کلیدواژه‌ها = " تاب آوری"
سنجش میزان تفاوت تاب آوری جوامع شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی نمونه موردی شهرستان گلپایگان

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 891-908

امیر صفایی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک؛ بهرام آزادبخت