نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 25-40]
 • آبادان مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 167-177]
 • آباده ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 598-624]
 • آزمون پیرسون نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 319-331]
 • آسایش اقلیمی ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 598-624]
 • آسایش حرارتی مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 167-177]
 • آسایش حرارتی ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص‌های اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 43-55]
 • آلودگی هوا بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 73-83]
 • آمایش سرزمین نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه: با تأکید بر نواحی خاص مرزی، ساحلی جنوب ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-23]
 • آمایش سرزمینی آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارائه مدلی راهبردی برای مقاوم‌سازی فعالیت های اقتصادی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 159-175]
 • آمایش فرهنگی آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارائه مدلی راهبردی برای مقاوم‌سازی فعالیت های اقتصادی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 159-175]
 • آمایش مناطق مرزی آمایش مناطق مرزی با تأکید بر راهبردها و اولویت‌های برنامه ریزی مناطق مرزی (مریوان و بانه) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 179-193]
 • آنتروپی تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 7-20]

ا

 • اثرات اقتصادی بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 411-426]
 • احداث سد اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 221-235]
 • اراضیکشاورزی تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 333-346]
 • اردبیل تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون‌های گردشگری (مطالعه موردی:‌ناحیه‌اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 195-205]
 • ارزش آب تخصیص بهینۀ منابع آب با در نظر گرفتن اولویت‌های کاربران در استان قم [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 297-312]
 • ارزیابی ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 105-119]
 • ارسته تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 7-20]
 • استان آذربایجان شرقی پهنه‌بندی دما و بارش استان آذریایجان شرقی با استفاده از مدل ریزمقیاس LARS-WG برای سال‌های 2011-2065 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 119-130]
 • استان اصفهان ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص‌های اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 43-55]
 • استان خراسان شمالی بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 327-340]
 • استان خوزستان مقایسه کارایی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به منظور تعیین میزان توسعه یافتگی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 147-166]
 • استان خوزستان بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداری ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 83-97]
 • استان سمنان ارزیابی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه‌های آبخیز با تاکید بر مؤلفه‌های زیست محیطی در حوزه آبخیز رامه استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 175-192]
 • استان سمنان برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی استان سمنان از دید کشاورزان استان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-155]
 • استان فارس پهنه بندی تنش گرمایی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آستانه های حرارتی موثر برکشت گندم در استان فارس)  [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 429-444]
 • استان کردستان تحلیلی بر توسعه‌ی منطقه‌ای با رویکرد سناریونویسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 32، 1397]
 • استان گیلان ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری ایران مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان گیلان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 347-362]
 • استان مازندران اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 81-106]
 • استان های شمالی ارزیابی و برآورد میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در استان های شمالی کشور [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 561-572]
 • استان‌های مرزی تحلیل و سطح‌بندی مسکن در استان‌های مرزی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 259-268]
 • استان هرمزگان پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 115-127]
 • استفاده از پارک‌ها ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت محیط بر میزان حضور مردم در پارک‌ها (مطالعه‌ی موردی: 5 پارک در مقیاس‌های مختلف در شهر بندرعباس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 249-258]
 • استقبال مسافرین بررسی رابطۀ بین ضرورت قیمت گذاری متغیر خدمات عمومی و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی: قطارشهری تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-157]
 • اسکان جمعیت ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 341-360]
 • اسکان عشایر اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 195-209]
 • اشتغال ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 341-360]
 • اقتصاد سیاسی ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 217-237]
 • اقتصاد مقاومتی آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارائه مدلی راهبردی برای مقاوم‌سازی فعالیت های اقتصادی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 159-175]
 • اقلیم بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 25-40]
 • اقلیم گردشگری مطالعه شرایط آب و هوایی مؤثر بر گردشگری استان خوزستان با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 107-118]
 • اقلیم گردشگری ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص‌های اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 43-55]
 • اقلیم گرم و مرطوب نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 335-350]
 • اقوام تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 31-54]
 • الگوی ور پنل بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداری ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 83-97]
 • اماکن تاریخی - فرهنگی نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 319-331]
 • امکانات پارک ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت محیط بر میزان حضور مردم در پارک‌ها (مطالعه‌ی موردی: 5 پارک در مقیاس‌های مختلف در شهر بندرعباس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 249-258]
 • امنیت بررسی مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت مرزهای ایران (مطالعه موردی مرزهای شرقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 221-247]
 • امنیت تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 31-54]
 • امنیت اجتماعی بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 327-340]
 • امنیت اجتماعی زنان بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 255-275]
 • امنیت ایران بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان بر امنیت ایران؛ مطالعه موردی ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 57-82]
 • امنیت پارک ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت محیط بر میزان حضور مردم در پارک‌ها (مطالعه‌ی موردی: 5 پارک در مقیاس‌های مختلف در شهر بندرعباس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 249-258]
 • امنیت حرکتی تأثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 39-58]
 • امنیت ذهنی تأثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 39-58]
 • امنیت محیطی امکان سنجی کاربست رویکرد CPTED در شهرهای اسلامی (نمونه مورد مطالعه: مناطق ده گانه شهرداری تبریز) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 311-322]
 • امنیت ملی کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 161-183]
 • امینیت پایدار امنیت سازی پایدار درخلیج فارس [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 41-59]
 • اوانز ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 598-624]
 • اولویت کاربران تخصیص بهینۀ منابع آب با در نظر گرفتن اولویت‌های کاربران در استان قم [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 297-312]
 • اولویت‌های برنامه­ریزی آمایش مناطق مرزی با تأکید بر راهبردها و اولویت‌های برنامه ریزی مناطق مرزی (مریوان و بانه) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 179-193]
 • ایران نقش حکم‌روایی مطلوب شهری در افزایش تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی در ایران (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 209-224]
 • ایران نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه: با تأکید بر نواحی خاص مرزی، ساحلی جنوب ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-23]
 • ایران تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 277-301]
 • ایران نگرشی کلان بر برنامه‌ریزی و سازماندهی فضا در منطقه مکران (مطالعه موردی: چابهار) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 61-90]
 • ایران تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 121-143]

