نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-103]
 • آذربایجان تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 729-746]
 • آزمون کای اسکوئر نابرابری‌های فضایی ـ اجتماعی در مواجهه با خطر سیل (مطالعۀ موردی شهر میانه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 263-275]
 • آسایش اقلیمی ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 65-81]
 • آسایش حرارتی تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 345-361]
 • آسیای غربی تأثیرات بازدارندگی ایران و اسرائیل بر امنیت منطقه‌ی آسیای غربی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 269-287]
 • آسیب‌پذیری برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل و انتخاب بهترین مسیر بهینه پس از زلزله با تاکید بر کاهش بحران به روش GIS [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 745-763]
 • آسیب پذیری پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 409-420]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 405-427]
 • آمار فضایی پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 409-420]
 • آمار فضایی شناسایی و تحلیل فضایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 247-262]
 • آمایش تحلیل و بررسی پتانسیل‌های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 615-640]
 • آمایش سرزمین راهبردهای توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه آمایش سرزمین(مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 317-334]
 • آمایش سرزمین راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 49-59]
 • آمایش سرزمین بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) در راستای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی(آمایش سرزمینی در مناطق مرزی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 509-531]
 • آمایش سرزمین واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-103]
 • آموزش زیست محیطی بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به مساله حفاظت از محیط زیست در شهرستان گرمسار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 57-78]
 • آمیخته بازاریابی 7 پی تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان منطبق با آمیخته بازاریابی 7 پی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 765-778]
 • آینده پژوهی رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 135-145]
 • آینده پژوهی به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 665-683]
 • آینده نگاری به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 665-683]
 • آینده نگاری تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی: استان گیلان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 629-642]

ا

 • ابعاد پایداری تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 521-538]
 • ابعاد فرهنگی سهم ابعادسرمایه فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران مطالعه موردی (بابلسر ،محمودآباد ،نوشهر ،چالوس ،رامسر) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 579-596]
 • اثرات اجتماعی مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی کشت زعفران در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: بهره‌برداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 641-653]
 • اجتماعی بررسی پیامد های بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی, اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 375-387]
 • اجتماعی نابرابری‌های فضایی ـ اجتماعی در مواجهه با خطر سیل (مطالعۀ موردی شهر میانه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 263-275]
 • اداره کل تربیت بدنی کرمانشاه بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 489-500]
 • ادراک ارزیابی ادراک معنای مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردی فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 801-812]
 • ادراک چند حسی روایتِ مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 813-834]
 • اراضی کشاورزی تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 940-956]
 • ارتباطات از راه دور ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 283-303]
 • ارزش اجتماعی تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 679-693]
 • ارزش ادراک‌شده تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 679-693]
 • ارزش تفرجی برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 625-640]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 625-640]
 • ارزیابی ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 435-448]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی تطبیقی عملکرد مدیریت شهری و روستایی در استان خراسان رضوی مبتنی بر درجه توسعه یافتگی و ارئه یک الگوی مطلوب [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 253-268]
 • ارومیه طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 157-177]
 • استان آذربایجان غربی ارزیابی شالوده عدم پراکنش بهینه امکانات آموزشی و فرهنگی در تشدید تفاوت های ناحیه ای (مطالعه موردی آذربایجان غربی) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 795-805]
 • استان اردبیل ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 261-273]
 • استان خوزستان مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 211-222]
 • استان زنجان واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-103]
 • استان سمنان بررسی تحولات تقسیمات کشوری ایران بعد از انقلاب با تأکید بر نقش متغیرهای جغرافیای انسانی و طبیعی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 945-957]
 • استان قزوین بررسی تحولات تقسیمات کشوری ایران بعد از انقلاب با تأکید بر نقش متغیرهای جغرافیای انسانی و طبیعی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 945-957]
 • استان کردستان راهبردهای توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه آمایش سرزمین(مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 317-334]
 • استان کردستان تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 181-202]
 • استان کرمان جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 289-302]
 • استان گلستان­ تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 503-519]
 • استان یزد مدل VIKOR بررسی عوامل فرهنگی و اقتصادی موثر بر توسعه اقتصاد گردشگری در راستای رتبه بندی شهرستان های استان یزد با تاکید بر جغرافیای منطقه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 459-477]
 • استراتژی جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 681-705]
 • استراتژی‌های تأمین مالی بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 557-578]
 • استعداد طبیعی ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 381-391]
 • اسرائیل تأثیرات بازدارندگی ایران و اسرائیل بر امنیت منطقه‌ی آسیای غربی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 269-287]
 • اسرائیل تحلیل ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 781-799]
 • اسکان موقت برنامه‌ریزی بهینه اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 793-806]
 • اسلامشهر مقایسه وضعیت زیست‌محیطی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری (مورد مطالعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 389-404]
 • اسناد بین المللی نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 329-344]
 • اشتغال ارزیابی اثرات اجتماعی ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرک‌های صنعتی شهرستان گرگان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 715-728]
 • اصفهان ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 335-352]
 • اصفهان تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 845-862]
 • اعتماد بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: محله جلیلی شهر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 531-545]
 • افغانستان بررسی پیامد های بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی, اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 375-387]
 • اقتصاد پایدار تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 613-637]
 • اقتصاد سرمایه‏داری معاصر ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 283-303]
 • اقتصادی تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 845-862]
 • اقتصادی-اجتماعی بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 143-156]
 • اقوام ایرانی نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 433-455]
 • اکوتوریسم طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 113-124]
 • اکوتوریسم امکان‌سنجی پتانسیل‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تأثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 81-91]
 • اکوکمپ پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 293-306]
 • الگوهای رفتاری جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 289-302]
 • الگوی بهینه ی ارائه ی الگوی بهینه ی سیاست های بهداشتی آموزش و پرورش با تاکید بر بهداشت محیط مدارس روستایی کلان شهر اهواز [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 707-717]
 • امریکا مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-66]
 • امریکا تحلیل ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 781-799]
 • امکان‎سنجی پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 293-306]
 • امنیت نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 433-455]
 • امنیت بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 655-668]
 • امنیت برنامه‌ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 429-457]
 • امنیت بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 771-794]
 • امنیت چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 215-236]
 • امنیت مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-66]
 • امنیت تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 181-202]
 • امنیت اجتماعی ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 283-303]
 • امنیت اجتماعی بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 655-668]
 • امنیت ملی تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 181-202]
 • امنیت منطقه‌ای ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 579-597]
 • امنیت منطقه‌ای تأثیرات بازدارندگی ایران و اسرائیل بر امنیت منطقه‌ی آسیای غربی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 269-287]
 • امنیت منطقه ای مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-66]
 • انتخابات مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 93-115]
 • انزوای اجتماعی نسبت طرد اجتماعی و فقر شهری در میان کارتن‏خواب‏های شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 827-843]
 • انسجام اجتماعی بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 865-879]
 • انگیزه گردشگری تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد در فعالیت‌های تفریحی- ورزشی فراغتی بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 365-374]
 • ایران بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه‌ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 21-33]
 • ایران تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 729-746]
 • ایران تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 849-878]
 • ایران ساختار ژئوپلیتیکی الگوی همگرایی منطقه ای خاورمیانه: مطالعه موردی کشورهای ایران، عراق و ترکیه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 137-158]
 • ایران چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 215-236]
 • ایران مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-66]
 • ایران جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 681-705]
 • ایران نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 875-897]
 • ایران تأثیرات بازدارندگی ایران و اسرائیل بر امنیت منطقه‌ی آسیای غربی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 269-287]
 • ایران بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 547-577]
 • ایلام پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 409-420]
 • ایمنی سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 405-420]

