جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره ی دکترای معماری، گروه معماری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استاد گروه شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

الگوهای رفتاری از جمله عوامل تاثیر‌گذار بر کیفیت نوسازی روستایی است. سازماندهی الگوهای رفتاری در پروسه‌ی نوسازی می‌تواند، سبب حیات یا مرگ تدریجی روستاها شود. در واقع حفظ ارتباط کالبد با الگوهای رفتار بومی بر مفاهیم خلوت، فضای شخصی، ازدحام و قلمرو تاثیر می‌گذارد و این مفاهیم برخاسته از فرهنگ بومی هر روستا می‌باشند. نوسازی بدون توجه به الگوی رفتار بومی سبب تغییر چهره‌ی روستا و در دراز مدت تغییر هویت روستا خواهد شد. تحقیق حاضر با هدف روشنگری نقش الگوهای رفتاری در نوسازی روستایی، با روش تحلیل محتوای کیفی و به مقایسه تطبیقی الگوهای رفتاری در مسکن نوسازی شده و مسکن بومی روستاهای استان کرمان پرداخته است. نمونه‌های مورد مطالعه با توجه به تفکیک و تقسیم روستاهای استان کرمان و به صورت نظری و هدفمند انتخاب شده‌اند. در سطح تدابیر از پرسش‌نامه‌های کیفی، مصاحبه، ثبت مشاهدات استفاده شده است و با استفاده از روش استدلال منطقی تحلیل یافته‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد الگوهای رفتاری نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد نوسازی هویتمند دارند و بی‎‌توجهی به این الگوها، موجب حذف یا تغییر بسیاری از کارکردها و در نهایت شیوه زندگی روستانشینان شده است. در کل مطالعات انجام شده در این تحقیق تلاش روستانشینان را، در جهت حفظ رفتارهای بومی در خانه‌هایی نوسازی شده با وجود تغییرات کالبدی نشان می‌دهد و بر لزوم توجه مضاعف به الگوهای رفتار بومی ساکنان در جهت حفظ هویت هر روستا تأکید می‌نماید.


واژگان کلیدی: الگوهای رفتاری ، نوسازی، روستا، هویت، استان کرمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of villagers' behavior patterns in the methods of rural renovation

نویسندگان [English]

