical and Geo-economics logics of power political Geography, no27(www.jstore.org/stable/19452)
OPEC Monthly Oil Market Report (March  2014)
World Energy Scenarios(2013),Composing energy futures to 2050.Project Partner Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerla
World Energy Issues Monitor(2014)
Saouli, Adham, (2016),"Armed Political Movements in the Middle East", "The Future of Regional Security in the Middle East: Expert Perspectives on Coming Developments", Edited by Erika Holmquist and John Rydqvist, Rapportnr/Report no FOI-R-4251—SE.
Gelvin, James L. (2018), "From bad to worse? 5 things 2018 will bring to the Middle East", Associated Press, Access at: http://www.chicagotribune.com/sns-from-bad-to-worse-5-things-2018-will-bring-to-the-middle-east-89653-20180108-story.html.
Haenle, Paul; Suolao, Wang; Yahya, Maha; Yixiong, Hu; Blanc, Jarrett . (2018), "Precarious Future: China and the United States in the Middle East", Access at: https://carnegietsinghua.org/2018/04/10/precarious-future-china-and-
united-states-in-middle-east-event-6856.
Holmquist, Erika and Rydqvist, John, (2016),"The Future of Regional Security in the Middle East: Four Scenarios", Rapportnr/Report no FOI-R-4267—SE.
Hiltermann, Joost, (2018), "Tackling the MENA Region’s Intersecting Conflicts", Crisis Group.
Ackerman, H. (2013), “Symptoms of Cold Warfare between Saudi Arabia and Iran: Part 1 of 3”, Journalism and Political Science 16. No.17.ledge.
Barnard, A, (2013), “Jihadists and Secular Activists Clash in Syria”, January 26, 2013. http://www.nytimes.com/2013/01/27/world/middleeast/syria-war developments.html?pagewanted=1&_r=2&.
Bradley, John R. (2011). Saudi Arabia’s Invisible Hand in the Arab Spring, Foreign Affaires, October 13, 2011.
Ekhtiari, A.R, (2015),The arabia military and Iran's Foreign Policy towards Saudi Arabia”, Journal of Asian and African Studies 46 (678). Retrieved 22 August 2013.
Gause, F. (2011) Iran in the New Middle East, Council on Foreign Relations, Council Special Report No. 63, December 2011.
Kamel, Ayham. (2011) Saudi Arabia and Iran set to jockey for position in Syria, Foreign policy, August 11, 2011. 
Manfreda, Primoz. Saudi Arabia and Syrian Uprising, Why Saudi Arabia supports the Syrian opposition, About.com Guide,http://middleeast.about.com/od/syria/a/Saudi-Arabia-And-Syrian-Uprising.htm.
Sanati, R. (2013), The Saudi Oil War on Iran. The National Interest, Retrieved 12 August 2013. National Relations, Princeton, NJ: Princeton University Press= ac1VCSyQnRm0&refer=home.
Schanzer, Jonathan, (2012). Saudi Arabia Is Arming the Syrian Opposition, Foreign Policy, February, 27, 2012.
Terrill, w. (2011) The Saudi-Iranian Rivalry and the Future of Middle East Security, Strategic Studies Institute, December 08, 2011.
Wallerstein, I. (2012), “The Geopolitics of iran Turmoil”, Al Jazeera.Centre for Studies, 27 September 2012.
Lustick, I. (2013), Saudi Arabia and Iran Oil: A Geopolitical Perspective, BDP Global Leadership Summit, Philadelphia, U.S.A http://www.bdpinternational.com /wp/ wp content/uploads/Saudi-Arabia-and-American-Oil.pdf.
 theiranproject.com
http://likeat.me
jonespools.info
https://www.vox.com