ب

 • بارش واکاوی روند نمایه‌های فرین بارش در حوضه کارون با بهره گیری از داده های شبکه ای APHRODITE [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 125-138]
 • بارش ارزیابی نوسانات دما و بارش آیندة دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 277-288]
 • بازآفرینی عملکردمدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای فرسوده منطقه موردی منطقه۱۹شهرداری کلانشهرتهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 275-291]
 • بازآفرینی تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌پذیری در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری(مورد پژوهی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 335-349]
 • بازآفرینی ارزیابی الگوی های اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری بافت های رو به زوال، در جستجوی راه حل (بررسی نظریات جهانی در مواجه با زوال شهری) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 881-898]
 • بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی الگوی های اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری بافت های رو به زوال، در جستجوی راه حل (بررسی نظریات جهانی در مواجه با زوال شهری) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 881-898]
 • بازآفرینی پایدار " تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 123-142]
 • بازآفرینی پایدار- سکونتگاه‌های غیررسمی- ارتقا کیفی-ابعاد و شاخص­ها ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 767-792]
 • بازاریابی تجربی تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 679-693]
 • بازاریابی گردشگری ورزشی تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان منطبق با آمیخته بازاریابی 7 پی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 765-778]
 • بازدارندگی تأثیرات بازدارندگی ایران و اسرائیل بر امنیت منطقه‌ی آسیای غربی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 269-287]
 • بازدارندگی اقتصادی نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تأکید بر ارائه مدلی راهبردی برای بازطراحی مناطق آزاد استان های مرزی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 257-282]
 • بازطراحی تبیین مولفه های موثر در باز طراحی فضاهای فرهنگی – تاریخی درراستای توسعه صنعت گردشگری شهری با مطالعه موردی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 377-396]
 • بافت تاریخی ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 159-178]
 • بافت تاریخی شیراز بررسی و تحلیل رابطه مدیریت شهری و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی: مطالعه موردی بافت تاریخی شیراز با تأکید بر ارائه مدلی کاربردی و همساز با فرهنگ و شرایط محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 475-501]
 • بافت شهری تبیین چگونگی شکل گیری و روند توسعه سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: شهر منجیل) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 807-826]
 • بافت فرسوده تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 7-22]
 • بافت فرسوده عملکردمدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای فرسوده منطقه موردی منطقه۱۹شهرداری کلانشهرتهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 275-291]
 • بافت فرسوده بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: محله جلیلی شهر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 531-545]
 • بافت فرسوده " تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 123-142]
 • بافت‌ فرسوده شهری تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌پذیری در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری(مورد پژوهی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 335-349]
 • بافت مرکزی شهر ایلام تحلیل توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل حمل و نقل شهری؛ مطالعه موردی: بافت ‏مرکزی شهر ایلام [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 685-701]
 • بافت‌های تاریخی بررسی و تحلیل رابطه مدیریت شهری و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی: مطالعه موردی بافت تاریخی شیراز با تأکید بر ارائه مدلی کاربردی و همساز با فرهنگ و شرایط محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 475-501]
 • بافت­های شهری­ تهران سنجش شاخص کالبدی- ‌محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب‌آوری کلان‌شهرهای ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 669-693]
 • بحران تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 421-443]
 • بحران نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 875-897]
 • بحران ژئوپلیتیک نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 875-897]
 • بحران طبیعی تحلیل وارزیابی متغیرهای موثر بر ارتقای تاب آوری شبکه معابر شهری دربرابربحران های طبیعی وانسان ساخت(نمونه موردی: مناطق 5 گانه حوزه شرقی شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 351-364]
 • بحران های ژئوپلیتیکی نقش شکاف های قومی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 821-848]
 • بحران‌های مذهبی تبیین ژئوپلیتیکی بحران‌های مذهبی در جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی عراق 2016-2003) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 227-252]
 • بخش رودآب شهرستان سبزوار تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 393-408]
 • بخش زهان بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 143-156]
 • بخش سنگر بررسی تأثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی از تحولات مسکن( مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 303-326]
 • بخش مرکزی " تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 123-142]
 • برداشت ذهنی و نگرش به فناوری بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 489-500]
 • برنامه‌ریزی ارزیابی جایگاه مشارکت ذی‌نفعان محلی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه روستایی (موردمطالعه: نقاط روستایی جنوب و جنوب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]
 • برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل و انتخاب بهترین مسیر بهینه پس از زلزله با تاکید بر کاهش بحران به روش GIS [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 745-763]
 • برنامه ریزی به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 665-683]
 • برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل و انتخاب بهترین مسیر بهینه پس از زلزله با تاکید بر کاهش بحران به روش GIS [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 745-763]
 • برنامه­ریزی راهبردی تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 353-374]
 • برنامه ریزی راهبردی ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 719-744]
 • برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 157-179]
 • برنامه­ریزی شبکه­های حمل و نقل شهری تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 521-538]
 • برنامه‌ریزی شهری ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شهری همکارانه برای پاسخ به مسائل سالمندی شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 43-56]
 • برنامه­ریزی منطقه­ای تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395 [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 375-390]
 • برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 847-863]
 • برنامه‌ریزی همکارانه ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شهری همکارانه برای پاسخ به مسائل سالمندی شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 43-56]
 • بروجرد اولویت بندی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهری با استفاده از مدل‌های چند معیاره) مطالعه موردی: شهر بروجرد ( [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 495-507]
 • بعد اجتماعی نقش وب سایت ها در توسعه گردشگری پایدار در ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 547-560]
 • بعد اقتصادی نقش وب سایت ها در توسعه گردشگری پایدار در ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 547-560]
 • بعد زیست محیطی نقش وب سایت ها در توسعه گردشگری پایدار در ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 547-560]
 • بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 719-727]
 • بهداشت محیط مدارس ارائه ی الگوی بهینه ی سیاست های بهداشتی آموزش و پرورش با تاکید بر بهداشت محیط مدارس روستایی کلان شهر اهواز [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 707-717]
 • بهره‌برداران مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی کشت زعفران در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: بهره‌برداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 641-653]
 • بهسازی بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: محله جلیلی شهر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 531-545]
 • بوستان آزادی سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 405-420]
 • بوستان‌های شهری سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 405-420]
 • بوشهر ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 539-555]
 • بوم گردی پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 293-306]
 • بومی‏گرایی بررسی رابطه‏ ی بومی‏ گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه بر توسعه‏ ی جزیره‏ی قشم [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 421-433]
 • بیت‌المقدس(اورشلیم) تحلیل ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 781-799]
 • بی ثباتی بررسی پیامد های بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی, اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 375-387]

پ

 • پارک‌ مدل‌سازی مکان‌‌‌یابی پارک‌های شهری با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر بندر امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 213-228]
 • پارک بانوان طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 157-177]
 • پارک ملت ایلام برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 625-640]
 • پاکستان چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 215-236]
 • پایداری اجتماعی تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 613-637]
 • پایداری اقتصادی تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی روستاها با رویکرد آمایش محیطی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 924-939]
 • پایداری زیست محیطی ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 435-448]
 • پایداری کالبدی زیست‌محیطی تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 613-637]
 • پایش الگوی پایش تحولات نظام کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ی لندست [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 807-819]
 • پتانسیل رسوبدهی ارزیابی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفر(IRIFR1) درمنطقه روتک ومک سوخته سراوان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 449-464]
 • پدافند غیر عامل ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 539-555]
 • پدافند غیر عامل طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 1-22]
 • پدافند غیرعامل؛ امنیت شهری؛ طراحی الگوی عوامل موثر بر توزیع فضایی مراکز مهم کلانشهر تهران باتاکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 161-184]
 • پدیدارشناسی روایتِ مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 813-834]
 • پساداعش ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 579-597]
 • پناهندگان نسل دوم وسوم افغانستان گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم و سوم افغانستانی در ایران( با تاکید بر استان قزوین) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 117-133]
 • پوشش گیاهی ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 381-391]
 • پیاده‌راه‌سازی بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 695-713]
 • پیاده رو شهری ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 237-246]
 • پیچیدگی به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 665-683]
 • پیشگیری از جرم تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 179-198]

