دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، خرداد 1394 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید

صفحه 87-107

مهدی مؤمنی؛ مهری اذانی؛ راضیه قلندری