راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

در طول حیات کرۀ زمین، تغییرات آب و هوایی زیادی صورت گرفته‌است و در حال حاضر شاخص‌ها نشان می‌دهند که تغییرات طبیعی با مداخلۀ بشر در طبیعت تسریع یافته‌است. گسترش شهر‌نشینی، کاهش فضاهای سبز و مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی، پدید‌آورنده میکروکلیمای جزیره حرارتی بر فراز شهر است، که چندین درجه سانتی‌گراد هوای شهر از پیرامون خود (روستاها) گرم‌تر می‌کند. این پدیده موضوع بسیار داغی در پژوهش‌های اخیر در اروپا و امریکا می‌باشد که نخستین بار، با مقایسه دمای مرکز شهر لندن و اطراف آن مطرح گردید و تحقیقات وسیعی در زمینه راهکار‌های آن انجام شد، اما متاسفانه در ایران تقریبا کوششی در زمینه معماری برای حل معضلات ناشی از این پدیده صورت نگرفته‌است. این پدیده هنگامی شکل می‌گیرد که درصد زیادی از پوشش‌های طبیعی سطحی از بین می‌روند و جای خود را به ساختمان‌ها، جاده‌ها و سایر تأسیسات شهری می‌دهند. این سطوح توانایی بازتابش کمتری دارند و بنابرابن انرژی خورشیدی را جذب و نگه‌داری می‌کنند و باعث ایجاد پدیده جزایر گرمایی می‌شوند و اختلاف دمای زیادی میان هوای درون شهر و هوای پیرامون شهر ایجاد می‌نماید. لذا این مقاله با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر جزایر حرارتی، راه های کاهش آن و نقش مصالح موجود در نمای ساختمان ها بر ایجاد جزایر حرارتی، درصدد است با شناخت علل تشدید از قبیل بازتاب، جذب، گسیل و انتشار کربن، لیستی از مصالح مناسب و جایگزین مصالح موجود برای شهرها و ساختمان‌های آینده ارائه نماید تا قدمی در جهت کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در شهرها برداشته‌ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short-term strategies to reduce the harmful effects of heat islands in urban areas

نویسندگان [English]

  • Mahsa Hajifathali 1
  • Mohsem faizi 2
  • Atefeh Dehghan Touran Poshti 1
1 Department of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 architecture department,ran University of Science & Technology ,tehran,iran
چکیده [English]

