نویسنده = حسین جهانتیغ
ارزیابی و مدیریت خشکسالی

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 313-327

حسین جهانتیغ؛ وحیدرضا امیراسماعیلی؛ ابوالفضل داوری


مطالعه سازندهای زمین‌شناسی دشت سراوان و اثر آن برخواص کیفی آب زیرزمینی منطقه

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 153-171

حسین جهان تیغ؛ وحیدرضا امیراسماعیلی