کلیدواژه‌ها = توسعه فرهنگ
ارائه مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست ورزشی در راستای توسعه پایدار

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1074-1086

10.22034/jgeoq.2022.306022.3314

سید فرزاد میر حسینی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ حیدر لطفی؛ افسانه روحانی