ب

 • بارش پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 115-127]
 • بازآفرینی شهری تحلیل شاخص های حکمروایی خوب در باز آفرینی شهری از منظر ساکنان محله (مطالعه موردی: محله تجریش) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 265-280]
 • بازار رقابتی طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 135-148]
 • بازاریابی توصیه ای نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 267-287]
 • باز زنده‌سازی شهری ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 507-521]
 • بازیابی مدیریت هواپیماهای مستعمل در ایران با رویکرد حفظ منابع و کاهش ردپای کربن [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 307-318]
 • بافت تاریخی تحلیل وارزیابی قابلیت های توسعه صنعت گردشگری بافت تاریخی خرم آباد (مورد مطالعه: محله باباطاهر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 83-96]
 • بافت تاریخی ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 507-521]
 • بافت فرسوده مدیریت تاب‌آوری محله در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسوده شهری به روش FAHP (نمونه موردی: محله عبدل آباد شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 21-38]
 • بافت فرسوده تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 131-148]
 • بافت فرسوده رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 207-220]
 • بافت فرسوده واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 23-40]
 • بافت فرسوده و تاریخی سنجش مولفه های موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت در بافت های فرسوده و تاریخی (نمونه موردی: محله سرشور شهر مشهد) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 229-244]
 • بانک صادرات استان گلستان نقش مؤلفه‌های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت‌مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 403-427]
 • بجنورد بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از برنامه ریزی راهبری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 575-597]
 • بحران بحران مهاجرت و همگرایی اروپا [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 269-287]
 • بحران­های زیست محیطی سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 229-251]
 • بحران‌های ژئوپلیتیکی تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 121-143]
 • بحران­های شهری تحلیل و بررسی نقش پارکها و بوستان ها در مدیریت بحران های شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر عامل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 317-340]
 • بخشخمام تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 333-346]
 • بخش دندی ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی بخشی از روستاهای شمال شرقی شهرستان ماهنشان، بخش دندی، استان زنجان) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 41-51]
 • برنامه اجرایی ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری ایران مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان گیلان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 347-362]
 • برنامه­ریزی برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 369-393]
 • برنامه‌ریزی مدیریت تاب‌آوری محله در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسوده شهری به روش FAHP (نمونه موردی: محله عبدل آباد شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 21-38]
 • برنامه ریزی استراتژیک طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 157-174]
 • برنامه ریزی اکولوژیک برنامه ریزی اکولوژیک خیابان به منظور ارائه راهبرد مناسب در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک AHP و SWOT (مطالعه موردی: خیابان آزادی کلان شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 123-134]
 • برنامه ریزی راهبردی تدوین برنامة راهبردی ایجاد و توسعة گردشگری در میراث صنعتی؛ مورد مطالعه: کارخانة ریسباف اصفهان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 313-326]
 • برنامه‌ریزی راهبری بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از برنامه ریزی راهبری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 575-597]
 • برنامه ریزی منطقه‌ای نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه و برنامه ریزی شهر ماکلوان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 115-129]
 • برنج ارزیابی و برآورد میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در استان های شمالی کشور [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 561-572]
 • بناهای سنتی ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 598-624]
 • بندردیلم بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 411-426]
 • بهداشت و درمان تحلیل نابرابری های فضایی براساس شاخص های بهداشت و درمان (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]
 • بهسازی و نوسازی تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 131-148]
 • بهسازی و نوسازی رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 207-220]
 • بهینه‌سازی انرژی بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 195-207]
 • بوروکراسی سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 229-251]
 • بوم‌شناسی صنعتی ارزیابی و برنامه‌ریزی مجتمع‌های صنعتی سبز به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار صنعتی (نمونه موردی: مجتمع صنعتی سبز شهرستان کرج) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 185-205]
 • بیابان زایی بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 25-40]

پ

 • پارک خانواده سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری و عوامل موثر برآن (نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 237-254]
 • پارکینگ عمومی مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 323-333]
 • پایداری شهری بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 111-121]
 • پایگاههای مدیریت بحران تبیین الگوی مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 129-140]
 • پدافند غیر عامل تحلیل و بررسی نقش پارکها و بوستان ها در مدیریت بحران های شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر عامل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 317-340]
 • پسماند مدیریت هواپیماهای مستعمل در ایران با رویکرد حفظ منابع و کاهش ردپای کربن [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 307-318]
 • پنمن مانتیث ارزیابی و برآورد میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در استان های شمالی کشور [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 561-572]
 • پهنه بندی پهنه بندی تنش گرمایی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آستانه های حرارتی موثر برکشت گندم در استان فارس)  [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 429-444]
 • پهنه‌بندی اقلیمی پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 115-127]
 • پیاده­راه الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 63-78]
 • پیاده راه تأثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 39-58]
 • پیامد تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 333-346]
 • پیشرفت اقتصادی آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارائه مدلی راهبردی برای مقاوم‌سازی فعالیت های اقتصادی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 159-175]
 • پیشرفت و توسعه گردشگری بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از برنامه ریزی راهبری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 575-597]
 • پیوند از دور واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 435-448]
 • پیوند فضایی- عملکردی تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون‌های گردشگری (مطالعه موردی:‌ناحیه‌اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 195-205]

