دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، فروردین 1401 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا تاثیر آن بر منافع ملی ایران

صفحه 32-53

10.22034/jgeoq.2022.141878

علی رضا رستم آقایی؛ عبد العلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

سنجش محرمیت بر اساس روش نحو فضا در خانه های تاریخی بندر کنگ

صفحه 129-141

10.22034/jgeoq.2022.219461.2351

زهراء عراقی زاده؛ هادی قدوسی فر؛ نیلوفر نیک قدم


تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

صفحه 330-343

10.22034/jgeoq.2022.288274.3104

یاسر عظیمی لمیر؛ محسن رنجبر؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

صفحه 597-609

10.22034/jgeoq.2022.316689.3435

کیوان جوکار؛ احمد بخشایش اردستانی؛ فردین باقری؛ عبدالحسین الله کرم


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتار سیاسی شهروندان ایران(از سال87-97)

صفحه 713-732

10.22034/jgeoq.2022.318871.3462

عابدین ابولی؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

الگوهای معماری پایدار مسکن بومی اقلیم گرم و خشک و سرد با معیار تناسبات کالبدی (نمونه موردی: میان اقلیم BW و Ds)

صفحه 757-773

10.22034/jgeoq.2022.321289.3499

لیلا زرین؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین رابطه بین شاخص‌ های تاب آوری اجتماعی و زیست‌ پذیری شهر بم

صفحه 958-970

10.22034/jgeoq.2023.313645.3391

شیوا حیدرزاده؛ افسون مهدوی؛ ناصر بنیادی؛ عشرت کریمی افشار