ت

 • تأثیر فرهنگی بررسی رابطه‏ ی بومی‏ گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه بر توسعه‏ ی جزیره‏ی قشم [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 421-433]
 • تئوری تاثیر متقابل بررسی حوزه نفوذ شهر همدان بر اساس مدل تئوری نقطه جدایی و تاثیر متقابل [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 479-493]
 • تئوری نقطه جدایی بررسی حوزه نفوذ شهر همدان بر اساس مدل تئوری نقطه جدایی و تاثیر متقابل [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 479-493]
 • تاب­آوری تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 393-408]
 • تاب­آوری سنجش شاخص کالبدی- ‌محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب‌آوری کلان‌شهرهای ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 669-693]
 • تاب‌آوری مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله، مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان. [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 703-717]
 • تاب آوری تحلیل وارزیابی متغیرهای موثر بر ارتقای تاب آوری شبکه معابر شهری دربرابربحران های طبیعی وانسان ساخت(نمونه موردی: مناطق 5 گانه حوزه شرقی شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 351-364]
 • تابستانه تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 863-874]
 • تاپسیس سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 555-568]
 • تاثیرات بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 143-156]
 • تبریز تحلیل نابرابری های فضایی در کلان شهرها(نمونه موردی: مناطق یک و ده شهرداری تبریز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]
 • تپه ماسه ای جدید تغییر کاربری اراضی، عاملی در تغییر منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی(مطالعه موردی:ارگ دامغان ) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 61-79]
 • تجربه زیسته روایتِ مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 813-834]
 • تجربه مکان روایتِ مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 813-834]
 • تحریم تحلیل و بررسی پتانسیل‌های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 615-640]
 • تحریم جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 681-705]
 • تحلیل SW OT امکان‌سنجی پتانسیل‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تأثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 81-91]
 • تحلیل استراتژیک تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 353-374]
 • تحلیل تاثیر متقابل تحلیل کلان روندهای موثر بر مدیریت یکپارچه حریم پایتخت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 898-923]
 • تحلیل تطبیقی بررسی صحت و سقم تحلیل تطبیقی دو دریاچه ارومیه و وان طرح یک موضوع [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 363-376]
 • تحلیل جغرافیایی- حقوقی تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه‌های اسلامی و قواعد حقوق بین ‌الملل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 327-352]
 • تحلیل رگرسیون تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 639-654]
 • تحلیل ساختاری تحلیل کلان روندهای موثر بر مدیریت یکپارچه حریم پایتخت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 898-923]
 • تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 237-246]
 • تحلیل سوات تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی منطقه آزاد قشم [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 185-198]
 • تحلیل عاملی ارزیابی شالوده عدم پراکنش بهینه امکانات آموزشی و فرهنگی در تشدید تفاوت های ناحیه ای (مطالعه موردی آذربایجان غربی) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 795-805]
 • تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP)) برنامه‌ریزی و مکان‌یابی سرویس‌های بهداشتی شهر اهواز با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP)) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 35-51]
 • تحلیل فضایی شناسایی و تحلیل فضایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 247-262]
 • تحلیل گردشگری تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان منطبق با آمیخته بازاریابی 7 پی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 765-778]
 • تحولات زیست محیطی تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات زیست محیطی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 179-193]
 • تحولات کاربری اراضی الگوی پایش تحولات نظام کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ی لندست [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 807-819]
 • تراکم تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری(نمونه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 479-496]
 • تراکم ساختمانی تحلیل توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل حمل و نقل شهری؛ مطالعه موردی: بافت ‏مرکزی شهر ایلام [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 685-701]
 • تراکم فروشی افراطی تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی مدیریت تراکم فروشی افراطی در کلانشهرهای ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 583-611]
 • ترجونگ ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 65-81]
 • ترکیه ساختار ژئوپلیتیکی الگوی همگرایی منطقه ای خاورمیانه: مطالعه موردی کشورهای ایران، عراق و ترکیه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 137-158]
 • تروریسم چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 215-236]
 • تروریسم تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه‌های اسلامی و قواعد حقوق بین ‌الملل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 327-352]
 • تروریسم تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 741-763]
 • تصمیم گیری چندمعیاره اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 599-607]
 • تعادل اقتصادی برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 847-863]
 • تعادل فضایی تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی: استان گیلان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 629-642]
 • تعامل واکاوی نقش شاخص‌های تأثیر گذار در شهر خلاق جهت خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 117-136]
 • تغییر به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 665-683]
 • تغییر کاربری تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 940-956]
 • تغییر کاربری اراضی تغییر کاربری اراضی، عاملی در تغییر منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی(مطالعه موردی:ارگ دامغان ) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 61-79]
 • تغییرکاربری اراضی نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 199-209]
 • تفاوت های ناحیه ای ارزیابی شالوده عدم پراکنش بهینه امکانات آموزشی و فرهنگی در تشدید تفاوت های ناحیه ای (مطالعه موردی آذربایجان غربی) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 795-805]
 • تقسیمات کشوری بررسی تحولات تقسیمات کشوری ایران بعد از انقلاب با تأکید بر نقش متغیرهای جغرافیای انسانی و طبیعی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 945-957]
 • تکنولوژیک تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 845-862]
 • تمایل به پرداخت برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 625-640]
 • تمایل به گردشگری سهم ابعادسرمایه فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران مطالعه موردی (بابلسر ،محمودآباد ،نوشهر ،چالوس ،رامسر) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 579-596]
 • تمرکز زدایی بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 497-513]
 • تمرکززدایی چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 535-554]
 • تنش‌زدایی تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه‌های ژئواکونومیک [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 501-529]
 • تهران تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 7-20]
 • تهران تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 457-473]
 • تهران ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 599-614]
 • تهران آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 747-766]
 • تهران تحلیل وارزیابی متغیرهای موثر بر ارتقای تاب آوری شبکه معابر شهری دربرابربحران های طبیعی وانسان ساخت(نمونه موردی: مناطق 5 گانه حوزه شرقی شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 351-364]
 • تهران چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 195-213]
 • تهران تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری(نمونه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 479-496]
 • توزیع فضایی تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 7-20]
 • توسعه بررسی رابطه‏ ی بومی‏ گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه بر توسعه‏ ی جزیره‏ی قشم [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 421-433]
 • توسعه مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی کشت زعفران در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: بهره‌برداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 641-653]
 • توسعه تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی: استان گیلان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 629-642]
 • توسعه رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعه ی موردی محله ی استاد مجدی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 835-846]
 • توسعه عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 298-311]
 • توسعه اجتماعی بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 865-879]
 • توسعه اقتصادی برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 847-863]
 • توسعه اقتصادی بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 865-879]
 • توسعه پایدار بررسی و تحلیل رابطه مدیریت شهری و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی: مطالعه موردی بافت تاریخی شیراز با تأکید بر ارائه مدلی کاربردی و همساز با فرهنگ و شرایط محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 475-501]
 • توسعه پایدار تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 521-538]
 • توسعه پایدار ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 599-614]
 • توسعه پایدار بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 655-668]
 • توسعه پایدار بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 321-334]
 • توسعه پایدار اولویت بندی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهری با استفاده از مدل‌های چند معیاره) مطالعه موردی: شهر بروجرد ( [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 495-507]
 • توسعه پایدار انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعه موردی، دهستان لفور) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 925-944]
 • توسعه پایدار چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 195-213]
 • توسعه پایدار نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 1-18]
 • توسعه پایدار ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 569-586]
 • توسعه پایدار تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 639-654]
 • توسعه پایدار تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 613-637]
 • توسعه پایدار ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 435-448]
 • توسعه پایدار شهری تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی مدیریت تراکم فروشی افراطی در کلانشهرهای ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 583-611]
 • توسعه پایدار گردشگری برنامه‌ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 429-457]
 • توسعه روستایی نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 199-209]
 • توسعه روستایی ارزیابی جایگاه مشارکت ذی‌نفعان محلی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه روستایی (موردمطالعه: نقاط روستایی جنوب و جنوب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]
 • توسعه روستایی بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 321-334]
 • توسعه روستایی مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله، مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان. [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 703-717]
 • توسعه روستایی مقایسه وضعیت زیست‌محیطی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری (مورد مطالعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 389-404]
 • توسعه روستایی تبیین آثار اقتصاد معیشتی‌(دامداری) بر توسعه روستایی مطالعه موردی: دهستان رستم‌آباد شمالی رودبار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 397-419]
 • توسعه شهری ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 599-614]
 • توسعه شهری تبیین چگونگی شکل گیری و روند توسعه سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: شهر منجیل) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 807-826]
 • توسعه کارآفرینی گردشگری مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 97-111]
 • توسعه کارآفرینی گردشگری جزیره قشم مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 97-111]
 • توسعه گردشگری بررسی عوامل فرهنگی و اقتصادی موثر بر توسعه اقتصاد گردشگری در راستای رتبه بندی شهرستان های استان یزد با تاکید بر جغرافیای منطقه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 459-477]
 • توسعه گردشگری طبیعت ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 53-63]
 • توسعه منطقه­ای تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 393-408]
 • توسعه منطقه‌ای بررسی نقش شاخص‌های کلیدی مدیریتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان نمین) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 305-315]
 • توسعه منطقه‌ای - TOPSIS بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه‌ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 21-33]
 • توسعه یافتگی سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 555-568]
 • توسعه ی پایدار محله ای رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعه ی موردی محله ی استاد مجدی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 835-846]
 • تولید ملی نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تأکید بر ارائه مدلی راهبردی برای بازطراحی مناطق آزاد استان های مرزی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 257-282]
 • تولید و جذب سفر تحلیل توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل حمل و نقل شهری؛ مطالعه موردی: بافت ‏مرکزی شهر ایلام [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 685-701]

ث

 • ثبات سیاسی بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 779-793]

