نویسنده = علیرضا انتظاری نجف آبادی
جایگاه حقوقی رمز ارزها در عقد بیع و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

دوره 13، شماره 53، بهمن 1402، صفحه 227-243

10.22034/jgeoq.2023.370127.3977

علیرضا آقاسی؛ علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ مصطفی حیدری هراتمه