کلیدواژه‌ها = پیام رســان های اجتماعــی
فراتحلیل مشخصات پیام رسان مطلوب بومی از نگاه کاربران ایرانی

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 152-170

10.22034/jgeoq.2023.381847.3992

سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی؛ احمد کارخانه