ج

 • جبر جغرافیایی چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 215-236]
 • جرائم شهری تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 179-198]
 • جرائم گردشگران بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران: مطالعه موردی قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 719-746]
 • جرایم زیست محیطی نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 329-344]
 • جزیره قشم مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 97-111]
 • جزیره قشم بررسی رابطه‏ ی بومی‏ گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه بر توسعه‏ ی جزیره‏ی قشم [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 421-433]
 • جغرافیا آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 405-427]
 • جغرافیای سیاسی چهار دهه سیاست های رسانه ای آمریکا برای افزایش قدرت نرم در جغرافیای سیاسی ایران و کنشگری رهبر جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: صدای آمریکا) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 23-42]
 • جغرافیای قدرت مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 93-115]
 • جنوب استان تهران ارزیابی جایگاه مشارکت ذی‌نفعان محلی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه روستایی (موردمطالعه: نقاط روستایی جنوب و جنوب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]
 • جنوب غرب آسیا تبیین ژئوپلیتیکی بحران‌های مذهبی در جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی عراق 2016-2003) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 227-252]
 • جنوب گرمسار امکان‌سنجی پتانسیل‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تأثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 81-91]
 • جهان اسلام تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه‌های اسلامی و قواعد حقوق بین ‌الملل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 327-352]
 • جوامع مرزی بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) در راستای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی(آمایش سرزمینی در مناطق مرزی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 509-531]

ح

 • حد اختلاف طبقه ای بررسی و تحلیلی از تغییرات سلسله مراتب شهری در شش دهه‌ی اخیر (1395-1335) (مطالعه‌ی موردی استان سمنان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 445-463]
 • حریم چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 195-213]
 • حریم تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها (مورد مطالعاتی کلانشهر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 899-924]
 • حریم پایتخت تحلیل کلان روندهای موثر بر مدیریت یکپارچه حریم پایتخت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 898-923]
 • حریم کلانشهرها تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها (مورد مطالعاتی کلانشهر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 899-924]
 • حق تعیین سرنوشت تحلیل ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 781-799]
 • حقوق بین‌الملل تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه‌های اسلامی و قواعد حقوق بین ‌الملل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 327-352]
 • حقوق بین‌الملل تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 741-763]
 • حقوق کیفری تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی مدیریت تراکم فروشی افراطی در کلانشهرهای ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 583-611]
 • حقوق کیفری بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران: مطالعه موردی قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 719-746]
 • حقوق گردشگران بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور با توجه به فرهنگ‌ها و اقوام مختلف [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 641-663]
 • حکمروایی شهری ارزیابی الگوی های اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری بافت های رو به زوال، در جستجوی راه حل (بررسی نظریات جهانی در مواجه با زوال شهری) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 881-898]
 • حکمروایی منطقه ایی تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها (مورد مطالعاتی کلانشهر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 899-924]
 • حمایت گرایی نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تأکید بر ارائه مدلی راهبردی برای بازطراحی مناطق آزاد استان های مرزی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 257-282]
 • حمل و نقل تحلیل توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل حمل و نقل شهری؛ مطالعه موردی: بافت ‏مرکزی شهر ایلام [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 685-701]
 • حوزه نفوذ بررسی حوزه نفوذ شهر همدان بر اساس مدل تئوری نقطه جدایی و تاثیر متقابل [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 479-493]
 • حوضه آبریز آیدوغموش، سیل خیزی، AHP ارزیابی خطر سیل خیزی حوضه آبخیز آیدوغموش با استفاده از مدل AHP-TOPSIS [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 307-319]

خ

 • خاورمیانه تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 421-443]
 • خدمات شهری تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 7-20]
 • خدمات شهری بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 79-94]
 • خراسان جنوبی راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 49-59]
 • خراسان رضوی ارزیابی تطبیقی عملکرد مدیریت شهری و روستایی در استان خراسان رضوی مبتنی بر درجه توسعه یافتگی و ارئه یک الگوی مطلوب [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 253-268]
 • خطرپذیری تحلیل وارزیابی متغیرهای موثر بر ارتقای تاب آوری شبکه معابر شهری دربرابربحران های طبیعی وانسان ساخت(نمونه موردی: مناطق 5 گانه حوزه شرقی شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 351-364]
 • خطر سیل نابرابری‌های فضایی ـ اجتماعی در مواجهه با خطر سیل (مطالعۀ موردی شهر میانه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 263-275]
 • خلخال طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 113-124]
 • خلیج‌فارس مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-66]
 • خلیج فارس ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 747-770]
 • خوزستان تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 863-874]
 • خوزستان gis تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395 [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 375-390]

د

 • داعش تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 741-763]
 • دامداری تبیین آثار اقتصاد معیشتی‌(دامداری) بر توسعه روستایی مطالعه موردی: دهستان رستم‌آباد شمالی رودبار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 397-419]
 • دانش آموزان ابتدایی بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به مساله حفاظت از محیط زیست در شهرستان گرمسار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 57-78]
 • دانش بنیان ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 599-614]
 • دانش فناوری بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 489-500]
 • درجه توسعه یافتگی مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 93-115]
 • درگیری فراغتی تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد در فعالیت‌های تفریحی- ورزشی فراغتی بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 365-374]
 • دریاچه ارومیه بررسی صحت و سقم تحلیل تطبیقی دو دریاچه ارومیه و وان طرح یک موضوع [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 363-376]
 • دریاچه وان بررسی صحت و سقم تحلیل تطبیقی دو دریاچه ارومیه و وان طرح یک موضوع [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 363-376]
 • دشت اردبیل ارزیابی نوسانات دما و بارش آیندة دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 277-288]
 • دما ارزیابی نوسانات دما و بارش آیندة دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 277-288]
 • دهستان رستم‌آباد تبیین آثار اقتصاد معیشتی‌(دامداری) بر توسعه روستایی مطالعه موردی: دهستان رستم‌آباد شمالی رودبار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 397-419]
 • دهستان سیاهرود (شهرستان تهران) مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی کشت زعفران در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: بهره‌برداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 641-653]
 • دهستان طولارود تالش نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 199-209]
 • دهیاری مقایسه وضعیت زیست‌محیطی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری (مورد مطالعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 389-404]
 • دهیاری بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 655-663]
 • دوره اسلامی ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 159-178]
 • دولت بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه‌ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 21-33]
 • دیپلماسی گردشگری دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 561-582]

ر

 • رامسر مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 533-545]
 • رانت واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 255-239]
 • رانت تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری(نمونه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 479-496]
 • رانت زمین شهری واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 255-239]
 • راهبرد تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 353-374]
 • ربایش و جذب تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]
 • رتبه – اندازه بررسی و تحلیلی از تغییرات سلسله مراتب شهری در شش دهه‌ی اخیر (1395-1335) (مطالعه‌ی موردی استان سمنان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 445-463]
 • رتبه بندی تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 7-20]
 • ردیابی ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 83-95]
 • رسانه ای چهار دهه سیاست های رسانه ای آمریکا برای افزایش قدرت نرم در جغرافیای سیاسی ایران و کنشگری رهبر جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: صدای آمریکا) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 23-42]
 • رشد هوشمند شهری برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 157-179]
 • رضایتمندی تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 639-654]
 • رفتار زیست محیطی بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به مساله حفاظت از محیط زیست در شهرستان گرمسار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 57-78]
 • رفتار گردشگری تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد در فعالیت‌های تفریحی- ورزشی فراغتی بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 365-374]
 • رقابت جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 681-705]
 • رقابتی تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 845-862]
 • روابط قومی بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 771-794]
 • روستا انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعه موردی، دهستان لفور) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 925-944]
 • روستا جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 289-302]
 • روستا نقش مهاجرت معکوس در تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 587-612]
 • روستا ارزیابی اثرات اجتماعی ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرک‌های صنعتی شهرستان گرگان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 715-728]
 • روستائیان بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 143-156]
 • روستاهای تاریخی طراحی استراتژی هایی برای ورودی روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش SWOT و QSPM [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 95-107]
 • روستاهای هدف گردشگری تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات زیست محیطی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 179-193]
 • روستای کریک بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 321-334]
 • روش شناختی نظریه داده بنیاد مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 97-111]
 • روش فاسیلوس و همکاران ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 421-433]
 • روش های تصمیم گیری چند معیاره تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی شهرستان بستان آباد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 607-626]
 • روند واکاوی روند نمایه‌های فرین بارش در حوضه کارون با بهره گیری از داده های شبکه ای APHRODITE [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 125-138]
 • روند تحلیل کلان روندهای موثر بر مدیریت یکپارچه حریم پایتخت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 898-923]
 • روند شکل گیری ساختاری ـ فضایی ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 159-178]
 • روند شکل گیری و توسعه بازار تبریز روند شکل گیری و توسعه بازار تاریخی تبریز در بستر مشارکت اجتماعی بعد از زلزله 1194 ه.ق [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 515-533]
 • رویکرد GBN رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 135-145]

