ارایه مدل اجرایی یکپارچه سازی صندوق های بیمه سلامت در راستای برنامه ریزی منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارایه مدل اجرایی یکپارچه سازی صندوق های بیمه سلامت با رویکرد تطبیقی(ژاپن- سنگاپور- ترکیه- سوئد- نروژ- چین و ایران) بود. تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی و کمی است .جامعه آماری اول تحقیق خبرگان بیمه سلامت هستند که با روش هدفمند در دسترس 20 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند.همچنین جامعه اماری دوم تحقیق بیمه شدگان بیمه سلامت هستند که با روش تصادفی ساده و جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی توسط نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ 0.87 بدست آمد و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی و معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل دارای 7 بعد می باشد و کلیه عوامل ساختاری ،رفتاری و محیطی به میزان 0.83 با مقدار t 12.45 بر روی فرایندها تاثیر گذاشته و کلیه عوامل ساختاری ،رفتاری و محیطی به میزان 0.75 و مقدار t 10.34 بر روی نتایج بدست آمده موثر خواهد بود . همچنین کلیه ابعاد فرایندی (مدیریت فرایندها،فناوری اطلاعات و بهبود نیروی انسانی ) به میزان 0.87 و مقدار t 12.67 بر روی نتایج تاثیر گذار هستند و می توان بیان داشت که روابط صحت علی موجود در مدل تحقیق تائید شده و مدل نیز مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an executive model for the integration of health insurance funds in line with regional planning

نویسندگان [English]

  • Babak Dehghanpour 1
  • Akbar Etebarian 2
  • Mojtaba Shahnoshi Foroushani 3
1 Department of Public Administration, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Public Administration, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Department of Cultural Management and Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to present an executive model for integrating health insurance funds with a comparative approach (Japan-Singapore-Turkey-Sweden-Norway-China and Iran). The present study is a qualitative and quantitative study. The first statistical population of the study is health insurance experts who were selected as a sample size by a purposeful method available to 20 people. 384 people were selected as the sample size. A researcher-made questionnaire was used to collect data, which was validated by experts and Cronbach's alpha was 0.87 and confirmed. Qualitative analysis method and structural equations and AMOS software were used to analyze the data. Findings showed that the model has 7 dimensions and all structural, behavioral and environmental factors affect the processes by 0.83 with a value of 12.45 t and all structural, behavioral and environmental factors with a value of 0.75 and a value of 10.34 t on the results. Come will be effective. Also, all process dimensions (process management, information technology and human resource improvement) affect the results by 0.87 and 12.67 t, and it can be said that the causal relationships in the research model are confirmed and the model is appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health insurance
  • health insurance funds
  • integration
  • adaptive approach
مظلومی، نادر (1388). بررسی موانع و به کارگیری سیستم‌های نوین نظارت مالی در ایران. شانزدهمین همایش ملی بیمه و توسعه.
میرزایی، حبیب، میرزاخانی، آتوسا (1379). ضرورت و اهمیت نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در شرایط آزادسازی. فصلنامه صنعت بیمه، 59 (15): 73-82.
هاشمی، سیدعباس، صفری، امیر، کمالی دولت‌آبادی، مهدی (1389). ارزیابی حاشیه توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران. فصلنامه صنعت بیمه، 2 (98): 79-120.
رحمت الهی،حسین،میرزایی،ایرج(1396). بررسی نظام سلامت در حقوق تأمین اجتماعی ایران و آلمان. فصلنامه تخصصی دین و قانون.15(1).75-79.
رحمانی, سارا؛ سیدجواد شریف شیخ الاسلامی؛ مجید راحمی و محسن محلوجیان(1393). مطالعه تطبیقی بیمه درمانی در ایران و ایالت متحده امریکا: ارائه راهکار، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، بصورت الکترونیکی، موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز،
رئیسی احمدرضا, محمدی عفت, نوحی مجتبی(1393). نقاط قابل بهبود و ارایه راهکارهای ارتقای کمی و کیفی بیمه های سلامت ایران؛ مطالعه کیفی. مدیریت اطلاعات سلامت.10(2).1-8.
زارع،حسین (1394). ارائهی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران.نشریه طب و تزکیه.20(1).1-20.
سعادتی،محمد (1395). مطالعه تطبیقی عدالت در تامین مالی در مدل‌های بیمه سلامت.مدیریت بهداشت و درمان.7(4).65-73.
صدیقی،سمیه،حسام،سمیه،ملکی،محد،رضا (1392). مؤلفه های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در ایران. مدیریت بهداشت و درمان4(1).7-26.
کریمی،ایرج(1394). بیمه های بهداشتی درمانی حمایتی در دنیا: مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب . طلوع بهداشت.12(4).123-134.
مهرالحسینی ،حسین (1395). مروری بر سیاست‌های تامین مالی در مسیر دستیابی به پوشش همگانی سلامت در ایران. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران.12(5).74-84.
مشایخ،شهناز(1393). مقایسه روش های تأمین منابع مالی نظام سلامت در ایران با برخی از کشورهای جهان. دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت.
هاشمی،ندا،مرزبان،مریم (1390). مطالعه تطبیقی بیمه خصوصی سلامت در کشورهای منتخب و ارایه پیشنهاد برای ایران. مطالعه تطبیقی بیمه خصوصی سلامت.16(3).30-38.
وفایی،نجار،کریمی،ایرج،نوازی،محسن (1386). مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای بیمه درمان مکمل در چند کشورهای منتخب و ارائه الگویی برای ایران.نشریه مدیریت سلامت.10(28).57-64.