During the life of the planet Earth, there has been a lot of climate change and, currently, indicators show that the climate change has been accelerated due to the human intervention. Expansion of urbanization, reduction of green areas and consumption of more fossil fuels contribute to the generation of heat islands over cities which increases the temperature, as much as several degrees centigrade, therefore making the cities warmer than the surrounding areas. This phenomenon occurs when a large percentage of natural vegetation is destroyed and replaced by buildings, roads and other urban facilities. These are less reflective. They absorb and keep the solar energy and cause the occurrence of heat island phenomenon therefore making a great temperature difference between inside the cities and the surrounding areas. Generally, factors such as natural shape of cities, urban structure, geography, meteorology, size, geometry, population and urban density, thermal properties, vegetation and the used building materials are among the factors influencing occurrence of the heat island phenomenon in cities among which the building materials used in walls of the buildings, requires special attention. Low reflection materials accelerate the occurrence of the heat island phenomenon in cities. Therefore, this article aims to, through understanding the accelerative factors such as reflection, absorption, emission and release of carbon, provide a list of suitable building materials for cities and future buildings in order to reduce the destructive effects of heat islands in cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heat island
  • environment
  • green materials
  • Walls of the building
  • Short term urban planning
رحمتی، مهدی؛ حیدری، شاهین؛ بمانیان، محمدرضا (1395)، " بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری" نشریه انرژی ایران / دوره 19 شماره 1 بهار 1395.
آبکار، علی (1393)، مصالح سبز و کاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی و میزان آلایندگی محیط زیست، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
فضلی، مهدی، مدی، حسین(1393)، ارزیابی راهبرد‌های کاهش جزایر حرارتی شهری و مصرف انرژی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری.
رحمتی، علیرضا (1391)، بررسی روند ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، چالش‌ها و راهکارها، دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، محیط زیست و توسعه، سال سوم، شماره 5.
اتمن، عثمان ) 1391) معماری سبز با مصالح و تکنولوژی پیشرفته، ) ترجمه سارا زهری (تهران: مهرازان) تاریخ انتشار به زبان اصلی 2010.
مرئی، الهه، 1393، " نقش مصالح پوسته شهری در طراحی ساختمان بر اساس تغییرات دمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر حسین بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران.
شعرا، شعله، 1393" بررسی عوامل تاثیرگذار فرم شهری بر تغییرات اقلیمی با رویکرد طراحی شهری"پایان نامه کارشناسی ارشد معماری به راهنمایی دکتر پویان شهابیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
طرح مدیران سبز اندیش (1387)، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های عمرانی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت آموزش و پژوهش، دفتر مشارمت و آموزش همگانی، شماره 9.
زبردست، اسفندیار (1383)، اندازه شهر، چاپ اول، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.
McGranahan, G. Satterthwatte. D. (2003), Environmental Health or Ecological sustainability? Reconciling the Brown and Green Agendas in Urban Development, in 18 Zetter.
Carnielo, Emiliano; Zinzi, Michele (2013): Optical and thermal characterisation of cool asphalts to mitigate urban temperatures and building cooling demand. In Building and Environment 11, pp. 51–15
Montavez J. P, Rodriguez A,Jimenez J. I(2000)A study of the urban heat island of Granada,international journal of climatology,Vol. 20:899-911
DoulosL. Santamouris M,(2003),Vegetation in the urban environment: Microclimatic analysis and benefts,Energy and Buildings,Vol,35:pp. 69-76
Ferguson B. K. (2005),Porous Pavements,CRC Press,The United states.
Yamagata H. ,Yoshizawa M. ,MiyamotoA. ,Minamiyama M. ,Nasu M. (2008), Heat island mitigation using water retentive pavement sprinkled with reclaiemed wastewater, Water Sience&TechnologyWST, Vol. 57(5):pp. 763-771
EPA. (2013,jan15), Heat island impacts. Retrieved April2, 2013, from United State Environmental protection Agency(EPA).
Levinson, Ronnen; Berdahl, Paul; Akbari, Hashem; Miller, William; Joedicke, Ingo; Reilly, Joseph et al. (4111): Methods of creating solar-reflective nonwhite surfaces and their application to residential roofing materials. In Solar Energy Materials and Solar Cells 20 (2), pp. 312–302.
Makido Y. , Dhakal Sh. , Yanagata Y. ,2012. Relationship between Urban Form and CO2 Emission: Evidence Form Fifty Japanese Cities , Urban Climate.
Gago E. J. , Roldan J. , Pacheco-Torres R. , Ordonez J. ,2013, The City and the Urban Heat Islands: A Review of Strategies to Mitigate Adverse Effect , Renewable and Sustainable Energy Review.
Dujardin S. , Pirart F. , Brevers F. , Marique A. F. , Teller J. ,2012, Home to Work Commuting , Urban Form and Potential Energy Savings: A Local Scale Approach to Regional Statistics , Transport Research Part 1.
Bougiatioti F. , Evangelinos E. , Poulakos G. , Zacharopoulos E. ,2009, The Summer Thermal Behaviour of " Skin " Materials for Vertical s in Athens , Greece as a Decisive Parameter For Their Selection , Solar Energy.
Akbari, Hashem; Matthews, H. Damon (2006): Global cooling updates: Reflective roofs and pavements. In Energy and Buildings 55, pp. 4–1.
Marceau M. L. , VanGeem M. G. ,2007, Solar Reflectance of Concretes for LEED Sustainable Sites Credit: Heat Island Effect , Research an Development Information , Portland Cement Association.
ASHRAE, Thermal environmrntal conditions for human occupancy ANSI- ASHRAE, 2019, P: 55-1992.
Che-Ani, A. I. and Shahmohamadi, P. and Sairi, A. and Mohd-Nor, M. F. I. 2009. “Mitigating the Urban Heat Island Effect: Some Points without Altering Existing City Planning”, European Journal of Scientific Research No. 2, pp. 204-216.
Wong, K. and Ng, E. and Yau, R. 2009. “Urban Ventilation as a Countermeasure for Heat Islands toward Quality and Sustainable City Planning in Hong Kong”, International conference on countermeasures to urban heat islands, California, USA.
Ooka, R. 2010. “Development of assessment tools for urban climate and heat island mitigation”, CPD Lecture.