ز

 • زاهدان تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 353-374]
 • زبان الگو انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعه موردی، دهستان لفور) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 925-944]
 • زعفران مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 211-222]
 • زعفران مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی کشت زعفران در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: بهره‌برداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 641-653]
 • زلزله پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 409-420]
 • زلزله مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله، مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان. [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 703-717]
 • زلزله برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل و انتخاب بهترین مسیر بهینه پس از زلزله با تاکید بر کاهش بحران به روش GIS [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 745-763]
 • زلزله طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 1-22]
 • زلزله 1194ه.ق تبریز روند شکل گیری و توسعه بازار تاریخی تبریز در بستر مشارکت اجتماعی بعد از زلزله 1194 ه.ق [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 515-533]
 • زمین واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 255-239]
 • زمین تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری(نمونه موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 479-496]
 • زمین ترکیب تغییر کاربری اراضی، عاملی در تغییر منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی(مطالعه موردی:ارگ دامغان ) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 61-79]
 • زوال شهری ارزیابی الگوی های اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری بافت های رو به زوال، در جستجوی راه حل (بررسی نظریات جهانی در مواجه با زوال شهری) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 881-898]
 • زیست‌پذیری نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 147-160]
 • زیست پذیری بررسی مؤلفه‌های زیست پذیری شهرها با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP)(منطقه مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 223-238]
 • زیست پذیری شهری ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 569-586]

ژ

 • ژئواستراتژیک نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 665-680]
 • ژئواکونومی تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 421-443]
 • ژئواکونومی نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 665-680]
 • ژئواکونومی تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه‌های ژئواکونومیک [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 501-529]
 • ژئواکونومیک جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 681-705]
 • ژئوپلتیک بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 779-793]
 • ژئوپلیتیک تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 695-717]
 • ژئوپلیتیک تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 421-443]
 • ژئوپلیتیک نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 875-897]
 • ژئوپلیتیک تبیین ژئوپلیتیکی بحران‌های مذهبی در جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی عراق 2016-2003) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 227-252]
 • ژئوپلیتیک قومی تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 849-878]
 • ژئوپلیتیک متوازن تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 695-717]
 • ژئوپلیتیک مذهبی تبیین ژئوپلیتیکی بحران‌های مذهبی در جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی عراق 2016-2003) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 227-252]
 • ژئوپلیتیکی ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 579-597]
 • ژئوتوریسم امکان‌سنجی پتانسیل‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تأثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 81-91]
 • ژئوتوریسم ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 421-433]
 • ژئوکالچر تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 729-746]
 • ژئوکالچر تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 421-443]
 • ژئومورفوسایت ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 421-433]

س

 • ساختار دینامیک تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 863-874]
 • ساختار ژئوپلیتیکی ساختار ژئوپلیتیکی الگوی همگرایی منطقه ای خاورمیانه: مطالعه موردی کشورهای ایران، عراق و ترکیه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 137-158]
 • ساختار شهری ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 539-555]
 • ساختار شهری مطالعه ی تطبیقی خواص مورفولوژیکی ساختار شهری تبریز در دوره ی قاجار و دوره ی پهلوی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 371-388]
 • ساختار شهری تبیین چگونگی شکل گیری و روند توسعه سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: شهر منجیل) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 807-826]
 • ساختار فضایی مطالعه ی تطبیقی خواص مورفولوژیکی ساختار شهری تبریز در دوره ی قاجار و دوره ی پهلوی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 371-388]
 • ساختار مورفولوژیک مطالعه ی تطبیقی خواص مورفولوژیکی ساختار شهری تبریز در دوره ی قاجار و دوره ی پهلوی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 371-388]
 • ساختارهای نهادی آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 747-766]
 • سازمان آزادی‌بخش فلسطین تحلیل ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 781-799]
 • سازماندهی پایدار شهری تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]
 • سالمندی ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شهری همکارانه برای پاسخ به مسائل سالمندی شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 43-56]
 • ساماندهی بافت فرسوده ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 719-744]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 53-63]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 381-391]
 • سبک زندگی ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 283-303]
 • سراوان ارزیابی و مدیریت خشکسالی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 313-327]
 • سرمایه اجتماعی ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 283-303]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 655-663]
 • سرمایه اجتماعی بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 865-879]
 • سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 557-578]
 • سرویس بهداشتی برنامه‌ریزی و مکان‌یابی سرویس‌های بهداشتی شهر اهواز با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP)) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 35-51]
 • سکونتگاه نابسامان بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاه‌های نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 23-34]
 • سکونتگاه نابسامان بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 105-116]
 • سکونتگاه های روستایی تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی روستاها با رویکرد آمایش محیطی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 924-939]
 • سکونتگاه های قلعه ای ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 261-273]
 • سلسله مراتب بررسی و تحلیلی از تغییرات سلسله مراتب شهری در شش دهه‌ی اخیر (1395-1335) (مطالعه‌ی موردی استان سمنان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 445-463]
 • سمنان مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 93-115]
 • سناریونویسی رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 135-145]
 • سنندج ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 83-95]
 • سوآت برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 157-179]
 • سوانح طبیعی برنامه‌ریزی بهینه اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 793-806]
 • سودآوری تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 719-727]
 • سوریه تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 741-763]
 • سیاستگذاری عمومی آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 405-427]
 • سیاست های بهداشتی آموزش و پرورش ارائه ی الگوی بهینه ی سیاست های بهداشتی آموزش و پرورش با تاکید بر بهداشت محیط مدارس روستایی کلان شهر اهواز [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 707-717]
 • سیاسی بررسی پیامد های بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی, اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 375-387]
 • سیاسی- حقوقی تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 845-862]
 • سیستان و بلوچستان بررسی پیامد های بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی, اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 375-387]
 • سیستان و بلوچستان سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 555-568]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 211-222]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی شهرستان بستان آباد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 607-626]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برنامه‌ریزی و مکان‌یابی سرویس‌های بهداشتی شهر اهواز با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP)) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 35-51]
 • سیستم تحلیل فضایی تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 179-198]
 • سیستم شهری تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]
 • سیمای شهر تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 229-248]

