سیاست و عملکرد دولت‌های ج ا ا در رابطه با اقوام استان خوزستان دوره چهار ساله ریاست جمهوری دکتر روحانی و اثر آن بر توسعه اقتصادی و جغرافیایی استان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی - گرایش مسایل ایران، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

3 دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jgeoq.2023.262564.2867

چکیده

نگرش مبتنی بر قومیت ها یکی از مولفه های بسیار مهم در رسیدن به پیشرفت و توسعه درعرصه اقتصادی و جغرافیایی هر جامعه می باشد. از این رو هویت های قومی و سیاست گذاری های کلان در این زمینه از شاخصه های مهم، تلقی و معرف وحدت و اعتلای یک منطقه خواهد بود. امروزه با حذف ناسیونالیسم قومی و نهاد سازیسازمانی و توامندسازی اقوام می توان بستری مناسب برای مشارکت نهادی در متن نظام اجتماعی برای روند رو به رشد مناطق با همگرایی اقوام ایجاد نمود. در این راستا توجه به ژئوپلتیک قومیت ها در ج ا ا و به دلیل تنوع قومیت ها خود نشان از تصویری روشن از همزیستی مسالمت آمیز آنها منعکس می نمایند. تنوع قومیت ها در استان خوزستان به عنوان یک واقعیت تاریخی همواره با جغرافیای سیاسی کشور مترادف و زمینه ساز توسعه ملی بوده است. این امر به هنگام تدوین برنامه های جامع و بالا دستی برای بهره مندی بیشتر از ظرفیت های آن آشکار می گردد. هدف از این مطالعه بررسی سیاست و عملکرد دولت‌ آقای دکتر روحانی(دولت اعتدال طلب) و اثر آن بر توسعه اقتصادی و جغرافیایی و اقوام استان خوزستان می باشد، روش تحقیق کاربردی و از حیث روش شناسی به صورت کیفی و انجام مصاحبه های نیمه بازمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The policy and performance of the governments of the Islamic Republic of Iran in relation to the tribes of Khuzestan province (the first four years of Dr. Rouhani's presidency as a moderate government based on reformism)

نویسندگان [English]

