دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، آذر 1396 
بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

صفحه 89-101

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالمجید شباب مقدم


ارزیابی و اولویت‌بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز

صفحه 115-131

مصطفی بصیری؛ میر سعید موسوی؛ کریم حسین‌زاده دلیر


تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران

صفحه 203-216

مراد کاویانی راد؛ افشین متقی؛ محمدرضا عارف