ارائه ی الگوی بهینه ی سیاست های بهداشتی آموزش و پرورش با تاکید بر بهداشت محیط مدارس روستایی کلان شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سلامت یکی از مهم ترین و محوری ترین ابعاد زندگی بشر است. سلامت محور توسعه است. با توجه به بند سیزدهم از شرح وظایف آموزش و پرورش، اهتمام به تامین و پیشبرد سلامت دانش آموزان در همکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تاکید بسیار است. روش پژوهش حاضر از هدف از تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش تعداد 30 باب مدرسه ابتدایی روستایی در شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرفت.این مدارس متعلق به سه منطقه 1، 2 و 4 اهواز تعلق دارند که به ترتیب 10 مدرسه روستایی مربوط به ناحیه یک ، 6 مدرسه روستایی مربوط به ناحیه 2 و 14 مدرسه مربوط به ناحیه 4 آموزش و پرورش اهواز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این بررسی پرسشنامه بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش ،مدارس مورد مطالعه از نظر وضعیت بهداشت محیط برخی مواد آیین نامه با معیارهای بهداشت مدارس فاصله دارد.در نهایت باید گفت که شاید مهم ترین مسئله در وجود یک مدرسه ی بهداشتی و ایمن ،افزایش بودجه ی مدارس و بهبود مدیریت ها در امر مدرسه سازی ،توجه بیش تر آموزش و پرورش به بهداشت محیط مدارس روستایی و افزایش نظارت ها از سوی مرکز بهداشت در قالب سیاست های تعیین شده و هماهنگ بین دو وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و آموزش وپرورش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Optimal Model of Health Policies for Education with Emphasis on Environmental Health in Rural Schools in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Mehrak Vazirian 1
  • shohreh taj 2
  • alireza estelaji 3
  • amin torabipoor 4
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Geography and Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 department of geography,faculty of human sciense, eslamic azad university yadegare emam(shahre ray,tehran,iran
4 Assistant Professor, Department of Health Services Management, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Health is one of the most important aspects of human life. Health is the pivot of development. According to the sixteenth part of the teaching of education duties, efforts to provide and improve the health of students in collaboration with the Ministry of Health and Medical Education have been emphasized. The method of this research is to use the research in the form of the nature of a descriptive-analytic study. In this research, 30 elementary schools of Ahwaz were studied. These schools belong to 3 districts 1, 2 and 4 of Ahwaz, including 10 study areas in the region of 1, 6 villages in the 2nd district and 14 schools in 4th district of Ahwaz. Sampling was done by census method. The data collection tool was included in this questionnaire. Collected data was analyzed using Excel software. According to the results of this research, it can be said that perhaps the most important issue is the health and safety of the school, the increase in school budgets and the improvement of management in education, education for the health and the rural environment and increased monitoring of the health center in the form of policies Established and coordinated between the two Ministries of Health and Medical Education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal patterns
  • Health education policies
  • school environment health
پیرزاده آسیه ,شریفی راد غلامرضا ,عروجی محمدعلی،(1389)، مقایسه وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی نواحی مختلف شهر اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال ششم، شماره اول، 1389، صص:49 -44
ترابی،امین، مدیریت خدمات سلامت . انتشارات تیمور زاده، چاپ اول ، 1388
ثنایی ع، (1387)، ‌مجله سلامت، ‌نوزده خرداد ماه، بهداشت محیط، ایمنی و اروگونومی، شماره 172، صص:22.
دل پیشه، ا،‌ حلم سرشت، پ، (1377) بهداشت مدارس،‌چاپ اول، انتشارات چهر، صص: 23-24.
زارع جمال ابادی محمود، کجباف محمدباقر، محیطی اردکانی احسان. (1393)، بررسی وضعیت بهداشت مدارس ابتدایی ناحیه ۲ استان یزد و مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده در آئین نامه بهداشت در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ . مجله تحقیقات سلامت. ۱۳۹۳; ۳ (۳) :۱۷۷-۱۸۴.
ززولی محمد علی، عبدی ماهره، قهرمانی اسماعیل، قربانیان اله آباد مهدی.( ۱۳۸۸)، بررسی وضعیت شاخص‌های بهداشت محیط مدارس ابتدایی ناحیه یک ساری در سال ۱۳۸۷. سلامت و محیط زیست.; ۲ (۳) :۲۰۴-۲۱۳
شعبان خانی،بیژن.عبدالهی،فاطمه،بررسی شاخص های بهداشت محیط مدارس (فضاهای آموزشی) در روستاهای استان مازندران
ضیائی، ل،‌ (1377)، برنامه آموزش سلامت بهداشت مدارس ابتدایی با گرایش به جنبه های عملی آن کتاب راهنمای معلم، چاپ دوم،‌انتشارات صدر، صص: 9-10.
فدایی، ه ،شاکری، ک،‌(1386)، بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دخترانه شهرکرد در سال تحصیلی 86-85، مجموعه مقالات دهمین همایش بهداشت محیط همدان 1386.
وزیریان،مهرک، (1391)، عوامل موثر در توزیع فضائی عقرب‌زدگی در مناطق شرقی و جنوبی استان خوزستان (مطالعه موردی دهستانهای باغ ملک و رامشیر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.