  • Ali Eydi Sheykh Robat 1
  • Abdolrahman Hasanifar 2
  • Mohammad Salar Kasraei 3
  • Aliakbar Amini 4
1 PhD Student in Political Science, Iran, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The attitude based on ethnicities is one of the most important components in achieving progress and development in the economic and geographical arena of any society. Therefore, ethnic identities and macro-policies in this field will be considered as an indicator of the unity and elevation of a region. Today, by eliminating ethnic nationalism and institutionalization and strengthening ethnic groups, a suitable platform for institutional participation in the context of the social system can be created for the growing trend of regions with ethnic convergence. In this regard, paying attention to the geopolitics of the ethnicities in the country and due to the diversity of the ethnicities, they reflect a clear picture of their peaceful coexistence. The diversity of ethnicities in Khuzestan province, as a historical fact, has always been synonymous with the country's political geography and the basis of national development. This is revealed when developing comprehensive and advanced programs to benefit more from its capacities. The purpose of this study is to examine the policy and performance of Dr. Rouhani's government (the moderate government) and its effect on the economic and geographical development and the ethnic groups of Khuzestan province. The research method is applied and qualitative in terms of methodology, and conducting semi-structured interviews. and analysis has been done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics and practice
  • minorities of Khuzestan province
  • moderates
  • economic and geographical development
اخوان کاظمی، بهرام(1385)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ اول.
اسماعیلی، رضا(1385)، سرمایه اجتماعی و اهداف سند چش مانداز توسعه ایران،  مجمع تشخیص مصلحت نظام.
آشوری، داریوش(1378)، دانشنامه سیاسی تهران: انتشارات مروارید.
افتخاری، اصغر(بی تا)، نبود سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در امنیت، سایتWWW.aftab.ir
افتخاری، علیرضا(1384)، ساختار اجتماعی امنیت، مطالعه موردی جمهوری اسلامی ، تهران: نشر گلپویه
آمارنامه سرشماری نفوس، سازمان برنامه ریزی استان، 1395.
ایران به روایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 38.
بوزان، باری(بی تا)، مردم دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برتون، رولان (1380).  قوم‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
پورهاشمی، سید عباس(1382)، احساس امنیت و حقوق شهروندی،تهران، 1382، نشریه پگاه شماره 135.
پیشگاهی فرد، زهرا(1394)، منازعه قومی و سیاست بین‌الملل(چگونگی انتشار و افزایش): 1394، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
تاج یک، محمدرضا(1377)، انتظام در پراکندگی بحثی در امنیت ملی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم.
دادگر، یدالله و رو حالله نظری(1388)، بررسی شاخص فساد مالی در ایران و کشورهای برگزیده جهان: 1388،  ماهنامه اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره 64 .
دارابی، علی(بی تا)، نگاهی نو به مقوله امنیت در جمهوری اسلامی ایران ، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره .6
رضایی میرقائد، محسن و علی مبینی دهکردی(بی تا)، ایران آینده در افق چشم انداز: تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رضائیان، علی(1384)، ایجاد و استقرار مدل چشم انداز سازمانی در پرتو چشم انداز نظام ج. ا. ایران فصلنامه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، شماره 8 و 9
روحانی، حسن(1385)، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژ یک.
زالی، علیرضا(1385)، دیدگا ههای بهداشتی در سند چشم انداز بیست ساله کشور: تهران، 1385.
سالار، محمد(1391)، مؤلفه‌های  امنیت در اندیشه امام خمینی(ره)، مجله اندیشه، شماره .6، سایت  www.tebyan.net 6/10/91.
سایت دانشنامه آزاد ویکی پدیا https://fa.wikipedia.org/wiki/ حسن روحانی
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی « ،)  مهدی پور، حسین (زمستان 1384
سیف زاده، سید حسین، اصول روابط بین الملل: تهران، 1380، نشر میزان.
شریف‌پور، حامد (1387). رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کرد، مطالعات ملی، س 9، ش 1، صص 115-89.
طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، جلد هشتم، ترجمه سیدمحمدباقر همدانی، قم، 370: دفتر انتشارات اسلامی.
عبا س زاده، هادی و کامران کرمی، سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار ، 1390، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 51.
عبدالمحمدی، حسین، تأثیر فساد مالی بر امنیت ملی، فصلنامه معرفت، شماره 52.
عزیزی، ستار (1385). حمایت از اقلیت­ها در حقوق بین­الملل، همدان: انتشارات نور علم.
علایی، حسین، امنیت پایدار در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، نشریه آفاق امنیت، شماره 15 .
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد سوم، تهران، 1379: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
عمید، حسن، فرهنگ عمید.
قرآن کریم، ترجمه ابوالفضل بهرام پور، تهران 1389: مؤسسه نشر شهر.
کریمی، زهرا(1386)، پا یبندی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، 1386، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 40 .
گودرزی، حسین (1385). مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
مختارزاده، علیرضا(1383)، سلسله مقالات قومیت شناسی امنیتی، ماهنامه سخن آشنا،1383، شماره 8 و 10.
مطهری، مرتضی(بی تا)، سیری در نهج البلاغه از مجموعه آثار، جلد 16 ، تهران، انتشارات صدرا.
معین، محمد(1391). فرهنگ فارسی،چاپ چهلم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
معین، محمد(1363)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم.
میرزایی، سیدآیت‌الله(1396). ناسیونالیسم و قومیت در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هجدهم، شمارة 1، صص 68-32.
میرسندسی، سید محمد(1390)، تحلیل جامعه شناسی امنیت در ایران با تأکید بر رویکرد تاریخی، تهران، سایت www.csss.ir.
نصیری، حسین(1384)، امنیت ملی پایدار، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 215.
نهج البلاغه، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، چاپ هفتم، تهران، 1374: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، 1386: سازمان چاپ و انتشارات بدرقه جاویدان.
نویدنیا، منیژه(1388)، امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
منابع لاتین
Anderson، Torben M. (2007), “Increasing longevity and Social Security Reforms: A legislative Procedure Approach”, Journal of Public Economics 92.
Klaus, (2000), Geopolitics in a Changing World, London: Prentice Hall.
Dennis Wrong, (1994), The Problem of Order, Cambridge Harvard University.
 Estos, Carroll L. (2004), “Social Security Privatization and Older Women: A Feminist Political Economy Perspective”, Journal of Aging
Hong Jay H. & Jose -Vıctor Rıos-Rull (2006), “Social Security، lifeInsurance and Annuities for Families”, Journal of Monetary Economics 54.
Law, (1994), Organizing Modernity, Combridge: Black Well Publishers.
Mearshiemer, John, (2001), The Tragedy of Great Power Politics, New York, Norton Company.
Miscevic, Nenad, (2010)"Nationalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/nationalism/>.
Mitchell, Paul T. (2000), «Network Centric Warfare», Adelphi Paper, No. 385.
Simon, Steven, (2007), “American and Iraq: The Case for Disengagement” Survival, Vol. 49, No. 1.
Smith, A. D. (2003) Nationalism: Theory, Ideology, History. London: Polity Press.
The Greco-Bulgarian Communities Case, for full text see: http:// www. World courts. com/pcij/eng/decisions/1930.07.31_grecobulgarian.
 Williamson, John B. (2002), “Privatization of Social Security in the United Kingdom Warning or Exemplar?”, Journal of Aging Studies 16.