بررسی تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

روش­ های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه­های سودآور در فرآیند رشد شرکت­ها بسیار مؤثرند و موجب ادامۀ حیات شرکت­ها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت­گیری این تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات  شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده  از نرم‌افزارEviews10 مورد برازش فرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و با استفاده روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح  ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت  وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی  از نوع اثرات تصادفی است.  در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت  نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافتههای تحقیق  نیز بیانگر این میباشد، شرکتها میتوانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل (برای نمونه، از محل سود انباشته)، یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، استقراض از نظام بانکی) تأمین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of financing of a joint-stock company on the purchase and development of shares of active companies in the stock market in line with regional planning and sustainable development

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hosseinkhani 1
  • Yadollah Rajaei 2
  • Nemat Falihi 3
  • Mohammad Dalmanpor 2
1 PhD student, Department of Economics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Economics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Financing methods for the continuation of activity and the implementation of profitable projects are very effective in the process of growth of companies and cause the continuation of the life of companies in today's competitive world. so; The main purpose of this research was to determine the effect of the financing of a joint stock company on the purchase and development of shares. According to the main purpose of the research, the orientation of this research is practical. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange in the period from 2013 to 2019, which was determined using a non-random method and according to the availability of information, including 120 companies, and using Eviews software, 10 were selected. In the first part, research hypotheses were investigated using descriptive statistics and panel data econometric method. All research variables are static at the I_0 level and there is a long relationship between the variables of the number of stock purchases, net cash from financing activities, net cash from issuing long-term debt, net cash from the sale of shares after deducting dividends paid. There is company size, company profitability, and company liquidity. Further, by using the Chau-Hasman test, it was determined that some of the research models are mixed with fixed effects and some are random effects. In the following, the hypotheses of the research were examined and the results obtained show that; The financing of a joint-stock company has an effect on the purchase and development of the stock market. The research findings also show that companies can obtain the financial resources they need from within (for example, from the place of accumulated profits), or from outside. provide the company (through issuing shares or bonds, borrowing from the banking system).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • issuance of shares
  • bonds
  • borrowing
احمدی منصورآبادی، م.(1386). بررسی روش های تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران،پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات.
اسلام دوست، ن. و غلامی، ا.(1396). بررسی تأثیر توسعۀ مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال هشتم،شماره 15:26-15.
آقایی، م.؛ احمدیان، و. و جهاز آتشی، ا.(1393). عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط ایران، فصلنامۀ پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 6: 212-175.
باقری، ا.؛ رمضانی،ع. وپورسعید، ع.(1397).آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام،فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایهگـذاری سال هفتم، شماره بیست وششم:210-187.
پهلوانی قمی، ع.(1396). تأثیر همگرایی مالی و اقتصادی بر ارتباط پویای میان نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامۀ کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات تهران.
خزائی، ا.؛ طهرانچیان، ا.؛ جعفری صمیمی، ا. و طالبو، ر.(1395). تأثیر  تأمین مالی داخلی بر بهرهوری بنگاهها( شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران)، فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی ،سال95،شماره 1: 128-101.
داودی, سید محمدرضا, عبدالباقی عطاآبادی, عبدالمجید, یوسفی, جواد. (1401). سودمندی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر تناوب زمانی در بورس اوراق بهادارتهران:تحلیل محتوایی نوسانگرهای هارمونیک و تناوب موج. فصلنامه اقتصاد مالی, سال16، شماره 58, 129-152.
دهقان, عبدالمجید, کامیابی, منیره. (1398). چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های بورسی در شرایط رونق و رکود بازار سرمایه ایران. فصلنامه اقتصاد مالی,سال 13شماره48, 147-166.
فرامرزی، م.(1396). تأثیر بازارهای موازی در قالب بازار سهام و ارز بر تقاضای پول در ایران،پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران شمال.
قاسمی، ح. (1395). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی اقتصادی بانکهای خصوصی و دولتی در ایران،پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد امارات.