ت

 • تاب‌آوری شهری نقش حکم‌روایی مطلوب شهری در افزایش تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی در ایران (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 209-224]
 • تاب اوری مدیریت تاب‌آوری محله در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسوده شهری به روش FAHP (نمونه موردی: محله عبدل آباد شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 21-38]
 • تاپسیس سنجش مولفه های موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت در بافت های فرسوده و تاریخی (نمونه موردی: محله سرشور شهر مشهد) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 229-244]
 • تاثیر جغرافیایی تاثیر جایگاه جغرافیایی عراق عجم در تحول نظام آموزشی عهد ایلخانی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 541-559]
 • تبخیر و تعرق ارزیابی و برآورد میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در استان های شمالی کشور [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 561-572]
 • تبریز نقش حکم‌روایی مطلوب شهری در افزایش تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی در ایران (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 209-224]
 • تبریز بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 111-121]
 • تجربه گردشگر شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-29]
 • تجربه مذهبی شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-29]
 • تجریش تحلیل شاخص های حکمروایی خوب در باز آفرینی شهری از منظر ساکنان محله (مطالعه موردی: محله تجریش) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 265-280]
 • تحلیل اثرات متقابل تحلیلی بر توسعه‌ی منطقه‌ای با رویکرد سناریونویسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 32، 1397]
 • تحلیل خوشه‌ای تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 7-20]
 • تحلیل رگرسیونی بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 111-121]
 • تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 55-72]
 • تحلیل سلسله مراتبی مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 323-333]
 • تحلیل شبکه تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون‌های گردشگری (مطالعه موردی:‌ناحیه‌اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 195-205]
 • تحلیل شبکه ارزیابی اثرات توزیع فضایی مراکز دانشگاهی بر مناطق کلانشهری( مطالعه موردی: ناحیه شمال شرقی تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 477-490]
 • تحلیل عاملی تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران (مطالعۀ موردی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 289-305]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-22]
 • تحلیل فضایی توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 145-158]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 7-22]
 • تحولات اقتصادی تحلیل نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 72-90]
 • تحولات دهه‌های اخیر تحلیل سیر تحولات شاخص‌های برنامه‌ای مراکز خرید تهران (نمونه موردی: ۶ مرکز خرید فعال در مقیاس شهری بین دهه‌های 70 تا 90 شمسی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 91-104]
 • تحولات قومی تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 31-54]
 • تخصیص آب تخصیص بهینۀ منابع آب با در نظر گرفتن اولویت‌های کاربران در استان قم [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 297-312]
 • تدوام حضور سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری و عوامل موثر برآن (نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 237-254]
 • ترانزیت مواد مخدر بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان بر امنیت ایران؛ مطالعه موردی ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 57-82]
 • ترتیبات امنیتی بومی امنیت سازی پایدار درخلیج فارس [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 41-59]
 • ترکیب خطی وزنی ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار کاربری شهرک صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و AHP (مطالعه موردی: جزیره قشم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 303-315]
 • تصاویر ذهنی واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 207-228]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه تحلیل و سطح‌بندی مسکن در استان‌های مرزی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 259-268]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره مقایسه کارایی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به منظور تعیین میزان توسعه یافتگی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 147-166]
 • تصویر ذهنی فروشگاه نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 267-287]
 • تعادل عملکرد فضایی تحلیل فضایی سنجش میزان تکه‌تکه شدن شهری (محلات ناحیه 1 منطقه 14 شهر تهران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 255-266]
 • تغییرات اقلیمی پهنه‌بندی دما و بارش استان آذریایجان شرقی با استفاده از مدل ریزمقیاس LARS-WG برای سال‌های 2011-2065 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 119-130]
 • تغییر اقلیم تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 91-99]
 • تغییرکاربری تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 333-346]
 • تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره تحلیل نابرابری های فضایی براساس شاخص های بهداشت و درمان (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]
 • تکه‌تکه شدن شهری تحلیل فضایی سنجش میزان تکه‌تکه شدن شهری (محلات ناحیه 1 منطقه 14 شهر تهران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 255-266]
 • تمدن کاریزی طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 157-174]
 • تنش گرمایی پهنه بندی تنش گرمایی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آستانه های حرارتی موثر برکشت گندم در استان فارس)  [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 429-444]
 • تهران تحلیل و بررسی نقش پارکها و بوستان ها در مدیریت بحران های شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر عامل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 317-340]
 • تهران تحلیل سیر تحولات شاخص‌های برنامه‌ای مراکز خرید تهران (نمونه موردی: ۶ مرکز خرید فعال در مقیاس شهری بین دهه‌های 70 تا 90 شمسی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 91-104]
 • تهران تحلیل نابرابری های فضایی براساس شاخص های بهداشت و درمان (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]
 • تهران تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 141-159]
 • تهران ارزیابی اثرات توزیع فضایی مراکز دانشگاهی بر مناطق کلانشهری( مطالعه موردی: ناحیه شمال شرقی تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 477-490]
 • توان محیطی نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه و برنامه ریزی شهر ماکلوان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 115-129]
 • توانمندسازی تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 141-159]
 • توانمندسازی زنان روستایی نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مشگین‌شهر (مطالعه موردی: بخش مرکزی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 239-253]
 • توریسم روستایی کاربرد روش GIS در شناسایی مناطق روستایی باپتانسیل اکوتوریستی با استفاده از منطق فازی و مدل AHP مطالعه موردی دهستان دولت آباد داراب استان فارس [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]
 • توریسم ورزشی طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 135-148]
 • توزیع تقاضا بررسی رابطۀ بین ضرورت قیمت گذاری متغیر خدمات عمومی و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی: قطارشهری تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-157]
 • توزیع فضایی تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 351-367]
 • توسعة گردشگری تدوین برنامة راهبردی ایجاد و توسعة گردشگری در میراث صنعتی؛ مورد مطالعه: کارخانة ریسباف اصفهان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 313-326]
 • توسعه تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 7-20]
 • توسعه مقایسه کارایی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به منظور تعیین میزان توسعه یافتگی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 147-166]
 • توسعه نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه: با تأکید بر نواحی خاص مرزی، ساحلی جنوب ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-23]
 • توسعه تحلیل وارزیابی قابلیت های توسعه صنعت گردشگری بافت تاریخی خرم آباد (مورد مطالعه: محله باباطاهر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 83-96]
 • توسعه برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 369-393]
 • توسعه پایدار ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-80]
 • توسعه پایدار تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 266-253]
 • توسعه پایدار بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 111-121]
 • توسعه پایدار ارزیابی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه‌های آبخیز با تاکید بر مؤلفه‌های زیست محیطی در حوزه آبخیز رامه استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 175-192]
 • توسعه پایدار تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 277-301]
 • توسعه پایدار اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 221-235]
 • توسعه پایدار بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 411-426]
 • توسعه پایدار تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 363-379]
 • توسعه پایدار روستایی قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 211-219]
 • توسعه پایدار شهری نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه و برنامه ریزی شهر ماکلوان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 115-129]
 • توسعه روستایی نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مشگین‌شهر (مطالعه موردی: بخش مرکزی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 239-253]
 • توسعه روستایی تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 573-587]
 • توسعه شهر بررسی نقش عوامل ژئومورفیک درتعیین کاربری اراضی شهری و روند گسترس فیزیکی شهر با استفاده از نرم افزار ((G.I.S مطالعه موردی مهدی شهر استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 307-323]
 • توسعه گردشگری بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر دیر) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 131-146]
 • توسعه گردشگری کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 161-183]
 • توسعه گردشگری روستایی ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری ایران مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان گیلان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 347-362]
 • توسعه وعمران روستائی برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی استان سمنان از دید کشاورزان استان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-155]

ج

 • جای پای اکولوژیک ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-80]
 • جریاناتفضایی تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون‌های گردشگری (مطالعه موردی:‌ناحیه‌اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 195-205]
 • جزایر خلیج فارس برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 369-393]
 • جزیره قشم برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 369-393]
 • جغرافیا نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه: با تأکید بر نواحی خاص مرزی، ساحلی جنوب ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-23]
 • جنگ تحمیلی تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 31-54]