  • batool shamsaddin 1
  • azadeh shahcheraghi 2
  • hamid majedi 3
1 PhD student in Architecture, Department of Architecture, Research Sciences Unit, Islamic Azad University of Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Architecture, Department of Architecture, Science and Research Unit, Islamic Azad University of Tehran, Iran
3 Professor of Urban Planning Department, Urban Planning Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Behavioral patterns are one of the effective factors on the quality of village renovation. Organizing the behavioral patterns in the renovation process can give life to or take it from the village gradually. In fact, preserving the relationship between the frame and rural behavior patterns affects privacy, personal space, territory and crowding conceps, and these concepts are rooted in every village’s rural culture. Renovation with no figure on rural behavioral pattern will change the village face and village identity in the long term. This research conducted with behavioral patterns in village renovation with analyzing the quality content practices the comparative studies of behavioral patterns in renovated domicile and urban domicile in Kerman province villages. The samples being studied are picked theoretically and objectively with attention given to the segregation of Kerman province villages. In the level of measures, qualitative questionnaires, interviews and recording observations are used and the findings are analyzed with logic reasoning method. The research results show that behavioral patterns play a determinant role in the creation of an identified renovation and neglecting these patterns causes deletion or change in many of these functions and ultimately rural life style. Entirely, the studies in this research show the villager’s attempts in order to preserve the rural behaviors in renovated domicile, despite the frame transforms and it emphasizes giving double attention to rural behavioral patterns in order to preserve every village identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • village
  • Kerman province
  • behavioral patterns
  • renovation
  • identity
آسایش، حسین، فلاح تبار، نصراله (1392): شناخت شناسی روستا، جایگاه روستا در برنامه­ریزی­های کلان مسیر دیروز و نگاه امروز (از مفهوم تا راهکار)، ناشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ دوم، تهران 1392
حبیبی، سید محسن، مقضودی، ملیحه (1395): مرمت شهری: تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منشورها و قطعنامه­های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، تهران ۱۳۹۵
دارابی، حسن، سپاهی، مریم، ایرانی بهبهانی، هما (1394): تحلیلی بر رویکردهای نوظهور روستا- شهر، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 156، زمستان 1395، صص 126-111.
راهب، غزال، علی الحسابی، مهران (1388): آسیب­شناسی توجه روستاییان به محیط طبیعی و حفظ محیط زیست در بر پایی مسکن (نمونه مورد مطالعه: سکونتگاه­های روستایی استان گیلان)، نشریه علوم محیطی دوره 6، شماره 30، 1388، صص 206-193
سرتیپی ، پور محسن (1392): معماری خانه های بومی مردم پسند در روستاهای استان مرکزی، فصل نامه برنامه ریزی کالبدی - فضایی ، سال اول ، شماره سوم ، تابستان 92، ص 36-25
Abdul Rahima, Zaiton,  Hariza Hashimb, ahmad (2011):  Adapting to Terrace Housing Living in Malaysia, ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, 2012 Published by Elsevier B.V. Selection, 2011, 147-157
Altman, Irwin (1975): The Environment and Social Behavior: Privacy, Personalspace, Territory, Crowding.Cole Publishing Company,1975
 Scannell, Leila; Robert Gifford (2010). "Defining place attachment: a tripartite organizing framework". Journal of Environmental Psychology. 30: 1–10
Barker, Roger Garlock (1968). "Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior."Stanford , California, Standford University Press, edition (June 1, 1968)
 Becker, Franklin. D, Mayo, C (1971): Delineating Personal Distance and Territoriality, Environmental and Behavior, 1971, 3, 375-381
Britannica atlas. 1970. A. Cleveland, William (ed.), Chicago, Encyclopedia Britannica”.
Tönnies, F. 2001, Community and Civil Society, Jose Harris (ed.), Camb everyday life. New York: Doubleday, Anchor Books,1959
Fischer, Constance.T( 1971): Toward the structure of privacy: implications for psychological assessment. In: Giorgi, A., Fischer, W.G., Von Eckartsberg, R. (Eds.), Duquesne Studies in Phenomenological Psychology. Duquesne University Press, Pittsburgh, PA.
Gaffman, Erving (1959): The Presentation of self in Gaffman, Erving (1971): Relations in Public, New York: Basic Books, 1971
Hall, Edward Twitchell (1966): The Hidden Dimension, NewYork: Doubleday, 1966Johnson, Carl Anderson (1974): Privacy as Personal control. Paper
Hertzberger, herman, 2009. Lessons for students in architecture 3rd ed. translated by mirhashemi,bahman and khabaz beheshti, behrooz. tehran. Arad press, 269
Kelvin, P(1973):  Asocial psychological examination of privacy. Br. J. Soc. Clin. Psychol. 12 (3), 248–261.
Kopec, dak (2012): Environmental Psychology For Designer, Fair child books, A divison of Canade Nest Publications, 2012, 72, 80
Lang, Jon T(1987): Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Science in Environmental Design, Van Nostrand Reinhold, 1987
Margulis, Stephen.T( 1977): Conceptions of privacy: current status and next steps. J. Soc. Issues 33 (3), 5–21.
Mellors, Colin ( 1978): Governments and the Individual their Secrecy and his Privacy. Young, John B, New York.
Park, Robert. E., Burgess, Ernest. W., Mckenzie, Roderick Duncan (1925): The City Chicago. Chicago: University of Chicago prees, 1925
Presented at Environmental Design Research Association, Milwaukee, 83-100, 197
Sommer, Robert (1966): man’s Proximate Environment. Journal of Social Issues, 1966, 22, 59-70
Sommer, Robert (1969): Personal Space, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969
Sommer, Robert, Becker, Franklin. D (1969): Territorial Defense and The Good Neighbor, Journal of Personality and Social Psychology, 1969, 11, 85-92
Sommer, Robert, Dewar, Robert (1963): The Physical Environment of the Ward. In E. Friedson (Ed.), The Hospital in Modern Society. New York: The Free Press,1963, 319-342
Thrasher, Frederic Milton (1927): The Gang, A Study of 1,313 Gangs in Chicago, Chicago: University of Chicago prees, 1927
Westin, Alen F. ( 1970): Privacy and Freedom. New York, Ballantine, 1970
Whyte, William Foote (1943): Street Corner Society: The Social Structure Of An Italian Slum, Chicago: University of Chicago prees, 1943.