تحلیل مضمون الگوی انتخاب شایسته مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی انتخاب شایسته مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت (مورد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرمان) انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. خبرگان مطالعه، مدیران دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد بودند. خبرگان با استفاده از روش نمونه‌گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند و گردآوری داده‌ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش شش مرحله‌ای کلارک و بران استفاده گردید. به اختصار نتایج نشان داد، الگوی انتخاب شایسته مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت در دستگاه‌های اجرایی از 551 کد، 26 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان دهنده اصلی تشکیل شده است. مولفه‌های الگو شامل: اصلح گزینی(تخصص مرتبط با حوزه مدیریت، مشورت با سایر مدیران و افراد ذیصلاح و هیئت گزینش با تجربه)، سنجش و اندازه‌گیری (بررسی خصوصیات فردی، معلومات فرد، گواهی صحت پزشکی، انجام مصاحبه و آزمون کتبی متناسب با رشته مورد نیاز)، آماده‌سازی مدیران (کسب تجربه در پست موازی برای مدت معلوم، انتخاب‌های سلسله مراتبی و تدریجی، ماموریت از سایر سازمان‌ها یا شهرها، توان یادگیری و آموزش)، سابقه شغلی متناسب (بررسی صلاحیت، مهارت‌های مدیریتی، توانایی و قدرت انجام امور مربوطه، توانایی و تخصص مدیریتی، تحقیق شخصی، تحقیق سابقه کار و بررسی سوابق کلی)، توانایی اخلاقی (درستی، راستگویی، وفای به عهد، پاسخگویی، مسولیت‌پذیری و تقلید ناپذیری) و بکارگیری مناسب نیروی انسانی (بررسی منابع انسانی، بومی گزینی و داشتن ظرفیت و توانایی توسعه) هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the theme of the selection model of competent managers in order to realize the governance affairs of the government

نویسندگان [English]

  • Seyed Gholamreza Hosseinipour Ghasemabadi 1
  • Massoud Pourkiani 2
  • Malikeh Beheshti Far 3
1 Department of Public Administration, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
3 Department of Management, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of designing a model for the selection of competent managers in order to fulfill the governance affairs of the government (case: Executive bodies of Kerman city). The research method was a qualitative type of thematic analysis. The experts of the study were the managers of executive bodies of Kerman city and members of the academic staff of Azad University. Experts were selected using selective and purposeful sampling method and data collection continued until reaching theoretical saturation. The data collection tool in the qualitative part was semi-structured interviews. Clark and Bran's six-step method was used to analyze the data. In short, the results showed that the model for the selection of managers in order to fulfill the governance affairs of the government in executive bodies consists of 551 codes, 26 basic themes and 6 main organizing themes. The components of the model include: selection (expertise related to the field of management, consultation with other managers and competent people and an experienced selection board), assessment and measurement (examination of individual characteristics, personal information, medical certificate, interview and written test according to the field) required), preparation of managers (gaining experience in a parallel post for a certain period, hierarchical and gradual selections, assignment from other organizations or cities, ability to learn and train), appropriate work history (checking qualifications, management skills, ability and power to do things related, managerial ability and expertise, personal research, work experience research and general background check), moral ability (accuracy, truthfulness,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection of managers
  • worthy model of managers
  • model of selection of managers
  • governance affairs
بردبار، غلامرضا و شاکری، فاطمه، 1390، تحلیلی بر کیفیت شایسته‌گزینی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد. پژوهش در مدیریت تولید و عملیات, 2(2)، 101-120.
جعفری راد، سعیده و قربان‌حسینی، مسعود و امینی، زین العابدین و رستمی بشمنی، مجید، 1398، طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران در سازمان تامین اجتماعی ایران. مطالعات رفتاری در مدیریت، 10(19)، 35-48.
حراقی، مسعود و درویشی، علی، 1398، ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه‌ای سازمان‌های دولتی، مطالعات رفتار سازمانی سال هشتم زمستان، شماره 4 (پیاپی 32).
درخشان، مژگان و زندی، خلیل، 1397، طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی، 11(2 (پیاپی 21) )، 105-126.
دوالی، محمدمهدی، ضماهنی، مجید، درویش، حسن، و آذر، عادل، 1397، معیارهای شایسته گزینی مدیران دانشگاهی بر اساس آموزه‌های اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور). مدیریت در دانشگاه اسلامی، 7(1 (15))، 71-88.
شریعتی، محمدتقی و عربیون، ابوالقاسم، 1386، شیوه انتخاب و انتصاب مد‌‌‌یران واحد‌‌‌های تحقیقاتی (با تاکید‌‌‌ بر جهاد‌‌‌ سازند‌‌‌گی). پژوهش و سازندگی، 20(3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی)، 185-197.