چ

 • چابهار نگرشی کلان بر برنامه‌ریزی و سازماندهی فضا در منطقه مکران (مطالعه موردی: چابهار) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 61-90]

ح

 • حریم ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 341-360]
 • حس تعلق واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 207-228]
 • حق حاکمیت الهی ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 395-409]
 • حقوق شهروندی کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 161-183]
 • حکمروایی خوب تحلیل شاخص های حکمروایی خوب در باز آفرینی شهری از منظر ساکنان محله (مطالعه موردی: محله تجریش) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 265-280]
 • حکمروایی خوب روستایی حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قوچان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 7-15]
 • حکمروایی خوب شهری الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 63-78]
 • حکم‌روایی مطلوب شهری نقش حکم‌روایی مطلوب شهری در افزایش تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی در ایران (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 209-224]
 • حمل و نقل ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-80]
 • حمل و نقل شهری بررسی رابطۀ بین ضرورت قیمت گذاری متغیر خدمات عمومی و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی: قطارشهری تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-157]
 • حوزه آبخیز رامه ارزیابی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه‌های آبخیز با تاکید بر مؤلفه‌های زیست محیطی در حوزه آبخیز رامه استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 175-192]
 • حوضه آبی دریای مازندران واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 435-448]

خ

 • خدمات­ بهداشتی – درمانی توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 145-158]
 • خراسان رضوی تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 266-253]
 • خرم‌آباد تحلیل وارزیابی قابلیت های توسعه صنعت گردشگری بافت تاریخی خرم آباد (مورد مطالعه: محله باباطاهر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 83-96]
 • خشکسالی تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 59-68]
 • خلع سلاح اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 195-209]
 • خلیج فارس ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 217-237]
 • خوانایی الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 63-78]
 • خوزستان مطالعه شرایط آب و هوایی مؤثر بر گردشگری استان خوزستان با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 107-118]
 • خوزستان تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 91-99]
 • خیابان آزادی برنامه ریزی اکولوژیک خیابان به منظور ارائه راهبرد مناسب در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک AHP و SWOT (مطالعه موردی: خیابان آزادی کلان شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 123-134]
 • خیابان ائل گلی ارزیابی کیفیت بصری و ذهنی منظر شهری ائل‌گلی شهر تبریز (ورودی خیابان ائل گلی تا میدان خیام) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 459-475]

د

 • دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی اثرات توزیع فضایی مراکز دانشگاهی بر مناطق کلانشهری( مطالعه موردی: ناحیه شمال شرقی تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 477-490]
 • درجه حرارت پهنه بندی تنش گرمایی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آستانه های حرارتی موثر برکشت گندم در استان فارس)  [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 429-444]
 • درصد تغییرات مقایسه کارایی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به منظور تعیین میزان توسعه یافتگی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 147-166]
 • درکه تأثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 39-58]
 • درون‌یابی پهنه‌بندی دما و بارش استان آذریایجان شرقی با استفاده از مدل ریزمقیاس LARS-WG برای سال‌های 2011-2065 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 119-130]
 • دسترسی تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای شاخص شکوفایی شهری با استفاده از تکنیک FAHP [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 523-540]
 • دسترسی به پارک ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت محیط بر میزان حضور مردم در پارک‌ها (مطالعه‌ی موردی: 5 پارک در مقیاس‌های مختلف در شهر بندرعباس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 249-258]
 • دشت کرمان بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 25-40]
 • دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 81-106]
 • دفاتر خدماتی روستا تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 573-587]
 • دلفی ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار کاربری شهرک صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و AHP (مطالعه موردی: جزیره قشم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 303-315]
 • دلفی تحلیلی بر توسعه‌ی منطقه‌ای با رویکرد سناریونویسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 32، 1397]
 • دما واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 435-448]
 • دما پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 115-127]
 • دهستان دولت آباد کاربرد روش GIS در شناسایی مناطق روستایی باپتانسیل اکوتوریستی با استفاده از منطق فازی و مدل AHP مطالعه موردی دهستان دولت آباد داراب استان فارس [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]
 • دهستان فیروزبهرام تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 573-587]
 • دوره مسلمانی ایلخانان تاثیر جایگاه جغرافیایی عراق عجم در تحول نظام آموزشی عهد ایلخانی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 541-559]
 • دولت رانتیر ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 217-237]

ذ

 • ذی نفعان و کنشگران ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 361-387]

ر

 • راحتی پارک ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت محیط بر میزان حضور مردم در پارک‌ها (مطالعه‌ی موردی: 5 پارک در مقیاس‌های مختلف در شهر بندرعباس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 249-258]
 • رامسر ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 267-279]
 • رانت ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 217-237]
 • ردپای بوم شناختی بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 111-121]
 • ردپای کربن مدیریت هواپیماهای مستعمل در ایران با رویکرد حفظ منابع و کاهش ردپای کربن [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 307-318]
 • رضایتمندی ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 105-119]
 • رضایتمندی سنجش مولفه های موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت در بافت های فرسوده و تاریخی (نمونه موردی: محله سرشور شهر مشهد) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 229-244]
 • رضایتمندی شهروندان بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 411-426]
 • رضایتمندی گردشگران اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 81-106]
 • رضایتمندی مشتریان نقش مؤلفه‌های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت‌مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 403-427]
 • رگرسیون خطی امکان سنجی کاربست رویکرد CPTED در شهرهای اسلامی (نمونه مورد مطالعه: مناطق ده گانه شهرداری تبریز) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 311-322]
 • رودخانه گز مکان‌یابی ساختگاه سد زیرزمینی در حوضه آبریز رودخانه گز در استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 99-114]
 • روستا تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 333-346]
 • روستا­های شهرستان قوچان حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قوچان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 7-15]
 • روستاهای هدف گردشگری تحلیل نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 72-90]
 • روستاهای هدف گردشگری ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری ایران مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان گیلان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 347-362]
 • روش پرامتی تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 363-379]
 • رویکرد زیست پذیری واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 23-40]
 • رویکرد مشارکتی رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 207-220]
 • ریزگردها تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 121-143]
 • ریسک ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی بخشی از روستاهای شمال شرقی شهرستان ماهنشان، بخش دندی، استان زنجان) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 41-51]

