ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

چکیده

بافت های فرسوده فضای بازنمایی ناشی از رسوبات تاریخی و عناصر آرمانی است که میراث چندین نسل را حمل می کند و متنی تلقی می گردد که چندلایه، متکثر و پیچیده است. بافت های فرسوده هسته حیاتی شهر هستند که نباید به عنوان تهدیدی در توسعه شهر تلقی شوند، بلکه می توانند بعنوان فرصتی در توسعه یکپارچه و پایدار شهر مد نظر قرار گیرند. لذا بهبود شرایط کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری نیازمند بازاندیشی درمکانیزم های مشارکتی دربخش‌های عمومی-خصوصی و کشف ساز و کارهای موجد و موثر بر آنها و بکارگیری رهیافت های ساماندهی بافت در راستای معکوس نمودن جریان حاکم بر وضعیت زندگی و تحول این نواحی مساله دار شهر است و آن چیزی که می تواند به این پیچیدگی نزدیک شود؛ زمینه خوانش و مطالعه متن بافت از طریق رویکرد بهسازی، نوسازی و بازسازی است.امروزه به دلیل هزینه بالای ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده، یکی از روشهای ساماندهی در این بافت ها، مشارکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. شراکت بخش عمومی- خصوصی درسرمایه گذاری و اجرای ساماندهی بافت های فرسوده با هدایت، حمایت و نظارت ارکان عمومی،شاه کلید احیای بافت فرسوده به شمار می رود. تحقق این الگو با توجه به وجود سرمایه، اعتماد و نظارت، توانمندی فنی-مالی ونیز اعمال نظارت بخش عمومی، بسترمناسبی برای جلب اعتماد ساکنین برای بهسازی،نوسازی وبازسازی بافت‌های فرسوده شهری به شمار می‌رود.هدف کلی مقاله حاضر ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در فرآیند بهسازی،نوسازی وبازسازی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی بر محدوده مکانی منطقه 12 شهرداری تهران می باشد. نوع تحقیق به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. از طریق مطالعات اسنادی و پژوهش های صورت گرفته درخصوص بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مناطق کلانشهری و اثربخشی الگوی مشارکت عمومی خصوصی به طور عام و منطقه12 شهرداری تهران به طور خاص، تعداد 66 عامل موثر در اجرای الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده در محدوده مکانی منطقه 12 شهرداری تهران شناسایی گردید. پس از پرسشگری و تایید 60 نفر از خبرگان و متخصصان امر توسعه شهری، در قالب عوامل درونی و بیرونی موثر بر تحقق الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده و در چهار خوشه نقاط قوت،ضعف درون سیستمی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای برون سیستمی دسته بندی شدند. سپس از طریق نظر سنجی از متخصصین، خبرگان و کارشناسان و از طریق مدل هیبریدی (SWOT_AHP) اقدام به رتبه بندی چالش ها و فرصت های تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در منطقه مورد مطالعه شد.براساس یافته‌های تحقیق می‌توان بیان نمود که فضای بافت‌های فرسوده شهری، مکان پویش اجتماعی و مشارکت در سایه حضور فعال و موثر بخش های خصوصی و عمومی و ایجاد بستر مزبور جهت توانمندسازی  آحاد مرتبط با امر بهسازی،نوسازی و بازسازی در بافت فرسوده منطقه 12شهرداری تهران است؛ به طوری که فرآیند تولید و بازتولید فضای مطلوب در این بافت‌ها ازطریق ساماندهی مستلزم ضرورت انجام الگوی شراکت عمومی-خصوصی و ارتباط همه جانبه اجزا و عناصر فضایی موجود در این بافت‌ها می‌باشد.به گونه ای که قابلیت های موجود در منطقه12 شهرداری تهران)در قالب عوامل ضعف درونی و تهدیدهای برون منطقه ای(، بر چالشها و نارسایی های این منطقه)به منظور تحقق الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری ( غلبه دارد. همچنین نتایج محاسبات مدل هیبریدی در خصوص ارزیابی ماتریس عوامل درونی و بیرونی تحقق الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهرداری تهران نمره نهایی این دو به ترتیب برابر3/8 ,3/6 می باشد لذا راهبردهای قابل قبول برای اجرا و تحقق الگوی مشارکت عمومی وخصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه12 شهرداری تهران از نوع راهبردهای تهاجمی( SO) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Related Factors on Realization of Public-Private Partnership Model in Urban Textile Management in the Framework of Strategic Model (District 12 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mahdeyeh Nakhaei 1
  • Esfandiar Bandaryan 2
  • Bakhteiar Ezatpanah 3
1 Department Of Geography and Urban Planning, Marand Unit, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Unit, Sistan and Baluchestsn University, Zahedan, Iran
3 Department of Geography and urban planning, Marand Unit, Islamic Azad University, Marand,Iran
چکیده [English]