شهابی، محمدرضا و جلالی، محمد و یاوری، اسدالله و سرمست، مریم، 1399، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب، جامعه شناسی سیاسی‌ایران، سال سوم پاییز، شماره 3 (پیاپی 11).
عبدی نژاد، زهرا و مجیدی، مریم و امینی سابق، زین العابدین و ساده، احسان، ۱۴۰۰، ارائه مدل اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در صنعت نفت. حقوق اداری، ۹ (۲۸):۱۶۳-۱۸۸.
فرهادی نژاد، محسن و لیلی دوست، فاطمه و حسانی، محسن، 1401، بررسی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام انتصاب در سازمان‌های دولتی‌ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۱۲ (۲): ۱۱۰-۸۵.
متقی، سمیرا و متقی، پژمان، 1399، کاربرد AHP و منطق فازی در تحلیل تاثیر سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی در ارتقای بهره وری (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی). دانش سرمایه گذاری، 9(36 )، 17-35.
مرادی دمنه، غلامرضا، 1397، بررسی عوامل مؤثر بر بهینه‌سازی شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران ستاد آجا. علوم و فنون نظامی، 14(46)، 19-38.
موسی زاده، زهره و عدلی، مریم، 1388، معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 3(1 (پیاپی 5))، 103-132.
Akyol E. M., Guler M. E, 2017, Role of competencies in employee selection function: a fuzzy analytical hierarchy process approach", Ege Academic Review, 17 (2): 201 -214.
Azmy S. E, 2018, Recruitment Strategy to Hire The Best People for Organization, Journal of Management and Leadership, 1 (2), 1 - 15.
Bonaccio, S & Connelly, C. E & Gellatly I. R & Jetha A & Ginis K, 2020, The participation of people with disabilities in the workplace across the employment cycle: Employer concerns and research evidence, Journal of Business and Psychology, 35 (2): 135 -158.
Brinckmann, J, 2007, Competence of top management teams and success of new technology-based firms. Publisher Gabler, Frankfurt: Deutscher Universitäts-Verlag.
Davenport, E. & Low, W, 2013, from trust to compliance: Accountability in the fair trade movement. Social Enterprise Journal, 9(1), 88–101.
Foster, Mindi D, Lisa Sloto & Richard Ruby, 2006, Responding to Discrimination as a Function of Meritocracy Beliefs and Personal Experiences: Testing the Model of Shattered Assumptions. Group Processes & Intergroup Relations. P, 401-411.
Gates, S & Langevin, P, 2010, Human capital measures, strategy, and performance: HR managers’ perceptions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(1), 111–132.
Hanna, A & Ibrahim, M & Lotfallah, W & Iskandar, K & Russell, J, 2016, Modeling project manager competency: An integrated mathematical approach. Journal of Construction Engineering and Management, 142(8), 100-121.
Hang-Hua, X. & W. Yang-Hua, 2019, Training System Design for MiddleLevel Manager in Coal Enterprises Based on Post Competency Model. Procardia Earth and Planetary Science, P. 1764-1771.
Hotho J & Minbaeva D & Muratbekova -Touron, M & Rabbiosi L, 2020, Coping with favoritism in recruitment and selection: a communal perspective, Journal of Business Ethics, 165 (4), 659 -679.
Kar R. N & Varma S & Suder G. S, 2015, Managers in developing countries, In: Handbook of Research on Managing M anagers, Edward Elger Publishing.
Liu, D., Bishu, R. R., & Najjar, L, 2013, using the analytical hierarchy process as a tool for assessing service quality. Industrial Engineering & Management Systems, 4(2), 129–135
Meng-lei Monica Hu, 2010, developing a core competency model of innovative culinary development.International Journal of Hospitality Management. 29 (4), 582- 590.
Marjoribanks, T. & Farquharson, K, 2016, Contesting competence: Chief executive officers and leadership in Australian football league clubs. Marketing Intelligence & Planning, 34(2), 188-202.
Martin, J. & Marion, R, 2005, Higher education leadership roles in knowledge processing. The learning organization.12.1. 140-151.
Plummer, R., Armitage, D, 2007, A resilience-based framework for evaluating adaptive co-management: Linking ecology, economics and society in a complex world. Ecological Economics, 61(1), 62–74.
Rowley, D.J & Sherman, H, 2013, the special challenges of academic leadership, management decision, 41, 10, 1058-1063.
Smith.L.B. & Hughey, A. W, 2006, leadership in higher education its evolution and potential a uniqe role facing critical challenges, industry and higher education, 20, 3, 157-1630.
Turner, N. Swart, J & Maylor, H, 2013, Mechanisms for managing ambidexterity: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15, 317–332.