ثبت نام

دقت بفرمایید تعداد مقالاتی که هر نویسنده می توانند در فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ارسال بفرمایید بیش از دو مقاله نباشد مقاله سوم بررسی نخواهد شد. به نویسنده بازگردانده می شود. 

لطفا قبل از دریافت ایمیل پرداخت هزینه ، هیچ هزینه ای را واریز نفرمایید

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image