ش

 • شاخص اولگی تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 345-361]
 • شاخص عدم آسایش تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 345-361]
 • شاخص کالبدی تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 521-538]
 • شاخص کالبدی- ‌محیطی سنجش شاخص کالبدی- ‌محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب‌آوری کلان‌شهرهای ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 669-693]
 • شاخص موریس سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 555-568]
 • شاخص‌های توسعه پایدار تحلیل پایداری مناطق شهری تبریز با استفاده از روش ترکیبی AHPوFUZZEY [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 477-488]
 • شاخصهای خشکسالی ارزیابی و مدیریت خشکسالی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 313-327]
 • شاخص‌های کیفیت زندگی بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 139-155]
 • شایستگی بررسی نقش شاخص‌های کلیدی مدیریتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان نمین) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 305-315]
 • شبکه شهری تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395 [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 375-390]
 • شبکه معابر تحلیل وارزیابی متغیرهای موثر بر ارتقای تاب آوری شبکه معابر شهری دربرابربحران های طبیعی وانسان ساخت(نمونه موردی: مناطق 5 گانه حوزه شرقی شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 351-364]
 • شرق ایران دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 561-582]
 • شرق گیلان تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات زیست محیطی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 179-193]
 • شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 557-578]
 • شکاف های قومی نقش شکاف های قومی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 821-848]
 • شمال غرب ایران بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 771-794]
 • شهر نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 147-160]
 • شهر بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 139-155]
 • شهر تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395 [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 375-390]
 • شهر اردبیل بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 695-713]
 • شهر اردبیل شناسایی و تحلیل فضایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 247-262]
 • شهر اصفهان ارزیابی ادراک معنای مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردی فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 801-812]
 • شهر اهواز برنامه‌ریزی و مکان‌یابی سرویس‌های بهداشتی شهر اهواز با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP)) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 35-51]
 • شهر اهواز تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 7-22]
 • شهربابلسر تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 179-198]
 • شهر بندر امام خمینی (ره) بررسی مؤلفه‌های زیست پذیری شهرها با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP)(منطقه مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 223-238]
 • شهر بندر امام خمینی (ره) مدل‌سازی مکان‌‌‌یابی پارک‌های شهری با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر بندر امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 213-228]
 • شهربندردیلم ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 569-586]
 • شهر بومهن بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 79-94]
 • شهر پایدار چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 535-554]
 • شهر پایدار امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران. مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 643-658]
 • شهر تبریز تحلیل پایداری مناطق شهری تبریز با استفاده از روش ترکیبی AHPوFUZZEY [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 477-488]
 • شهر خلاق ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 335-352]
 • شهر خلاق واکاوی نقش شاخص‌های تأثیر گذار در شهر خلاق جهت خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 117-136]
 • شهرداری بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 655-663]
 • شهرداری چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 535-554]
 • شهرداری تهران بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 497-513]
 • شهر رشت ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 237-246]
 • شهر رشت ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 435-448]
 • شهر ری واکاوی نقش شاخص‌های تأثیر گذار در شهر خلاق جهت خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 117-136]
 • شهر ساری برنامه‌ریزی بهینه اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 793-806]
 • شهر ساوه بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاه‌های نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 23-34]
 • شهر ساوه بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 105-116]
 • شهرستان آمل تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی روستاها با رویکرد آمایش محیطی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 924-939]
 • شهرستان اردبیل بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 865-879]
 • شهرستان ارومیه تبیین مولفه های موثر در باز طراحی فضاهای فرهنگی – تاریخی درراستای توسعه صنعت گردشگری شهری با مطالعه موردی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 377-396]
 • شهرستان بستان آباد تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی شهرستان بستان آباد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 607-626]
 • شهرستان خلخال ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 421-433]
 • شهرستان رشت بررسی تأثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی از تحولات مسکن( مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 303-326]
 • شهرستان رشت نقش مهاجرت معکوس در تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 587-612]
 • شهرستان رودبار تبیین آثار اقتصاد معیشتی‌(دامداری) بر توسعه روستایی مطالعه موردی: دهستان رستم‌آباد شمالی رودبار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 397-419]
 • شهرستان ساری تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 940-956]
 • شهرستان گرمسار تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 345-361]
 • شهر سقز الگوی پایش تحولات نظام کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ی لندست [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 807-819]
 • شهر شیراز سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 405-420]
 • شهرکرد نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 147-160]
 • شهرک صنعتی ارزیابی اثرات اجتماعی ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرک‌های صنعتی شهرستان گرگان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 715-728]
 • شهرک های صنعتی تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی شهرستان بستان آباد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 607-626]
 • شهر گلوگاه تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 639-654]
 • شهر منجیل تبیین چگونگی شکل گیری و روند توسعه سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: شهر منجیل) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 807-826]
 • شهر مهاباد رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعه ی موردی محله ی استاد مجدی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 835-846]
 • شهر میانه نابرابری‌های فضایی ـ اجتماعی در مواجهه با خطر سیل (مطالعۀ موردی شهر میانه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 263-275]
 • شهرهای تاریخی ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 335-352]
 • شهر هوشمند اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 599-607]
 • شهر هوشمند امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران. مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 643-658]
 • شهر هوشمند پایدار امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران. مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 643-658]
 • شورای اسلامی بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 655-663]
 • شیعیان عراق بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 547-577]

ص

 • صدای آمریکا چهار دهه سیاست های رسانه ای آمریکا برای افزایش قدرت نرم در جغرافیای سیاسی ایران و کنشگری رهبر جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: صدای آمریکا) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 23-42]
 • صنف ورزشی طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 1-22]

ض

 • ضمانت اجراهای کیفری بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور با توجه به فرهنگ‌ها و اقوام مختلف [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 641-663]

ط

 • طبقه بندی تصاویر الگوی پایش تحولات نظام کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ی لندست [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 807-819]
 • طراحی طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 1-22]
 • طراحی شهری طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 157-177]
 • طرح های ساماندهی بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 143-156]
 • طرد اجتماعی نسبت طرد اجتماعی و فقر شهری در میان کارتن‏خواب‏های شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 827-843]

ظ

 • ظرفیت برد ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 53-63]

ع

 • عادت فراغتی تاثیر درگیری شهروندان شهر مشهد در فعالیت‌های تفریحی- ورزشی فراغتی بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 365-374]
 • عدالت اجتماعی بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 79-94]
 • عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 298-311]
 • عدالت فضایی بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 79-94]
 • عدالت فضایی عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 298-311]
 • عدالت فضایی تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]
 • عدم تعادل بررسی و تحلیلی از تغییرات سلسله مراتب شهری در شش دهه‌ی اخیر (1395-1335) (مطالعه‌ی موردی استان سمنان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 445-463]
 • عراق ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 579-597]
 • عراق ساختار ژئوپلیتیکی الگوی همگرایی منطقه ای خاورمیانه: مطالعه موردی کشورهای ایران، عراق و ترکیه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 137-158]
 • عراق بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 779-793]
 • عراق تبیین ژئوپلیتیکی بحران‌های مذهبی در جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی عراق 2016-2003) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 227-252]
 • عراق تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 741-763]
 • عشایر پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 293-306]
 • عمق ژئوپلیتیک تحلیل و بررسی پتانسیل‌های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 615-640]
 • عناصر اقلیمی بررسی صحت و سقم تحلیل تطبیقی دو دریاچه ارومیه و وان طرح یک موضوع [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 363-376]
 • عوامل طبیعی ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 261-273]
 • عوامل کلیدی تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی: استان گیلان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 629-642]
 • عوامل موثر بر توزیع فضایی طراحی الگوی عوامل موثر بر توزیع فضایی مراکز مهم کلانشهر تهران باتاکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 161-184]
 • عوامل هویت بخشی بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاه‌های نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 23-34]
 • عوامل هویت بخشی بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 105-116]

غ

 • غرب آسیا ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 579-597]
 • غرب ایران تحلیل و بررسی پتانسیل‌های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 615-640]
 • غرب ایران تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 695-717]

ف

 • فرسایش بادی ارزیابی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفر(IRIFR1) درمنطقه روتک ومک سوخته سراوان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 449-464]
 • فرهنگ بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور با توجه به فرهنگ‌ها و اقوام مختلف [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 641-663]
 • فضا ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 747-770]
 • فضا واکاوی نقش شاخص‌های تأثیر گذار در شهر خلاق جهت خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 117-136]
 • فضاهای جغرافیایی ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 579-597]
 • فضاهای عمومی طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 157-177]
 • فضاهای فرهنگی – تاریخی تبیین مولفه های موثر در باز طراحی فضاهای فرهنگی – تاریخی درراستای توسعه صنعت گردشگری شهری با مطالعه موردی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 377-396]
 • فضای شهری تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 229-248]
 • فضای عمومی سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 405-420]
 • فضای کالبدی ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 283-303]
 • فضای مجازی ارزیابی ادراک معنای مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردی فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 801-812]
 • فضای واقعی ارزیابی ادراک معنای مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردی فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 801-812]
 • فقر شهری شناسایی و تحلیل فضایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 247-262]
 • فقر شهری نسبت طرد اجتماعی و فقر شهری در میان کارتن‏خواب‏های شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 827-843]
 • فناوری های اطلاعات و ارتباطات بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 489-500]

ق

 • قاچاق ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 747-770]
 • قاچاق مواد مخدر بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران: مطالعه موردی قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 719-746]
 • قانون پیشنهادی مدیریت شهری تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها (مورد مطالعاتی کلانشهر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 899-924]
 • قدرت سیاسی بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 547-577]
 • قدرت نرم چهار دهه سیاست های رسانه ای آمریکا برای افزایش قدرت نرم در جغرافیای سیاسی ایران و کنشگری رهبر جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: صدای آمریکا) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 23-42]
 • قشم ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 65-81]
 • قشم تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی منطقه آزاد قشم [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 185-198]
 • قوانین شهری چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 535-554]
 • قوم ترکمن نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 433-455]
 • قومیت تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 503-519]
 • قومیت بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور با توجه به فرهنگ‌ها و اقوام مختلف [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 641-663]
 • قومیت تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 849-878]
 • قومیت بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 771-794]

ک

 • کارتن‏ خواب نسبت طرد اجتماعی و فقر شهری در میان کارتن‏خواب‏های شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 827-843]
 • کارخانه سیمان لار تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 393-408]
 • کارون واکاوی روند نمایه‌های فرین بارش در حوضه کارون با بهره گیری از داده های شبکه ای APHRODITE [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 125-138]
 • کاشان ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 381-391]
 • کانون‌های جرم خیز تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 179-198]
 • کرمان برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 157-179]
 • کشورهای عرب بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) در راستای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی(آمایش سرزمینی در مناطق مرزی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 509-531]
 • کلان‌شهر تهران برنامه‌ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 429-457]
 • کلان شهر مشهد توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 613-623]
 • کلان‌شهرها سنجش شاخص کالبدی- ‌محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب‌آوری کلان‌شهرهای ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 669-693]
 • کلان شهرها تحلیل نابرابری های فضایی در کلان شهرها(نمونه موردی: مناطق یک و ده شهرداری تبریز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]
 • کلان‌شهرهای ایران برنامه‌ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 429-457]
 • کلانشهرهای ایران تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی مدیریت تراکم فروشی افراطی در کلانشهرهای ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 583-611]
 • کنش متقابل نمادین گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم و سوم افغانستانی در ایران( با تاکید بر استان قزوین) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 117-133]
 • کوپراس بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 695-713]
 • کیفیت زندگی بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 139-155]
 • کیفیت زندگی تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 457-473]
 • کیفیت زندگی بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 321-334]
 • کیفیت فضای ذهنی بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 139-155]
 • کیفیت فضای شهری مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری ( مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 465-478]
 • کیفیت محیطی بررسی تأثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی از تحولات مسکن( مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 303-326]

