ارائه مدلی ملی- منطقه ای از عوامل موثر برای توسعه اکوسیستم نوآوری با رویکرد ترکیبی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه اقتصاد، موسسه برنامه ریزی و پژوهشی آموزش عالی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت و اقتصاد کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

اکوسیستم نوآوری، شبکه‌ای از ارتباطات و تعاملات بین بازیگران است که با همکاری و به‌اشتراک‌گذاری دانش، فناوری، مهارت و منابع، توانایی خود را حول یک نوآوری با یکدیگر ارتقا می‌دهد. سیاست‌گذاران و مدیران نه‌تنها در شکل‌گیری و ایجاد، بلکه در تداوم و استمرار پایدار و روبه‌جلوی این جریان به‌ویژه در شرایطی که در کنار تغییرات سریع محیط، بازیگران نیز از حیث کمی و کیفی متنوع باشند، نقش اساسی دارند. با این نگاه، هدف این پژوهش، طراحی الگوی مفهومی اکوسیستم نوآوری است. در گام نخست، انجام مطالعه اکتشافی با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه‌ای، پایگاه‌های اینترنتی و مصاحبه علمی با صاحب‌نظران و خبرگان استفاده شد. روش جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه با 30 نفر از خبرگان در صنعت بیمه است. روش نمونه‌گیری در این تحقیق گلوله‌برفی و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. از نظر هدف توصیفی –پیمایشی و از نظر جهت‌گیری کاربردی است. همچنین ازنظر نوع روش کیفی - کمی است. بدین معنا که ابتدا در بخش کیفی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اکوسیستم نوآوری و تدوین مدل ساختاری تفسیری از طریق مبانی نظری و بررسی اسناد علمی به‌صورت فراترکیب مطالعه صورت گرفت. 17 متغیر اصلی و کلیدی مؤثر در اکوسیستم نوآوری، شامل مقوله ایجاد دانشگاه کارآفرین و نوآور با محوریت صنعت بیمه، ایجاد پارک صنعتی مبتنی بر دانش، ایجاد پارک علم و صنعت با محوریت بیمه، ، توسعه ظرفیت نوآوری و کارآفرینی دانش‌بنیان در خدمات بیمه، ایجاد فرصت‌های نوآورانه مبتنی بر دانش در کسب‌وکارهای بیمه‌ای میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the fitted model of the factors affecting the innovation ecosystem with the combined approach of interpretative structure and structural equations

نویسندگان [English]

  • masoud keramati 1
  • yaghob entezari 2
  • davoud samari 3
  • Majid Ashrafi 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul, Iran
2 Economic Group, Higher Education Research and Planning Institute, Tehran, Iran
3 Department of Agricultural Economics and Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Department of Accounting, Aliabad Katoul, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