The worn-out tissues of the city's vital nuclei should not be considered as a threat to urban development, but can be considered as an opportunity for the integrated and sustainable development of the city. Therefore, improving the living conditions and organizing of urban exhausted tissues requires the rethinking of participatory mechanisms in the public-private sectors and discovering effective and effective mechanisms for them, and applying refinement, reconstruction and rehabilitation approaches to reverse the current trends in the living conditions and evolution of these areas. The problem is the city on a local and regional scale. Today, due to the high cost of construction and the economic inability of owners of worn out textiles, one of the ways of organizing these structures is the participation of public and private sectors. Public-private partnership in the management and support of public bodies is the key to the recovery of worn out tissue. The implementation of this model, due to the existence of capital, trust and supervision, technical and financial capacity, and the implementation of public sector supervision, is an appropriate way to win the residents' confidence in the rehabilitation, renovation and rehabilitation of urban worn out tissues. The overall objective of this paper is to present a strategic planning implementation of a public-private partnership model in the process of improving, rehabilitating and rehabilitating urban waste in the local area of the 12th municipality of Tehran. The research type is descriptive-analytic and is applicable to the target. Through documentary studies and studies on the upgrading and modernization of the erosive texture of metropolitan areas and the implementation of the public private partnership model in general, and in the 12th district of Tehran, in particular, there were 66effective factors in implementing the public-private partnership model in structuring the textures The worn area was identified in the area of the 12th district of Tehran. After the questioning and approval of60experts and experts in urban development, in the form of internal and external factors affecting the implementation of the public-private partnership model, we have eroded the structure of the texture and in four clusters the strengths, weakness of the system as well as opportunities and threats Out of the system are categorized. Subsequently, through a survey, experts, experts and experts, through the Hybrid Model (SWOT_AHP), ranked the challenges and opportunities of implementing a public-private partnership model in managing the urbanized urban texture in the study area.Based on the findings of the research, it can be stated that the area of ​​urban exhausted tissues, the place of social scanning and participation in the shadow of the active and effective presence of the private and public sectors and the creation of the basis for the empowerment of the field related to the renovation, renovation and reconstruction of the worn out texture of the 12th municipality of Tehran ; So that the process of producing and reproducing the optimal space in these tissues through organizing requires the implementation of a public-private partnership model and the comprehensive communication of the components and spatial elements contained in these textures. In this way, the capabilities of the 12th municipality of Tehran In the form of internal weaknesses and threats Van region (on the challenges and shortcomings of the region) in order to implement public-private partnership model prevails in the organization of urban distressed areas.Also, the results of hybrid model calculations for evaluating the internal and external factors matrix of the implementation of the public-private partnership model in organizing the worn out texture of the 12th district of Tehran municipality have the final score of 3.8, 6.3 respectively. Therefore, acceptable strategies for implementation The pattern of public and private participation in organizing the worn out texture of District 12 of Tehran Municipality is an offensive strategy (SO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • public-private partnership
  • erosive texture management
  • strategic planning
  • district 12 of Tehran municipality
اردستانی،زهراالسادات،(1387) ،بررسی ساز وکارهای ارتقای فرآیندهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه( محله سیروس،منطقه 12 تهران)، فصلنامه آرمانشهر، شماره2.
ایزدی، محمدسعید، صحی زاده، امیر،(1383) بررسی تجارب مرمت شهری در ایران با تاکید بر تحولات دو دهه اخیر، فصلنامه عمران و بهسازی شهری، سال دوم، شماره سوم.
بیگدلی کاظمی، فاطمه(1392) ،آسیب شناسی الگوی مشارکت کنشگران بافت های فرسوده شهری در فرایند نوسازی و ارائه الگوی مطلوب جهت افزایش مشارکت، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری.
حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه (1386) مرمت شهری: تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
خوب آیند، سعید ) 1384 (حاشیه نشینی مانعی اثر گذار در ارائه خدمات و امنیت شهری، نمونه موردی اصفهان، مجله علمی - پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره 13،135-155
سجادی، ژیلا، مشکینی، ابولفضل، حمیدی، حمیدرضا، (۱۳90)، تحلیل اجتماعی- فضایی بافتهای فرسوده شهری در راستای احیاء و پیشگیری از فرسودگی بیشتر (مطالعه موردی محله دباغها-زنجان)، نشریه علوم جغرافیایی، جلد ۷، شماره ۱
سجادی اصل،ژیلا،(1386) ،تحلیل اجتماعی – فضایی بافت های فرسوده شهری در راستای احیاء و پیشگیری از فرسودگی بیشتر(منطقه 17 تهران)؛ مطالعات جامعه شناختی شهری، سال دوم شماره5.
شاکرمی،فاطمه(1386)، تحلیل اجتماعی-اقتصادی و کالبدی بافت قدیم شهر خرم آباد(محله پشت بازار)، فصلنامه جغرافیایی آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، سال اول، شماره 2.
شجاع،علیرضا،(1391)،ساماندهی بافت فرسوده شهری ناحیه دو منطقه 12 تهران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،دوره9 شماره21.
شریف زادگان، محمدحسین؛ دهقان، علی؛ فتحی، حمید(1390) بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری نمونه موردی:  بافت فرسوده منطقه 15 تهران، نشریه اینترنتی نوسازی، 13(2).
شماعی، علی ،(1392)، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران
شماعی، علی و پوراحمد، احمد، ( 1393) ، تحلیلی برسیاستها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه های توسعه کشور، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 49، دانشگاه تهران
دویران، اسماعیل و مشکینی، ابوالفضل و کاظمیان، غلامرضا و علی آبادی، زینب(1390) بررسی مداخله در ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، 90-71.
محمدی دوست، سلیمان،(1391)،شراکت عمومی خصوصی راهبردی جدید در احیاء و بازافرینی بافتهای فرسوده
. 58 تا 71 ، شهری"، مجله هفت شهر، شماره 41 و 42
محمدی، کاوه،(1393)، بهسازی و نوسازی شهری با رویکرد مداخله بخش عمومی-خصوصی، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران به راهنمایی دکتر رضویان
محمدی، کاوه؛ رضویان، محمدتقی؛ صرافی، مظفر؛ غلامحسینی، اسماعیل،(1394)، شراکت بخشهای عمومی-خصوصی در نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران؛ نشریه اقتصاد و مدیریت شهری؛ شماره 8؛ صص119- 127
مظهری، ایرج،رحمانی،محسن(1391)، عنوان بررسی مشکلات، تأثیرات و روش های خصوصی سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، مجله هفت شهر، شماره 31 -42
مهندسین مشاور خودآوند (1390) طرح تفصیلی منطقه 12 تهران: (تجدید ساختار مرکز تاریخی)، انتشارات شهرداری تهران، تهران.
 Albalat, G. Tyler, Jr., Scott, E. Spoolman. (2010), Sustaining the Earth, Cengage Learning
Beswick and  Tsenkova (2002)  ،“From community planning to partnership planning. Urban regeneration and shifting power geometries on the South Bank, London “ , GeoJournal 51: 293–300
Bisada,A. (2014)، Unravelling the process of partnership in urban regenration policy, urban studes33(2),pp.253-268.
Fainstein , Rob A  )1992( ،“Urban 'regeneration': reflections on a metaphor” Critical Social Policy; 19; 419
Ng ,M.K. (2005) Quality of life perceptions and directions for urban regeneration in Hong Kong Social Indicator Research 71: Pp. 441-465
Hamami, G. and Lewis, M. K., G.,(2008). Evaluating the risks of public private partnership for infrastructure project, International Journal of Project Management, Vol. 21, pp. 117-118.
Obar, Jonathan; et al. (2012). "Advocacy 2.0: An Analysis of How Advocacy Groups in the United States Perceive and Use Social Media as Tools for Facilitating Civic Engagement and Collective Action". Journal of Information Policy.
Tiesdell and Stanley McGReal)1996(, community and inter agency structure in the regeneration of inner city Belfast, TPR, 66(2), P.P 129-14