گ

 • گردشگری مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 97-111]
 • گردشگری مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 533-545]
 • گردشگری دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 561-582]
 • گردشگری بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 695-713]
 • گردشگری ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 747-770]
 • گردشگری نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 1-18]
 • گردشگری سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 555-568]
 • گردشگری تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 639-654]
 • گردشگری تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 845-862]
 • گردشگری ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 435-448]
 • گردشگری تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 679-693]
 • گردشگری پایدار نقش وب سایت ها در توسعه گردشگری پایدار در ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 547-560]
 • گردشگری پیشگیرانه تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 659-678]
 • گردشگری(توریسم) ورزشی تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 613-637]
 • گردشگری خانه های دوم تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات زیست محیطی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 179-193]
 • گردشگری درمانی تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 659-678]
 • گردشگری روستایی بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 321-334]
 • گردشگری روستایی تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی روستاها با رویکرد آمایش محیطی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 924-939]
 • گردشگری سلامت توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 613-623]
 • گردشگری سلامت تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 659-678]
 • گردشگری سنتی و فرهنگی بررسی عوامل فرهنگی و اقتصادی موثر بر توسعه اقتصاد گردشگری در راستای رتبه بندی شهرستان های استان یزد با تاکید بر جغرافیای منطقه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 459-477]
 • گردشگری شهری راهبردهای توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه آمایش سرزمین(مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 317-334]
 • گردشگری شهری تبیین مولفه های موثر در باز طراحی فضاهای فرهنگی – تاریخی درراستای توسعه صنعت گردشگری شهری با مطالعه موردی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 377-396]
 • گردشگری فرهنگی ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 335-352]
 • گردشگری ورزشی تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 719-727]
 • گردشگری ورزشی تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی منطقه آزاد قشم [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 185-198]
 • گردشگری ورزشی تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 345-361]
 • گرد و غبار ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 83-95]
 • گرمایش جهانی ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 65-81]
 • گلستان تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان منطبق با آمیخته بازاریابی 7 پی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 765-778]
 • گندم ارزیابی نوسانات دما و بارش آیندة دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 277-288]
 • گونه شناسی گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم و سوم افغانستانی در ایران( با تاکید بر استان قزوین) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 117-133]
 • گیلان تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی: استان گیلان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 629-642]

ل

 • لرستان تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 695-717]

م

 • مؤلفه معنی بررسی تأثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی از تحولات مسکن( مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 303-326]
 • مؤلفه‌های جغرافیایی تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 729-746]
 • مازندران انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعه موردی، دهستان لفور) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 925-944]
 • مازندران سهم ابعادسرمایه فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران مطالعه موردی (بابلسر ،محمودآباد ،نوشهر ،چالوس ،رامسر) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 579-596]
 • ماهانی ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 65-81]
 • مبلمان شهری تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 229-248]
 • متغیرهای جفرافیایی بررسی تحولات تقسیمات کشوری ایران بعد از انقلاب با تأکید بر نقش متغیرهای جغرافیای انسانی و طبیعی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 945-957]
 • متون محلی ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 159-178]
 • مجازات نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 329-344]
 • مجموعه‌های ورزشی تفریحی تحلیل تجارب و ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران شهری در پارک های آبی مشهد [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 679-693]
 • محله نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 1-18]
 • محله جلیلی بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: محله جلیلی شهر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 531-545]
 • محله ی استادمجدی رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعه ی موردی محله ی استاد مجدی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 835-846]
 • محله یاقوت آباد بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاه‌های نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 23-34]
 • محله یاقوت آباد بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 105-116]
 • محیط زیست بررسی مؤلفه‌های زیست پذیری شهرها با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP)(منطقه مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 223-238]
 • محیط زیست ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 599-614]
 • محیط شهری تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 229-248]
 • مخاطرات ارائه الگوی مدیریت بحران در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قرچک) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 203-226]
 • مدل ANP راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 49-59]
 • مدل HYSPLIT ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 83-95]
 • مدل IRIFR ارزیابی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفر(IRIFR1) درمنطقه روتک ومک سوخته سراوان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 449-464]
 • مدلSWOT راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 49-59]
 • مدل SWOT-AHP راهبردهای توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه آمایش سرزمین(مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 317-334]
 • مدل تحلیل شبکه (ANP) ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 53-63]
 • مدل تحلیل فرآیند شبکه اولویت بندی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهری با استفاده از مدل‌های چند معیاره) مطالعه موردی: شهر بروجرد ( [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 495-507]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 113-124]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 613-623]
 • مدل سلسله مراتبی بررسی مؤلفه‌های زیست پذیری شهرها با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP)(منطقه مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 223-238]
 • مدل لوجیت برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 625-640]
 • مدلهای اقلیمی ارزیابی نوسانات دما و بارش آیندة دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 277-288]
 • مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره برنامه‌ریزی بهینه اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 793-806]
 • مدل و تکنیک تحلیل توزیع تراکم ساختمانی تحت تأثیر عوامل حمل و نقل شهری؛ مطالعه موردی: بافت ‏مرکزی شهر ایلام [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 685-701]
 • مدل ویکور ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 261-273]
 • مدیران بررسی نقش شاخص‌های کلیدی مدیریتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان نمین) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 305-315]
 • مدیریت نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 147-160]
 • مدیریت تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 199-211]
 • مدیریت ارائه الگوی مدیریت بحران در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قرچک) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 203-226]
 • مدیریت استراتژیک شهری تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 199-211]
 • مدیریت بحران پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 409-420]
 • مدیریت بحران مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله، مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان. [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 703-717]
 • مدیریت بحران ارائه الگوی مدیریت بحران در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قرچک) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 203-226]
 • مدیریت تطبیقی ارزیابی تطبیقی عملکرد مدیریت شهری و روستایی در استان خراسان رضوی مبتنی بر درجه توسعه یافتگی و ارئه یک الگوی مطلوب [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 253-268]
 • مدیریت خشکسالی ارزیابی و مدیریت خشکسالی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 313-327]
 • مدیریت روستایی ارائه الگوی مدیریت بحران در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قرچک) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 203-226]
 • مدیریت زلزله مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله، مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان. [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 703-717]
 • مدیریت سبز شهری نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 1-18]
 • مدیریت سیاسی تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 849-878]
 • مدیریت شهری تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 199-211]
 • مدیریت شهری عملکردمدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای فرسوده منطقه موردی منطقه۱۹شهرداری کلانشهرتهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 275-291]
 • مدیریت شهری و روستایی ارزیابی تطبیقی عملکرد مدیریت شهری و روستایی در استان خراسان رضوی مبتنی بر درجه توسعه یافتگی و ارئه یک الگوی مطلوب [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 253-268]
 • مدیریت مالی تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 719-727]
 • مدیریت محلی بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 655-663]
 • مدیریت محلی ارائه الگوی مدیریت بحران در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قرچک) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 203-226]
 • مدیریت یکپارچه چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 195-213]
 • مدیریت یکپارچه شهری آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 747-766]
 • مدیریت یکپارچه شهری چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 535-554]
 • مذهب تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 503-519]
 • مرز ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 747-770]
 • مرزهای شرقی بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران: مطالعه موردی قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 719-746]
 • مرکز-پیرامون واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-103]
 • مشارکت نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 433-455]
 • مشارکت ارزیابی جایگاه مشارکت ذی‌نفعان محلی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه روستایی (موردمطالعه: نقاط روستایی جنوب و جنوب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]
 • مشارکت بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: محله جلیلی شهر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 531-545]
 • مشارکت ارزیابی الگوی های اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری بافت های رو به زوال، در جستجوی راه حل (بررسی نظریات جهانی در مواجه با زوال شهری) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 881-898]
 • مشارکت مشارکت در تاب آوری اجتماعی محلات شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران ) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 729-740]
 • مشارکت اجتماعی روند شکل گیری و توسعه بازار تاریخی تبریز در بستر مشارکت اجتماعی بعد از زلزله 1194 ه.ق [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 515-533]
 • مشارکت سیاسی مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 93-115]
 • مشارکت سیاسی­ تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 503-519]
 • مشارکت شهروندی ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شهری همکارانه برای پاسخ به مسائل سالمندی شهری [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 43-56]
 • مشارکت عمومی-خصوصی ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 719-744]
 • مطلوبیت شهر ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 237-246]
 • معادلات ساختاری تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 521-538]
 • معماری ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 65-81]
 • معماری بومی انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعه موردی، دهستان لفور) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 925-944]
 • معنای مکان ارزیابی ادراک معنای مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردی فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 801-812]
 • معیارهای زیست‌محیطی مقایسه وضعیت زیست‌محیطی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری (مورد مطالعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 389-404]
 • مکان‌یابی برنامه‌ریزی و مکان‌یابی سرویس‌های بهداشتی شهر اهواز با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP)) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 35-51]
 • مکان یابی تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی شهرستان بستان آباد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 607-626]
 • مکانیابی مدل‌سازی مکان‌‌‌یابی پارک‌های شهری با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر بندر امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 213-228]
 • مکانیابی مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 533-545]
 • مکران رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 135-145]
 • منابع انسانی مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 97-111]
 • منابع ماسه تغییر کاربری اراضی، عاملی در تغییر منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی(مطالعه موردی:ارگ دامغان ) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 61-79]
 • مناطق آزاد نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تأکید بر ارائه مدلی راهبردی برای بازطراحی مناطق آزاد استان های مرزی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 257-282]
 • مناطق شهری تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 7-20]
 • مناطق شهری تحلیل پایداری مناطق شهری تبریز با استفاده از روش ترکیبی AHPوFUZZEY [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 477-488]
 • مناطق گردشگری تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 659-678]
 • مناطق مرزی راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 49-59]
 • مناطق مرزی نقش شکاف های قومی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 821-848]
 • مناطق مرزی تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 181-202]
 • مناطق مرزی در غرب و جنوب غرب بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) در راستای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی(آمایش سرزمینی در مناطق مرزی) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 509-531]
 • منطقه 12 شهر تهران تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌پذیری در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری(مورد پژوهی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 335-349]
 • منطقه 12 شهرداری تهران ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 719-744]
 • منطقه 19 تهران عملکردمدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای فرسوده منطقه موردی منطقه۱۹شهرداری کلانشهرتهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 275-291]
 • منطقه 1 و 6 اصفهان مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری ( مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 465-478]
 • منطقه 6 شهرداری تهران اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 599-607]
 • منطقه آزاد بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 655-668]
 • منطقه حفاظت شده کرخه ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 53-63]
 • منطقه خاورمیانه ساختار ژئوپلیتیکی الگوی همگرایی منطقه ای خاورمیانه: مطالعه موردی کشورهای ایران، عراق و ترکیه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 137-158]
 • منطقه خاورمیانه تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه‌های ژئواکونومیک [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 501-529]
 • منطقه روتک ومک سوخته سراوان ارزیابی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفر(IRIFR1) درمنطقه روتک ومک سوخته سراوان [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 449-464]
 • منطقه گرایی آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 405-427]
 • منطقه گرایی نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 665-680]
 • منطقه مکران دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 561-582]
 • منطقه نمونه گردشگری شورابیل بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 695-713]
 • منطقه یک کلانشهر تهران واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 255-239]
 • مهاجرت نقش مهاجرت معکوس در تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 587-612]
 • مهاجرت ارزیابی اثرات اجتماعی ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرک‌های صنعتی شهرستان گرگان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 715-728]
 • مهاجرت معکوس نقش مهاجرت معکوس در تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 587-612]
 • موازنه تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 695-717]
 • مورفولوژی شهری مطالعه ی تطبیقی خواص مورفولوژیکی ساختار شهری تبریز در دوره ی قاجار و دوره ی پهلوی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 371-388]
 • موزه هنرهای معاصر روایتِ مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 813-834]
 • موقعیت‏های خطرزا نسبت طرد اجتماعی و فقر شهری در میان کارتن‏خواب‏های شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 827-843]
 • میکمک فازی " تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 123-142]

