دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، شهریور 1398 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز)

صفحه 7-22

زهرا سیاحی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی


رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN

صفحه 135-145

زهرا پیشگاهی فرد؛ کرامت رنجبر دستنایی؛ محسن کوشکی


نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد

صفحه 147-160

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان


طراحی الگوی عوامل موثر بر توزیع فضایی مراکز مهم کلانشهر تهران باتاکید بر پدافند غیرعامل

صفحه 161-184

حسن عبدالملکی؛ یدالله کریمی پور؛ سید یحیی رحیم صفوی؛ عطا الله عبدی


تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز

صفحه 199-211

محمد رضا رضائی آقامیرلو؛ محمد رضا پور محمدی؛ کریم حسین زاده دلیر