ز

 • زلزله مدیریت تاب‌آوری محله در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسوده شهری به روش FAHP (نمونه موردی: محله عبدل آباد شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 21-38]
 • زنجان مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 167-177]
 • زیبایی پارک ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت محیط بر میزان حضور مردم در پارک‌ها (مطالعه‌ی موردی: 5 پارک در مقیاس‌های مختلف در شهر بندرعباس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 249-258]
 • زیست پذیری تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-22]
 • زیست پذیری تحلیلی بر عوامل و فرایندهای کلان اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی موثر بر زیست پذیری شهری مورد پژوهش : محله های منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 245-264]
 • زیست پذیری تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 7-22]

ژ

 • ژئوپلیتیک تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 289-310]
 • ژئوپلیتیک افغانستان بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان بر امنیت ایران؛ مطالعه موردی ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 57-82]
 • ژئوپلیتیک شهری تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 289-310]
 • ژئوپولیتیک انرژی ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 217-237]

س

 • ساخت زراعی تبیین تحولات ساخت زراعی در جهت تداوم کارکرد کارا: مورد: نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 193-215]
 • ساخت و ساز بررسی علل و عوامل مؤثر در ساخت و سازهای غیر مجاز (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 101-113]
 • ساخت­یابی ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 395-409]
 • سازماندهی فضا نگرشی کلان بر برنامه‌ریزی و سازماندهی فضا در منطقه مکران (مطالعه موردی: چابهار) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 61-90]
 • سازمان‌های مردم نهاد سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 229-251]
 • ساماندهی ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 341-360]
 • ستارخان تأثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 39-58]
 • سد زیرزمینی مکان‌یابی ساختگاه سد زیرزمینی در حوضه آبریز رودخانه گز در استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 99-114]
 • سرزندگی الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 63-78]
 • سرمایه اجتماعی بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 327-340]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 131-148]
 • سرمایه اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مشگین‌شهر (مطالعه موردی: بخش مرکزی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 239-253]
 • سرمایه گذاری اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 55-72]
 • سطح‌بندی مسکن تحلیل و سطح‌بندی مسکن در استان‌های مرزی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 259-268]
 • سکونتگاه غیررسمی نقش حکم‌روایی مطلوب شهری در افزایش تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی در ایران (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 209-224]
 • سناریونویسی تحلیلی بر توسعه‌ی منطقه‌ای با رویکرد سناریونویسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 32، 1397]
 • سناریوی تصمیم­ گیری ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از کمیت-سنج های FUZZY و سناریوهای تصمیم‌گیری الگوریتم ANP-OWA [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 381-401]
 • سنس استیمیتور تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان با روش‌های آماری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 97-109]
 • سنندج برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک Meta- Sowt [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 281-306]
 • سوآت بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از برنامه ریزی راهبری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 575-597]
 • سیاست‌های دولتی ارزیابی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: شهر سامان) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 281-295]
 • سیستان و بلوچستان تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان با روش‌های آماری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 97-109]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تبیین الگوی مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 129-140]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان‌یابی ساختگاه سد زیرزمینی در حوضه آبریز رودخانه گز در استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 99-114]
 • سیکل های تجاری سیاسی بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداری ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 83-97]
 • سینوپتیک تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 59-68]

ش

 • شاخص پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 115-127]
 • شاخص تحلیل شاخص های حکمروایی خوب در باز آفرینی شهری از منظر ساکنان محله (مطالعه موردی: محله تجریش) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 265-280]
 • شاخص Aff و Rff تحلیل فضایی سنجش میزان تکه‌تکه شدن شهری (محلات ناحیه 1 منطقه 14 شهر تهران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 255-266]
 • شاخص CI مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 167-177]
 • شاخص MEMI مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 167-177]
 • شاخص Terjung مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 167-177]
 • شاخص اجتماعی تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 277-301]
 • شاخص اقتصادی تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 277-301]
 • شاخص‌های اقلیم گردشگری ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص‌های اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 43-55]
 • شاخص‌های برنامه‌ای تحلیل سیر تحولات شاخص‌های برنامه‌ای مراکز خرید تهران (نمونه موردی: ۶ مرکز خرید فعال در مقیاس شهری بین دهه‌های 70 تا 90 شمسی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 91-104]
 • شبکه شهری ارزیابی اثرات توزیع فضایی مراکز دانشگاهی بر مناطق کلانشهری( مطالعه موردی: ناحیه شمال شرقی تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 477-490]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 73-83]
 • شبکه عصبی مصنوعی واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 435-448]
 • شخصیت برند بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپنداره گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدید کننده از پل طبیعت شهر تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 491-506]
 • شخصیت مقصد بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپنداره گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدید کننده از پل طبیعت شهر تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 491-506]
 • شدت تغییرات مقایسه کارایی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به منظور تعیین میزان توسعه یافتگی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 147-166]
 • شرق گیلان تحلیل نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 72-90]
 • شریان­های حیاتی تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 449-466]
 • شکوفایی شهری تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای شاخص شکوفایی شهری با استفاده از تکنیک FAHP [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 523-540]
 • شمس تبریزی نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 319-331]
 • شهر تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 289-310]
 • شهر اسلامی امکان سنجی کاربست رویکرد CPTED در شهرهای اسلامی (نمونه مورد مطالعه: مناطق ده گانه شهرداری تبریز) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 311-322]
 • شهر ایلام بررسی اثرات پروژه‌های مسکن مهر بر مهاجرت‌های روستایی– شهری )نمونۀ موردی: پروژه‌های مسکن مهر محله جانبازان شهر ایلام) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 181-193]
 • شهر تهران تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 449-466]
 • شهر تهران تحلیلی بر عوامل و فرایندهای کلان اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی موثر بر زیست پذیری شهری مورد پژوهش : محله های منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 245-264]
 • شهر خوی ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 507-521]
 • شهرخوی نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 319-331]
 • شهرداری بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداری ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 83-97]
 • شهر دیر بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر دیر) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 131-146]
 • شهر زنجان واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 23-40]
 • شهر سامان ارزیابی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: شهر سامان) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 281-295]
 • شهرستان دنا ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از کمیت-سنج های FUZZY و سناریوهای تصمیم‌گیری الگوریتم ANP-OWA [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 381-401]
 • شهرستان سوادکوه اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 55-72]
 • شهرستان کرج ارزیابی و برنامه‌ریزی مجتمع‌های صنعتی سبز به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار صنعتی (نمونه موردی: مجتمع صنعتی سبز شهرستان کرج) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 185-205]
 • شهرستان لاهیجان ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-80]
 • شهرستان ماهنشان ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی بخشی از روستاهای شمال شرقی شهرستان ماهنشان، بخش دندی، استان زنجان) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 41-51]
 • شهرستان مشگین شهر نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مشگین‌شهر (مطالعه موردی: بخش مرکزی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 239-253]
 • شهر شیراز تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای شاخص شکوفایی شهری با استفاده از تکنیک FAHP [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 523-540]
 • شهر قزوین بررسی علل و عوامل مؤثر در ساخت و سازهای غیر مجاز (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 101-113]
 • شهر گرگان تبیین الگوی مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 129-140]
 • شهرمشهد بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 73-83]
 • شهرهای میلیونی تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 277-301]
 • شهروندان ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 105-119]
 • شورا ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 445-458]
 • شورای اسلامی شهر تبریز ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 445-458]
 • شیوه کشت تبیین تحولات ساخت زراعی در جهت تداوم کارکرد کارا: مورد: نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 193-215]