An innovation ecosystem is a network of communication and interactions between actors that improve their ability around an innovation by cooperating and sharing knowledge, technology, skills and resources. Policymakers and managers have a fundamental role not only in the formation and creation, but also in the continuation and continuation of this trend, especially in a situation where, in addition to the rapid changes in the environment, the actors are also quantitatively and qualitatively diverse. From this point of view, the aim of this research is to design the conceptual model of the innovation ecosystem. In the first step, conducting an exploratory study using library sources and documents, internet sites and scientific interviews with experts and experts were used. The method of data collection is interviews with 30 experts in the insurance industry. The sampling method in this research was snowball and interpretive structural modeling software was used for data analysis. It is descriptive-survey in terms of purpose and practical in terms of orientation. It is also a qualitative-quantitative method. This means that first, in the qualitative section, a meta-composite study was conducted to identify the factors affecting the innovation ecosystem and develop an interpretive structural model through theoretical foundations and review of scientific documents. 17 main and key effective variables in the innovation ecosystem, including the category of creating an entrepreneurial and innovative university centered on the insurance industry, creating a knowledge-based industrial park, creating a science and industry park centered on insurance, developing the capacity for innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation ecosystem
  • interpretive model
  • human capital
  • economy and business
انتظاری، یعقـوب. (1398)." الزامـات توسـعه اکوسیسـتم کارآفرینی دانشـگاه بنیـان در ایـران"،مجله پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1398(بهار)شماره 1
انتظاری، یعقوب، محجوب، حسن. (1399). تحلیل ساختاری اکوسیستم ملی نوآوری: بهره‌برداری از داده‌های جهانی برای سیاست‌گذاری ایرانی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی،1399(3) شماره 1 ، 87-118.
آقازاده، هاشم، مهدوی، غدیر، الهی چورن، احمد رضا (1394)، بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی، پژوهش نامه بیمه، 1394 (بهار ) ، شماره 1
پریسا قادری، (1395)، سومین اجلاس ملی نظام‌های اطلاعاتی، دانشگاه تهران، بهمن 95
صحت، سعید،  محمد پور دوستکوهی، مرضیه،  (1390)، شناسایی و رتبه بندی مؤلفه‌های نوآوری در صنعت بیمه، نشریه تازه‌های جهان بیمه، 1390، شماره 163
ضیاء، بابک، رضوانی، مهران، مبارکی، محمد حسین و  تاج پور، مهدی، (1398)،  الگوی بین اللملی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های برتر ایران). فصل نامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 12(2)، 301-320.
جوانمردی، شیوا، عباس پور، عباس، خورسندی، علی و غیاثی سعید،(1397)، طراحی الگوی دانشگاه نوآور در چارچوب اکوسیستم نوآوری در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی، سال دهم دوره زمستان، شماره چهارم
نقشی زادیان، ساناز، رفیعیان، مجتبی، سعیده زرآبادی، زهرا سادات و  ماجدی، حمید، (1401). تدوین مدل مفهومی بازآفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،1401(12 ) شماره 49 ، صص 141-156
جلالی، رستم،  (1391)، نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی، تشریه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، زمستان 1391، شماره 4
داوری، علی و رضا زاده، آرش، معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس،  (1393)، سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 1393(زمستان)،چاپ دوم
رشواندی، یعقوب، صادق وزیری، فراز و نصرت پناه، رسول، (2021)، ارتقای عملکرد سازمان ازطریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف پذیری استراتژیک وچابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار، فصلنامۀ مدیریت نوآوری درسازمانهای دفاعی،  2021( 4) شماره 11، صص  79 تا 106
شجاعی سعید ، بی تعب علی و منجم زاده سید سعید، (1390)، بیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملی، مجله  توسعه تکنولوژی صنعتی1390(،بهار) ،شماره 17، صص 25 تا 39
طباطبائیان، سید حبیب‌الله، طهوری، حمیدرضا، تقوا، محمدرضاو نقوی فرد، محمدتقی، (1397)، تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1397( پنجم) شماره 4، صص 45-9.
کشتکار هرانکی، مهران (1395)، طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
گروه محققان بانک جهانی (1393). سیاست‌گذاری نوآوری در عصر جهانی‌شدن: راهنمایی برای کشورهای درحال‌توسعه، مترجم هادی زارع، چاپ اول، 22 تا 38
محمودی، میمند؛ مظلومی، نادرو وجدانی، فـؤاد،(١٣٩٤)، عوامـل مـؤثر بـر نـوآوری در صـنعت بیمـه کشـور، پژوهشنامه بیمه، 1394دوره(1) شماره 30 صص٥٣-٩٤
میثمی، امیر مهدی، محمدی الیاسی، قنبر، مبینی دهکردی، علی و حجازی سید رضا، (1396)، ابعاد و مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فن آورانه در ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فنآوری، دوره پنجم، شماره 3
رستمی فر، علی، محمدی، قاسم، الماسی، نجات علی و دادگر، یدالله، برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 1398(دهم) ،شماره 1 ، صص 847-863
 رئیسی سرتشنیزی، هاشم.(1397). بررسی آسیب شناسانه اکوسیستم نوآوری در صنعت محصولات کنجدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
Agarwal, A., Shankar, R. and Tiwari, M. (2007) ‘Modeling agility of supply chain’, Industrial Marketing Management, Vol. 36, No. 4, pp.44
Bruce Katz and Julie Wagner, the Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 2014
Deog-Seong Oh a, Fred Phillips, Sehee Park, Eunghyun Lee. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination
‏Doloreux, D. & Porto, S. (2005) Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues, Technology in Society.
Diamantopoulos, A., Riefler, P., & Roth, K. P. (2008). Advancing formative measurement models. Journal of business research, 61(12), 1203-1218.
Entezari, Y. (2015). Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1206–1215.
Hwang, W., & Horowitt, G. (2012). The Rainforest: the secret to building the next silicon valley. Regenwald.
Isenberg, D. (2013). Worthless, Impossible and Stupid: How Contrarian Entrepreneurs Create and Capture Extraordinary Value. Harvard Business Review Press.Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem? National Science Foundation ‏.
Kayal, A. a. (2008). National innovation systems: a proposed framework for developing countries. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 8(1), 74. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2008.018615
Nanoecoforum. Ir,2012
Rabelo, R. J., & Bernus, P. (2015). A holistic model of building innovation ecosystems. IFAC-PapersOnLine, 28(3), 2250–2257.
Ravi, V., Shankar, R. and Tiwari, M.K., 2005. Analyzing alternatives in reverse logistics for end-of-life computers: ANP and balanced scorecard approach. Computers & industrial engineering.
Valkokari, K. (2015). Business, innovation, and knowledge ecosystems: How they differ and how to survive and thrive within them. Technology Innovation Management Review, 5(8)
Vargo, S L and Lusch, R F. (2016). Institutions and Axioms: an Extension and Update of Service-Dominant logic. Journal of the Academy of marketing Science, 44(1), 5-23.
Xiaoren, Z, Ling, D and Xiangdong, C. (2014). Interaction of Open Innovation and Business Ecosystem. International Journal of u-and e-Service, Science and Technology, 7(1), 51-64.