کاوش پیشایندها و رهاوردهای خطای انسانی پزشکان در بیمارستان‌های شهرستان رفسنجان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف کاوش پیشایندها و رهاوردهای خطای انسانی پزشکان در بیمارستان‌های شهرستان رفسنجان انجام شده است. ابتدا پیشایندها و رهاوردها با توجه به مطالعات کتابخانه ای مورد شناسایی قرار گرفت و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان تا رسیدن به اجماع نظری از روش تکنیک دلفی فازی استفاده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش شامل پزشکان بیمارستان‌های شهرستان رفسنجان بودند. با توجه به محدود بودن تعداد صاحب نظران و خبرگان دست -اندرکار در این پژوهش مبنای گردآوری اطلاعات، خبرگی و تخصص افراد از روش نمونه‌گیری هدفمند 43 نفر از افراد تا رسیدن به اشباع نظری به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بیشترین میزان موافقت خبرگان در رابطه با پیشایندهای خطای انسانی پزشکان، با مؤلفه‌ اطلاعات غلط در مورد بیمار و نحوه توزیع دارو و کمترین میزان موافقت با مؤلفه‌‌های عدم رعایت حقوق قانونی بیمار و عدم بکار بستن استانداردهای اخلاقی و اصول حرفه‌ای است.همچنین در رابطه با رهاوردهای خطای انسانی پزشکان، بیشترین میزان موافقت با مولفه های ایجاد استرس‌های روحی- روانی در پزشکان و افزایش شکایت‌ها در بین بیماران و ارباب رجوعان بیمارستان و کمترین میزان موافقت با مؤلفه‌‌های تدوین برنامه جامع در خصوص اجرایی کردن فعالیت‌‌های مرتبط با ارتقاء سلامت، جمع‌آوری و انتشار بهتر و بیشتر اطلاعات و حاکمیت فرهنگ کار تیمی می‌باشد. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the antecedents and outcomes of doctors' human error in Rafsanjan hospitals

نویسندگان [English]

  • Minoo Daroueyan 1
  • Mohammad Zia Aldini 1
  • Melikeh Beheshti Far 2
1 Department of Public Administration, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
2 Department of Management, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of exploring the antecedents and consequences of human error of doctors in Rafsanjan hospitals. First, the antecedents and results were identified according to library studies, and then the fuzzy Delphi technique was used with the help of experts' opinions until a theoretical consensus was reached. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of this research included doctors from Rafsanjan hospitals. Due to the limited number of experts and hands-on experts in this research, the basis of information gathering, the expertise and expertise of people were selected as sample members from the purposeful sampling method until reaching theoretical saturation. The results of the data analysis showed that the highest level of agreement of the experts in relation to the antecedents of the human error of doctors, with the component of wrong information about the patient and the way of drug distribution, and the lowest level of agreement with the components of not respecting the legal rights of the patient and not using Close ethical standards and professional principles. Also, in relation to the human error of doctors, the highest level of agreement with the components of causing mental-psychological stress in doctors and the increase of complaints among patients and clients of the hospital and the lowest level of agreement. With the components of developing a comprehensive plan regarding the implementation of activities related to health promotion, collecting and disseminating better and more information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human error
  • human error of doctors
  • hospitals of Rafsanjan city
احمدی پور، حبیبه؛ مرتضوی، ناهید. (1394). بررسی دیدگاه کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به اظهار خطای پزشکی. اخلاق پزشکی, 9(31), 11-27.
ارژنگ، اردوان؛ جوکار، سید مهدی. (1400). درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار. فصلنامه پژوهش های فقهی، 17(2)، 629-655.
انصاری، سمیرا؛ چوبدار، محدثه؛ بختیاری، تینا؛ جمالی زاده، زینب؛ حیدری، پیام؛ ورمزیار، سکینه. (1397). شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در کارکنان فوریت های پزشکی شهر قزوین با استفاده از تکنیک CREAM، امداد و نجات، بهار، 10(1)، 97-110.
برزگر بفروئی، عبدالرزاق؛ اشیان، عباس‌علی؛ صدیقی آخا، حمید. (۱۳۹۶). بررسی نظرات پزشکان کشور در خصوص علل بروز خطاهای تشخیصی پزشکی در سال ۱۳۹۵. مجله پزشکی قانونی ایران، ۲۳ (۴) ،241-233.
پورعلی معصومه؛ شجاعی مجید؛ امینی، افشین. (1400). گزارش 82 مورد شکایت پزشکی از متخصصین طب اورژانس، یک مطالعه موردی، طب اورژانس ایران، 2(3)،122-126.