ص

 • صنایع هوایی مدیریت هواپیماهای مستعمل در ایران با رویکرد حفظ منابع و کاهش ردپای کربن [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 307-318]
 • صنعت گردشگری تحلیل وارزیابی قابلیت های توسعه صنعت گردشگری بافت تاریخی خرم آباد (مورد مطالعه: محله باباطاهر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 83-96]
 • صنعت ورزش طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 135-148]

ض

 • ضریب تغییرات مقایسه کارایی مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به منظور تعیین میزان توسعه یافتگی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 147-166]

ط

 • طراحی منظر نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 335-350]
 • طیف بوگاردوس تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران (مطالعۀ موردی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 289-305]

ع

 • عدالت اجتماعی توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 145-158]
 • عراق عجم تاثیر جایگاه جغرافیایی عراق عجم در تحول نظام آموزشی عهد ایلخانی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 541-559]
 • عشایر بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 327-340]
 • عصر اطلاعات و ارتباطات نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 159-180]
 • عملکرد ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 105-119]
 • عناصر اقلیمی مطالعه شرایط آب و هوایی مؤثر بر گردشگری استان خوزستان با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 107-118]
 • عناصراقلیمی بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 73-83]
 • عوامل حمایتی برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی استان سمنان از دید کشاورزان استان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-155]
 • عوامل خرد و کلان تحلیلی بر عوامل و فرایندهای کلان اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی موثر بر زیست پذیری شهری مورد پژوهش : محله های منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 245-264]
 • عوامل زیر ساختی برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی استان سمنان از دید کشاورزان استان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-155]
 • عوامل ژئومورفیک بررسی نقش عوامل ژئومورفیک درتعیین کاربری اراضی شهری و روند گسترس فیزیکی شهر با استفاده از نرم افزار ((G.I.S مطالعه موردی مهدی شهر استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 307-323]
 • عوامل فنی برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی استان سمنان از دید کشاورزان استان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-155]
 • عوامل کالبدی بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 427-434]

غ

 • غرب دریاچه ارومیه تبیین تحولات ساخت زراعی در جهت تداوم کارکرد کارا: مورد: نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 193-215]

ف

 • فاز طراحی بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 195-207]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار کاربری شهرک صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و AHP (مطالعه موردی: جزیره قشم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 303-315]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی تبیین الگوی مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 129-140]
 • فرایند تحلیل شبکه­ای ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از کمیت-سنج های FUZZY و سناریوهای تصمیم‌گیری الگوریتم ANP-OWA [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 381-401]
 • فردیت اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 195-209]
 • فرهنگ شهروندی بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 255-275]
 • فضا تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 29-41]
 • فضاهای عمومی سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری و عوامل موثر برآن (نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 237-254]
 • فضای شهری واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 207-228]
 • فضای مجازی نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 159-180]
 • فلزات سنگین ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی بخشی از روستاهای شمال شرقی شهرستان ماهنشان، بخش دندی، استان زنجان) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 41-51]
 • فناوری اطلاعات تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 573-587]
 • فهادان تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 131-148]

ق

 • قاعده لاضرر و لاضرار کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 161-183]
 • قشربندی اجتماعی اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 195-209]
 • قلمرو تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 29-41]
 • قیمت­گذاری متغیر بررسی رابطۀ بین ضرورت قیمت گذاری متغیر خدمات عمومی و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی: قطارشهری تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-157]

ک

 • کارخانة ریسباف اصفهان تدوین برنامة راهبردی ایجاد و توسعة گردشگری در میراث صنعتی؛ مورد مطالعه: کارخانة ریسباف اصفهان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 313-326]
 • کالبد تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 333-346]
 • کاندرست تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 351-367]
 • کانون­های گردشگری تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون‌های گردشگری (مطالعه موردی:‌ناحیه‌اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 195-205]
 • کرمانشاه تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 351-367]
 • کشاورزان برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی استان سمنان از دید کشاورزان استان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 149-155]
 • کشورهای صادرکنندۀ نفت تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 363-379]
 • کلاسیک پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 115-127]
 • کلان شهر تهران ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 341-360]
 • کلان­شهرهای ایران سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 229-251]
 • کمیت­سنج فازی ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از کمیت-سنج های FUZZY و سناریوهای تصمیم‌گیری الگوریتم ANP-OWA [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 381-401]
 • کندوان قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 211-219]
 • کنش‏پژوهی اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 195-209]
 • کیفیت تجربه گردشگر شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-29]
 • کیفیت خدمت نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 267-287]
 • کیفیت ذهنی ارزیابی کیفیت بصری و ذهنی منظر شهری ائل‌گلی شهر تبریز (ورودی خیابان ائل گلی تا میدان خیام) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 459-475]
 • کیفیت ساخت بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 427-434]
 • کیفیت عینی ارزیابی کیفیت بصری و ذهنی منظر شهری ائل‌گلی شهر تبریز (ورودی خیابان ائل گلی تا میدان خیام) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 459-475]

گ

 • گردشگران مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 167-177]
 • گردشگری مطالعه شرایط آب و هوایی مؤثر بر گردشگری استان خوزستان با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 107-118]
 • گردشگری ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 267-279]
 • گردشگری شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-29]
 • گردشگری نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 159-180]
 • گردشگری برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 369-393]
 • گردشگری نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 319-331]
 • گردشگری پایدار قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 211-219]
 • گردشگری پسامدرن طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 157-174]
 • گردشگری روستایی تحلیل نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 72-90]
 • گردشگری روستایی اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 221-235]
 • گردشگری ساحلی بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر دیر) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 131-146]
 • گردشگری ساحلی بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 411-426]
 • گردشگری طبیعت ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از کمیت-سنج های FUZZY و سناریوهای تصمیم‌گیری الگوریتم ANP-OWA [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 381-401]
 • گردشگری فرهنگی برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک Meta- Sowt [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 281-306]
 • گردشگری فرهنگی و تاریخی نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 159-180]
 • گردشگری مذهبی شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-29]
 • گرد وغبار تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان با روش‌های آماری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 97-109]
 • گردوغبار تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 59-68]
 • گروه‌های کم درآمد ارزیابی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: شهر سامان) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 281-295]
 • گیونی ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 598-624]

