دوره و شماره: دوره 9، شماره 37، اسفند 1398 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان

صفحه 1-22

نیلوفر آزادی؛ سید محمد علی میر حسینی؛ احمد ترکفر


تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان)

صفحه 123-142

لیلی بختیاری؛ فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ محمد سلیمانی مهرنجانی


برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری

صفحه 157-179

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی


تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان

صفحه 181-202

بهروز مرادی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی


ارزیابی و مدیریت خشکسالی

صفحه 313-327

حسین جهانتیغ؛ وحیدرضا امیراسماعیلی؛ ابوالفضل داوری


ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری

صفحه 421-433

محمد علیزاده؛ محمد رحیمی؛ زهره فراگردی؛ فاطمه افراسیابی