اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 استادیار دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هر شهر باید باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقلیمی و مزیت‌های نسبی منحصر به فردی که دارد، بایستی راه خود را از میان انبوه راه‌ها برگزیند و به‌سوی هوشمند شدن بیشتر حرکت کند. در این مقاله با انتخاب شهر بارسلونا به عنوان شهر هوشمند و همچنین با در نظر گرفتن اقدامات هوشمندسازی در این شهر سعی شده‌است تا با مورد مطالعه قرار دادن منطقه 6 شهرداری تهران که از مناطق مهم و مرکزی تهران به‌شمار می‌آید، در مورد انتخاب اقدامات لازم جهت هوشمندسازی در این منطقه تصمیم‌گیری ‌شود. همچنین در این تحقیق تلاش شده‌است، با در نظر گرفتن اقدامات صورت گرفته در این شهر، با بهره بردن از نظر خبرگان، فعالیت‌های موثر و بهینه در جهت هوشمندسازی منطقه6 شهرتهران را رتبه‌بندی کرده تا بهینه‌ترین اقدام را انتخاب و اقدامات دیگر اولویت‌بندی شوند. در نهایت با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره این اقدامات را رتبه‌بندی نموده تا در مرحله آخر بهینه‌ترین روش موجود انتخاب شود. برای این منظور از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی به معیار‌ها و جهت رتبه بندی گزینه‌ها از روش TOPSIS استفاده شد. مطابق با نتیجه به‌دست آمده، در منطقه 6 شهرداری تهران، بهینه‌ترین اقدام انتخاب شده، اجرای طرح حمل‌ونقل هوشمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the necessary measures to reach the smart city (Case Study: Tehran 6th District)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nohegar 1
  • Ali Alavi Naeini 2
  • Mohammad Javad Amiri 3
  • Mehdi Salahshour 4
1 Professor, Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Environmental Planning, University of Tehran،Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. student of Environmental Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Each city must respect the cultural, economic, social, political, climatic and unique comparative advantage and must pick their way through different ways and move towards smarter. In this article, we have choose Barcelona as the smart city and also considering to its intelligence measures for studying Tehran 6th District which is one of the important and central regions of Tehran and decide on the steps to be taken to make intelligence measures in this area. In this research, we have tried to take into account the actions taken in this city, using the experts' opinion, to evaluate the effective and optimal activities in order to intelligent the 6th district of Tehran, in order to select the most optimal action and other measures to be prioritized. Finally by using multi-criteria decision-making method these measures are ranked so that in the last step the best available method is selected. For this purpose, the Shannon entropy method was used to weight the criteria and to rank the options by TOPSIS method. According to the result, in the 6th district of Tehran, the most effective action is to implement a smart transportation plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart City
  • multi-criteria decision making
  • Tehran 6th District
  • TOPSIS
شجاع عراقی، مهناز؛ تولایی، سیمین و ضیائیان، پرویز (1390). مکان­یابی بهینه پایگاه­های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران)، نشریه مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال سوم، شماره 10، پاییز 1390، ص 60-41.
Benevolo, C., Dameri, R. P., & D’Auria, B. 2016. Smart mobility in smart city. In Empowering Organizations ; pp. 13-28.
 
Bibri, S. E., Krogstie, J. 2017. Smart sustainable cities of the future: An extensive
interdisciplinary literature review. Sustainable Cities and Society ; pp. 183-212.
 Chuansheng X., Dapeng D., Shengping H., Xin X., Yingjie C. 2012. Safety evaluation of smart grid based on AHP-entropy method , Systems Engineering Procedia, Vol. 4, pp. 203-209.
-Dameri, R. P., Cocchia, A. 2013. Smart city and digital city: twenty years of terminology evolution. In X Conference of the Italian Chapter of AIS, ITAIS ; pp. 1-8.
 
-Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., Meijers, E. 2007. Smart cities. Ranking of European medium-sized cities, Final Report, Centre of Regional Science, Vienna UT.
 
-Karadağ, T. U. N. Ç. 2013. An evaluation of the smart city approach (Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation, 2013. Middle East Technical University).
 
-Nam, T., Pardo, T. A. 2011. Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context. In Proceedings of the 5th international conference on theory and practice of electronic governance ; pp. 185-194.
Özcan EC, Ünlüsoy S, Eren T. 2017. A combined goal programming–AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants , Renewable and Sustainable Energy Reviews,Vol.78, pp. 10-23.
 
Sophronides, P., Steenbruggen, J., Scholten, H., Giaoutzi, M. 2016. Geodesign the multi-layered water safety. Research in Urbanism Series, 4, pp. 113-138.
 
Wang E., Alp N., Shi J., Wang C., Zhang X., Chen H. 2010. Multi-criteria building energy performance benchmarking through variable clustering based compromise TOPSIS with objective entropy weighting , Energy, Vol. 125, pp.197-210.
Zygiaris, S. 2013. Smart city reference model: Assisting planners to conceptualize the building of smart city innovation ecosystems. Journal of the Knowledge Economy, 4(2), pp. 217-231.