ل

 • لیزرل تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 131-148]

م

 • مؤلفه‌های اجتماعی بررسی مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت مرزهای ایران (مطالعه موردی مرزهای شرقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 221-247]
 • مؤلفه‌های جغرافیایی نقش مؤلفه‌های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت‌مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 403-427]
 • مؤلفه‌های زیست محیطی ارزیابی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه‌های آبخیز با تاکید بر مؤلفه‌های زیست محیطی در حوزه آبخیز رامه استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 175-192]
 • مؤلفه‌های سیاسی بررسی مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت مرزهای ایران (مطالعه موردی مرزهای شرقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 221-247]
 • مازندران توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 145-158]
 • ماسوله رودخان نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه و برنامه ریزی شهر ماکلوان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 115-129]
 • ماکلوان نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه و برنامه ریزی شهر ماکلوان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 115-129]
 • متاسوات برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک Meta- Sowt [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 281-306]
 • مثلث‏بندی اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 195-209]
 • مجتمع صنعتی سبز ارزیابی و برنامه‌ریزی مجتمع‌های صنعتی سبز به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار صنعتی (نمونه موردی: مجتمع صنعتی سبز شهرستان کرج) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 185-205]
 • مجتمع صنعتی سبز کشاورزی ارزیابی و برنامه‌ریزی مجتمع‌های صنعتی سبز به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار صنعتی (نمونه موردی: مجتمع صنعتی سبز شهرستان کرج) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 185-205]
 • مجموعه مساکن روستایی تبیین تحولات ساخت زراعی در جهت تداوم کارکرد کارا: مورد: نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 193-215]
 • محرومیت تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 266-253]
 • محلات شهری تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-22]
 • محلات شهری تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 7-22]
 • محله تحلیل شاخص های حکمروایی خوب در باز آفرینی شهری از منظر ساکنان محله (مطالعه موردی: محله تجریش) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 265-280]
 • محله تحلیلی بر عوامل و فرایندهای کلان اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی موثر بر زیست پذیری شهری مورد پژوهش : محله های منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 245-264]
 • محله باباطاهر­ تحلیل وارزیابی قابلیت های توسعه صنعت گردشگری بافت تاریخی خرم آباد (مورد مطالعه: محله باباطاهر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 83-96]
 • محله سرشوق سنجش مولفه های موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت در بافت های فرسوده و تاریخی (نمونه موردی: محله سرشور شهر مشهد) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 229-244]
 • محله شتربان واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 207-228]
 • محله عبدل آباد شهر تهران مدیریت تاب‌آوری محله در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسوده شهری به روش FAHP (نمونه موردی: محله عبدل آباد شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 21-38]
 • محله‌های عرفی. شهر ملایر بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 255-275]
 • محیط زیست ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 267-279]
 • محیط زیست ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی بخشی از روستاهای شمال شرقی شهرستان ماهنشان، بخش دندی، استان زنجان) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 41-51]
 • مدل FAHP تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای شاخص شکوفایی شهری با استفاده از تکنیک FAHP [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 523-540]
 • مدل پرسپترون چندلایه (MLP) واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 435-448]
 • مدل تحلیل شبکه‌ای ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 507-521]
 • مدل ریزمقیاس نمایی آماری (LARS-WG) پهنه‌بندی دما و بارش استان آذریایجان شرقی با استفاده از مدل ریزمقیاس LARS-WG برای سال‌های 2011-2065 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 119-130]
 • مدل سیستمی بحران مهاجرت و همگرایی اروپا [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 269-287]
 • مدل کوپراس و SAW تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 266-253]
 • مدل‌های آماری تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 91-99]
 • مدیران شهری تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 141-159]
 • مدیریت تحلیل و بررسی نقش پارکها و بوستان ها در مدیریت بحران های شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر عامل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 317-340]
 • مدیریت ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 445-458]
 • مدیریت استراتژیک تخصیص بهینۀ منابع آب با در نظر گرفتن اولویت‌های کاربران در استان قم [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 297-312]
 • مدیریت بحران تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 449-466]
 • مدیریت دانش سازمانی نقش مؤلفه‌های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت‌مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 403-427]
 • مدیریت شهری بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر دیر) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 131-146]
 • مدیریت شهری ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 361-387]
 • مدیریت شهری بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 427-434]
 • مدیریت شهری تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 141-159]
 • مدیریت شهری ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 445-458]
 • مدیریت مالی سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 229-251]
 • مدیریت مشارکت محور سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلانشهرهای ایران [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 229-251]
 • مدیریت منابع آب کشاورزی حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قوچان [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 7-15]
 • مدیریت یکپارچه شهری تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 141-159]
 • مرز بررسی مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت مرزهای ایران (مطالعه موردی مرزهای شرقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 221-247]
 • مرز تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 29-41]
 • مرزهای شرقی بررسی مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت مرزهای ایران (مطالعه موردی مرزهای شرقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 221-247]
 • مرفولوژی زراعی تبیین تحولات ساخت زراعی در جهت تداوم کارکرد کارا: مورد: نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 193-215]
 • مریوان و بانه آمایش مناطق مرزی با تأکید بر راهبردها و اولویت‌های برنامه ریزی مناطق مرزی (مریوان و بانه) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 179-193]
 • مزیت رقابتی طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 135-148]
 • مسکن تحلیل و سطح‌بندی مسکن در استان‌های مرزی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 259-268]
 • مسکن ارزان قیمت ارزیابی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: شهر سامان) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 281-295]
 • مسکن مهر بررسی اثرات پروژه‌های مسکن مهر بر مهاجرت‌های روستایی– شهری )نمونۀ موردی: پروژه‌های مسکن مهر محله جانبازان شهر ایلام) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 181-193]
 • مشارکت الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 63-78]
 • مشارکت اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مشگین‌شهر (مطالعه موردی: بخش مرکزی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 239-253]
 • مشارکت­سیاسی حمایتی ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 395-409]
 • مشارکت­سیاسی غیرحمایتی ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 395-409]
 • مقررات ساختمانی بررسی علل و عوامل مؤثر در ساخت و سازهای غیر مجاز (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 101-113]
 • مقیاس تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 29-41]
 • مکان تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 29-41]
 • مکان­های عرفانی / اسلامی طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 157-174]
 • مکان یابی مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 323-333]
 • مکان یابی مکان‌یابی ساختگاه سد زیرزمینی در حوضه آبریز رودخانه گز در استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 99-114]
 • مکان یابی تبیین الگوی مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 129-140]
 • مکانیابی کاربرد روش GIS در شناسایی مناطق روستایی باپتانسیل اکوتوریستی با استفاده از منطق فازی و مدل AHP مطالعه موردی دهستان دولت آباد داراب استان فارس [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]
 • مکانیابی شهرک‌های صنعتی ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار کاربری شهرک صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و AHP (مطالعه موردی: جزیره قشم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 303-315]
 • منابع رقابتی طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 135-148]
 • مناطق پیراشهری ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 361-387]
 • مناطق تبریز امکان سنجی کاربست رویکرد CPTED در شهرهای اسلامی (نمونه مورد مطالعه: مناطق ده گانه شهرداری تبریز) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 311-322]
 • مناطق جنوبی نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه: با تأکید بر نواحی خاص مرزی، ساحلی جنوب ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-23]
 • مناطق شهرداری مراغه ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 105-119]
 • مناطق نمونه گردشگری اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 55-72]
 • منطق فازی ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار کاربری شهرک صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و AHP (مطالعه موردی: جزیره قشم) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 303-315]
 • منطقه 10 تهران تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 7-22]
 • منطقه 10 تهران تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 7-22]
 • منطقه 12 رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 207-220]
 • منطقه 12 تحلیلی بر عوامل و فرایندهای کلان اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی موثر بر زیست پذیری شهری مورد پژوهش : محله های منطقه 12 شهر تهران [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 245-264]
 • منطقه 22 تهران ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 361-387]
 • منطقه 5 شهرداریتهران بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 427-434]
 • منطقه خلیج فارس تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 121-143]
 • منطقه شهری چند مرکزی ارزیابی اثرات توزیع فضایی مراکز دانشگاهی بر مناطق کلانشهری( مطالعه موردی: ناحیه شمال شرقی تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 477-490]
 • منطقه قومس طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 157-174]
 • منطقه مکران نگرشی کلان بر برنامه‌ریزی و سازماندهی فضا در منطقه مکران (مطالعه موردی: چابهار) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 61-90]
 • منطقه نه تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 449-466]
 • منظر شهری ارزیابی کیفیت بصری و ذهنی منظر شهری ائل‌گلی شهر تبریز (ورودی خیابان ائل گلی تا میدان خیام) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 459-475]
 • من- کندال تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان با روش‌های آماری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 97-109]
 • مهاجرت بحران مهاجرت و همگرایی اروپا [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 269-287]
 • مهاجرت‌های روستا – شهری بررسی اثرات پروژه‌های مسکن مهر بر مهاجرت‌های روستایی– شهری )نمونۀ موردی: پروژه‌های مسکن مهر محله جانبازان شهر ایلام) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 181-193]
 • مهاجرین افغان تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران (مطالعۀ موردی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 289-305]
 • مهدیشهر بررسی نقش عوامل ژئومورفیک درتعیین کاربری اراضی شهری و روند گسترس فیزیکی شهر با استفاده از نرم افزار ((G.I.S مطالعه موردی مهدی شهر استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 307-323]
 • مهندسی ارزش بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 195-207]
 • موازنة قدرت امنیت سازی پایدار درخلیج فارس [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 41-59]
 • موسسات اکونومیست واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 23-40]
 • مولفه ­های ژئوپلیتیک تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 289-310]
 • مولفه های فضای جمعی سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری و عوامل موثر برآن (نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 237-254]
 • میراث صنعتی تدوین برنامة راهبردی ایجاد و توسعة گردشگری در میراث صنعتی؛ مورد مطالعه: کارخانة ریسباف اصفهان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 313-326]
 • میراث طبیعی ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 267-279]
 • میل به بازدید مجدد بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپنداره گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدید کننده از پل طبیعت شهر تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 491-506]