Agustu.F.(2018).Organization factors and customers motivations effects on insurance companies performance. : Journal of Business Research, Volume 68, Issue 7. Pages 1622–1629.
Anderson & et al(2017).Costumer satisfactory and sale increase. International journals of management.Vol.2.page.12.
Kaplan & Norton(2016). Evaluating of performance in twelve insurance companies.International journal of insurance.Vol.5-page.4.
Wen.M.L(2018). Intellectual capital and performance in the Chinese life insurance industry. : Omega, Volume 42, Issue 1, January 2014, Pages 65–74.
Park YT, Yoon JS, Speedie SM, Yoon H, Lee J.(2012) Health Insurance Claim Review Using Information Technologies. Healthc Inform Res.;18(3):215-24.
Suphanchaimat R, Putthasri W, Prakongsai P, Mills A(2014). Health insurance for people with citizenship problems in Thailand: a case study of policy implementation within a complex health system. BMC Health Services Research.;14(2):121
Ruger, JP, kress, D,(2017). health financing and insurance reform in morocco . Health affaires (project HOPE); 26:1009-16
Beck, T. and Webb, I., 2003. Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption Across Countries, World Bank Economic Review, 17, pp. 51-88.
Beenstock, M., Dickinson, G. and Khajuria, S., 1986. The Determination of Life Premiums: An International Cross-Section Analysis, Mathematics and Economics, 5, pp. 261-270.
Black, K.Jr. and Skipper H.D., 2003. Life and Health Insurance, Pearson Education, India.
Browne, MJ. and Kim, K., 1993. An International Analysis of Life Insurance Demand, The Journal of Risk and Insurance, 60(4), pp. 616-34.
Campbell, R.A., 1980. The Demand for Life Insurance: An Application of the Economics of Uncertainty, The Journal of Finance, 35(5), pp. 1155-72.
Chui, A.C.W. and Kwok, C.C.Y., 2009. Cultural Practices and Life Insurance Consumption: An International Analysis; Using Globe Scores, Journal of Multinational Financial Management, 273-90.
Chuma, H., 1994. Intended Bequest Motive, Saving and Life Insurance Demand, University of Michigan Press, PP.15-38.
Cummins, JD., 1973. An Econometric Model of the Life Insurance Sector of the U.S. Economy, The Journal of Risk and Insurance, 40(4), pp. 533-54.
Fischer, S.A., 1973. life Cycle Model Of Life Insurance Purchases, International Economic Review, 14(1), pp. 132-52.
Fortune, P.A., 1973. Theory of Optimal Life Insurance: Development and Test, The Journal of Finance, 28(3), pp. 587-600.
Hwang, T. and Gao, S., 2003. The Determinants of Demand for Life Insurance in an Emerging Economy-The case of China, Managerial Finance, 29, pp. 82-96.
Hwang, T. and Greenford, B., 2005. An Examination of the Determinants of the Demand for Life Insurance in China, Hong Kong and Taiwan, presented at 2005 ARIA Annual  Meeting, insurance, 35 (2), pp. 247-256.
Kapfer, J., 2007. Three essays in empirical economics. 2 OctobeViewed 2010. http://www.edoc.ub.uni-muenchen.de/8004/1/kapfer_joy.pdf
Kjosevski, J., 2011. The Determinants of Life Insurance Demand In Central and Southeastern Europe, International Journal of Economics and Finance, 4(3), pp. 237-247.
Lenten, L.J.A. & Rulli, D.N., 2006. A Time-Series Analysis of the Demand for Life Insurance Companies in Australia: An Unobserved Components Approach, Australian Journal of Management, 31(1), 41-66. http://dx.doi.org/10.1177/031289620603100104.
Lewis, F.D., 1989. Dependants and the demand for life insurance, The American Economic Review, 3 (79), pp. 452-67.
Li, D., Moshirian, F., Nguyen, P. and Wee, T., 2007. The Demand for Life Insurance in OECD Countries, The Journal of Risk and Insurance, 74(3), pp. 637-52.
Li, M., 2008. Factors influencing household’s demand of life insurance, A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science
Lim, C.C. and Haberman, S., 2004. Macroeconomic Variables And The Demand For Life Insurance in Malaysia, Faculty of Actuarial Science and Statistics, CASS Business School, City University London, pp. 1-21.
Rubayah, Y. and Zaidi, I., 2000. Prospek Industri Insurans Hayat Abad Ke-21, Utara Management Review, 1 (2), pp. 69-79.
Simona Laura, D., 2014. Life and non-life insurance demand: the different effects of influence factors in emerging countries from Europe and Asia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27 (1), 169-180, DOI: 10.1080/1331677X.2014.952112.
Su, C.W., Chang, H.L. and Pan, G., 1996. Tests for Causality between Insurance Development and Economic Growth; Using Asymptotic and Panel Bootstrap Distributions. Doctoral Dissertation, University of Nebraska.
Subir, S., 2008. An Analysis of Life Insurance Demand Determinants for Selected Asian Economies and India, Madras School of Economics, Gandhi Mandapam Road, Working Paper 36, pp. 1-26. www.mse.ac.in
Truett DB, Truett L.J., 1990. The Demand for Life Insurance in Mexico and the United States: A Comparative Study, Journal of Risk and Insurance, 57(2): 321-328.
Varian, H.R. (1993). Intermediate microeconomics. (3th ed.). New York, NY: Norton & Company, Inc.
Yaari. M., 1965. Uncertain Lifetime, Life Insurance and the Theory of the Consumer, Review of Economic Studies, 32, pp. 137-5