قیصریان، ج. (1390). تحلیل ساختار سرمایۀ بانک ملی ایران و ارائۀ الگویی برای آن، پایانامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سنندج.
محقق نیا, محمد جواد, ضیاچی, علی اصغر, سرگلزائی, مصطفی, خاشعی, وحید. (1401). ارزیابی اثر نوسانات ارزی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سنجش وقفههای زمانی آن، فصلنامه اقتصاد مالی ، سال 16، شماره 59، 127-154
یاوری، ک.؛ شهیدی، آ.؛ دهقان دهنوی، م.؛ حیدری، ح.(1395).اثر توسعۀ مالی بر ساختار سرمایۀ بنگاههای غیرمالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران،مجلۀعلمی پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، سال هشتم، شماره:15-25.
Allen, F. , Gale, D. (2000). Comparing Financial Systems. MIT press, Cambdridge, MA .
Antzoulatos, A. Koufopoulos, K. Lambrinoudakis,C. Tsiritakis E. (2016). Supply of Capital and Capital Structure: The Role of Financial Development. Journal of Corporate Finance 38,166-195.
Aslan, H. , Kumar, P. , (2011). Lemons or cherries? Growth opportunities and market temptations in going public and private. Journal of Financ QuantAnal. 46 (2), 489 .
Campello, M., Graham, J., Harvey, C (2010); The real effects of financial constraints: evidence from a financial crisis, Journal of Financial Economics,. 97, 470–487.
Etudaiye-Muhtar, O.F., Ahmad, R. (2014). Banking Sector Development and Corporate Leverage: Empirical Evidence from South African Firms. International Journal of Economics and Finance 6(8): 278-288.
Eriotis, N, Vasilou, D. and Neokosmidi, Z.V.( 2007) ; How firm characteristics affect capital structure:an empirical study,Managerial Finance, l.33,(5), 321-331.
Fazzari, S., Hubbard, R., and Petersen, B (1988); Financing constraints and corporate Investment”, Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141–206.
Kaplan, S., and Zingales, L (1997); Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?, Quarterly Journal of Economics. 112, 169– 215.
Lowry, M. , Michaely, R. , Volkova, E. , (2017). Initial public offerings: A synthesis of the literature and directions for future research. Foundat. Trend. Financ. 11 (3-4), 154–320 .
Maksimovic, V. , Phillips, G. , Yang, L. , (2013). Private and public merger waves. J. Fi- nanc. 68 (5), 2177–2217 .
Masoud, N. (2016). “The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Libyan Firms”, Research Journal of Finance and Accounting 5(1), 67-83.
Marimuthu,Maran.(2009), Corporate Restructuring, Firm Characteristics and Implications on Capital Structure, Journal of Business and Management,Vol.4, No.1
Modigliani, F., Miller, M. (1958). "The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment". American Economic Review 48: 261-297.
Mokhova, N., Zinecker, M. (2014). "Macroeconomic Factors and Corporate Capital Structure". Procedia-Social and Behavioral Sciences 110: 530-540.
Nihat ,A.  Kathleen ,A .Ettore ,C . and  Ozdakaka,A.(2019). Stock market development and the financing role of IPOs in acquisitions, Journal of Banking and Finance 98 (2019) 25–38.
Rahaman, M. M (2011); “Access to financing and firm growth”, Journal of Banking & Finance, Vol. 35, No. 3, pp 709-723.
Saunders, A. , Steffen, S. , (2011). The costs of being private: evidence from the loan market. Rev. Financ. Stud. 24 (12), 4091–4122 .
Sun, J.; Ding, L.; Guo, J.; Li, Y. (2015). “Ownership, Capital Structure and Financing Decision: Evidence from the UK”, The British Accounting Review. http://dx.doi.org/10.1016/j. bar.2015.04.001.
Sun, J. Mohanty, S.K., Nandha, M., Turkistani, A.Q. and Alaitani, M.Y. (2013). Oil price movements and stockmarket returns: Evidence from Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Global Finance Journal22, 42–55.