ن

 • نابرابری‌های فضایی تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 457-473]
 • نابرابری‌های فضایی نابرابری‌های فضایی ـ اجتماعی در مواجهه با خطر سیل (مطالعۀ موردی شهر میانه) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 263-275]
 • نابرابری های فضایی تحلیل نابرابری های فضایی در کلان شهرها(نمونه موردی: مناطق یک و ده شهرداری تبریز) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]
 • ناحیه محوری بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396 [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 497-513]
 • ناهمواری‌ها مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 211-222]
 • ناهنجاری تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 863-874]
 • نخبگان آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 405-427]
 • نشانه شناسی از نشانه های شهری تا نشانه های فرهنگی- اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 353-370]
 • نشانه شناسی اجتماعی از نشانه های شهری تا نشانه های فرهنگی- اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 353-370]
 • نشانه شهری از نشانه های شهری تا نشانه های فرهنگی- اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 353-370]
 • نشانه فرهنگی- اجتماعی از نشانه های شهری تا نشانه های فرهنگی- اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 353-370]
 • نظام کیفری نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 329-344]
 • نظریه بنیانی مشارکت در تاب آوری اجتماعی محلات شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران ) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 729-740]
 • نفوذ منطقه ای بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 547-577]
 • نقش اقتصادی نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 199-209]
 • نگرش جنسیتی طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 157-177]
 • نگرش زیست محیطی بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به مساله حفاظت از محیط زیست در شهرستان گرمسار [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 57-78]
 • نگرش سیستمی برنامه‌ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 429-457]
 • نمایه­های فرین واکاوی روند نمایه‌های فرین بارش در حوضه کارون با بهره گیری از داده های شبکه ای APHRODITE [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 125-138]
 • نهادهای قدرت واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-103]
 • نواحی پیرامونی تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]
 • نواحی روستایی تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 940-956]
 • نوسازی جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 289-302]
 • نیمرخ سلسله مراتب شهری بررسی و تحلیلی از تغییرات سلسله مراتب شهری در شش دهه‌ی اخیر (1395-1335) (مطالعه‌ی موردی استان سمنان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 445-463]

و

 • واژگان کلیدی: دهکده سلانت مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 533-545]
 • واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌پذیری در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری(مورد پژوهی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 335-349]
 • واژگان کلیدی: شکاف­های اجتماعی­ تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 503-519]
 • واژگان کلیدی: فضا مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری ( مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 465-478]
 • واژگان کلیدی: مدیریت شهری بررسی و تحلیل رابطه مدیریت شهری و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی: مطالعه موردی بافت تاریخی شیراز با تأکید بر ارائه مدلی کاربردی و همساز با فرهنگ و شرایط محیطی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 475-501]
 • واژگان کلیدی : واژگان کلیدی : تاب آوری اجتماعی مشارکت در تاب آوری اجتماعی محلات شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران ) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 729-740]
 • واگرایی تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 729-746]
 • وب سایت های گردشگری نقش وب سایت ها در توسعه گردشگری پایدار در ایران [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 547-560]
 • وردشت پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 293-306]
 • ورودی طراحی استراتژی هایی برای ورودی روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش SWOT و QSPM [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 95-107]
 • وضعیت کنونی ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 381-391]

ه

 • همپوشانی فازی تحلیل پایداری مناطق شهری تبریز با استفاده از روش ترکیبی AHPوFUZZEY [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 477-488]
 • همدان تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان) [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 123-142]
 • همدید تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 863-874]
 • همگرایی تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 729-746]
 • همگرایی ساختار ژئوپلیتیکی الگوی همگرایی منطقه ای خاورمیانه: مطالعه موردی کشورهای ایران، عراق و ترکیه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 137-158]
 • همگرایی تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه‌های ژئواکونومیک [دوره 9، شماره 37، 1398، صفحه 501-529]
 • همگرایی اقوام نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 433-455]
 • همگرایی منطقه ای نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 665-680]
 • هویت گونه شناسی هویتی پناهندگان نسل دوم و سوم افغانستانی در ایران( با تاکید بر استان قزوین) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 117-133]
 • هویت جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 289-302]
 • هویت بخشی بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاه‌های نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 23-34]
 • هویت بخشی بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 105-116]
 • هویت شهری تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان) [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 229-248]
 • هویت شهری اولویت بندی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهری با استفاده از مدل‌های چند معیاره) مطالعه موردی: شهر بروجرد ( [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 495-507]
 • هویت محله‏ای ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 283-303]

ی

 • یابان‌زایی ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 381-391]
 • یزد ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 159-178]