ن

 • ناامنی مرزی بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان بر امنیت ایران؛ مطالعه موردی ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 57-82]
 • نابرابری تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 266-253]
 • نابرابری منطقه‌ای تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 7-20]
 • نابرابری ناحیه­ای تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 351-367]
 • نابرابری های فضایی تحلیل نابرابری های فضایی براساس شاخص های بهداشت و درمان (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]
 • نرم‌افزار انرژی پلاس بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 195-207]
 • نظریه سایبرنتیک تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران (مطالعۀ موردی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 289-305]
 • نمای ساختمان بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 195-207]
 • نهادهای علمی- آموزشی تاثیر جایگاه جغرافیایی عراق عجم در تحول نظام آموزشی عهد ایلخانی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 541-559]
 • نواحی روستایی ارزیابی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه‌های آبخیز با تاکید بر مؤلفه‌های زیست محیطی در حوزه آبخیز رامه استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 175-192]
 • نوار ساحلی نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 335-350]

و

 • واژگان کلیدی: پارک­ها و بوستان­ها تحلیل و بررسی نقش پارکها و بوستان ها در مدیریت بحران های شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر عامل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 317-340]
 • واژگان کلیدی: مدیریت بحران- آتش نشانی- فناوری‌های نوین– مدل‌های مکانیابی کاربرد تکنیک‌های مهندسی در مدیریت بحران (مطالعه موردی آتش نشانی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 53-62]
 • واژگان کلیدی: مراکز خرید تحلیل سیر تحولات شاخص‌های برنامه‌ای مراکز خرید تهران (نمونه موردی: ۶ مرکز خرید فعال در مقیاس شهری بین دهه‌های 70 تا 90 شمسی) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 91-104]
 • ویژگی منطقه ای نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 267-287]

ه

 • همبستگی تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 59-68]
 • همخوانی خودپنداره بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپنداره گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدید کننده از پل طبیعت شهر تهران) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 491-506]
 • همگرایی اروپا بحران مهاجرت و همگرایی اروپا [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 269-287]
 • همیلا تأثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 39-58]
 • هواپیمای مستعمل مدیریت هواپیماهای مستعمل در ایران با رویکرد حفظ منابع و کاهش ردپای کربن [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 307-318]
 • هویت تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 31-54]
 • هویّت تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 29-41]

ی

 • یزد مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 323-333]
 • یکپارچگی مدیریت شهری ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 445-458]