تنها، فاطمه؛ مظلومی عادل؛ فرجی وحدت؛ کاظمی زینب؛ شوقی مینا. (۱۳۹۴). ارزیابی خطاهای انسانی به روش‏ تجزیه و تحلیل استانداردشده صنعتی ریسک در پرستاران بخش اورژانس زایمان یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیمارستان، ۱۴ (۳) ،۵۷-۶۶.
جعفری ندوشن رضا؛ حلوانی غلامحسین؛ فیروزی فرزانه. (۱۳۹۹). شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در پرستاران بخش‌های متفاوت بیمارستان مادر یزد قبل و بعد از ارائه راهکارهای کنترلی پیشنهادی با استفاده از روش SHERPA ،فصلنامه علمی تخصصی طب کار. ۱۲ (۳) ،۳-۱۳.
جهان پور، سمانه. (1401). ماهیت تقصیر پزشک. فصلنامه قانون یار ، سال ششم، شماره 22 ،۱۸۷-
حسنوند، امین. (1400). بایسته‌های جرم‌انگاری و کیفرگذاری نوین مسئولیت پزشک و نسبت‌سنجی آن در نظام مسئولیت مدنی. فصلنامه قانون یار، 5(19) ،۳۲۵ –
حقی، اعظم؛ رجبی وردنجانی، حسن ؛ حبیبی، احسان اله ، زیندینی جشوقانی، محمد. (1394). ارزیابی بار ذهنی کار در ماموریت های پیچیده پرسنل فوریت های اورژانس؛ شاخص NASA-TLX، 7(3)، 37-45.
زارع، اسماء؛ یزدانی راد، سعید؛ دهقانی، فاطمه؛ امیدی، فریبرز؛ محمدفام، ایرج. (1396). بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات خطای انسانی در ایران: مرور سیستماتیک، بهداشت و ایمنی کار، پاییز، دوره 7، شماره 3، 267-278.
شنوفی، محسن؛ ذاکریان، سید ابوالفضل؛ نیکومرام، هانیه؛ موفق، مریم. (1398). شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان نفت تهران. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(2)، 111-122.
فرخ زاد، مریم؛ اسکندری، طاهره؛ سالاری، سمانه؛ خلیلی، آرش؛ محمدفام، ایرج. (1398). ارزیابی خطاهای انسانی در تجهیزات با استفاده از تکنیک PUEA و منطق فازی، یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، تهران.
محبی فر، رفعت؛ رفیعی، سیما؛ قلعه نوی، مهران؛ کلوانی، خلیل. (1397). شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در شغل پزشکی بیمارستان کوثر به روش SHERPA، یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، تهران.
محمدی خشوئی، روح انگیز؛ صالحی، شایسته؛ سعیدیان، نرگس. (1397). تجارب کارکنان خدمات سلامت از فرهنگ سازمانی ایمنی بیمار و مدیریت خطا در مراکز آموزشی درمانی. مدیریت پرستاری, 7(2 )، 60-72.
ناظری، گلناز؛ ارباب، مریم. (1399). نگرشی بر حقوق شهروندی در زمینه سقط درمانی ناشی از خطای پزشکی. فصلنامه حقوق ملل ، شماره 38 ، 701- 719.
وطنی، امیر؛ توجهی، عبدالعلی؛ پیری امیرحاجیلو، فاطمه. (1399). ضرورت گزارش‌دهی خطاهای پزشکی: مبانی، موانع و سیستم‌ها. فصلنامه پزشکی قانونی ایران، 26(96)، 122- 129.
Cavanaugh, M.(2017).Communication failures in patient sign-out and suggestions for improvement: a critical incident analysis. QualSaf Health Care; 14: 401-7.
Jafarvand M, Khoshnvaz H, Kazemi S, Varmazyar S, Ghorbanideh M.(2017). Identification and Assessment of Human Errors Using SHERPA in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty, Qazvin University of Medical Sciences.Journal of Health_Based Research. 2017; 3 (3), pp. 267-276.
Le, W, Kim, H, Adrian, Y, Hermione Poh, B, Ke Li, M, .(2022). Habit and Automaticity in Medical Alert Override: Cohort Study, J Med Internet Res. 2022 Feb; 24(2): e23355.
Perea-Perez B, Santiago-Saez A, Garcia-Marin F, Labajo-Gonzalez E, Villa-Vigil A. (2011).Patient safety in dentistry: dental care risk management plan, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 16(6):e805-9. PMID: 21196846.
Rowland, M & Adefuye, A .(2022). Human errors and factors that influence patient safety in the pre-hospital emergency care setting: Perspectives of South African emergency care practitioners, Health SA. 2022; 27: 1798. doi: 10.4102/hsag.v27i0.1798.
Zyoud, A & Abdullah, N.(2021). Human Error in Medication Administration Process, Mediterranean Journal of Social Sciences 7(3 S1), DOI:10.5901/ mjss. 2016.v7n3s1p403.