«به سایت  فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای خوش آمدید»

فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای  در سال، 4 شماره از آن منتشر می شود. جهت داوری مقالات مبلغ سیصد هزار تومان به شماره حساب  40028100107080901  و یا شماره کارت 5022297000060769 بانک پاساگارد به نام موسسه آموزش عالی قشم واریز و تصویر فیش واریزی (حتما مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی و کد مقاله بر روی فیش باشد) فقط در سامانه فصلنامه ثبت نمایید تا در اسرع وقت در روند داوری قرار گیرد و حداقل زمان جهت داوری مقالات 3 ماه می باشد. یادآور می شود پرداخت هزینه داوری به منزله تایید مقاله نبوده و پذیرش مقاله منوط به تایید داوران است. در صورت تایید داوران و دریافت پذیرش پس از بررسی و تأیید به وسیله هیأت تحریریه مجله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و هزینه چاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز شود. 

لطفا در وارد کردن ترتیب اسامی نویسندگان مقاله، نویسنده مسئول و سمت نویسندگان دقت لازم را بفرمایید بعد از بارگذاری به هیچ عنوان تغییر نخواهد یافت.

دقت بفرمایید بعد از دریافت ایمیل پرداخت هزینه نسبت به واریز وجه اقدام نمایید.

 پاسخگویی فقط از طریق آدرس ایمیل qeshmmajaleh@gmail.com انجام می شود

 

شرایط تأیید اولیه مقالات

 

مقاله ارسالی، تعهدی برای فصلنامه ایجاد نمی کند و مسئولین فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله اختیار تام دارند.

 

1) مقاله باید طبق فرمت مجله نگارش شود (به تریتب شامل عناوین: چکیده فارسی - مقدمه- مبانی نظری- محدوده موردمطالعه- یافته های پژوهش - نتیجه گیری- پیشنهادات - منابع - چکیده انگلیسی ).

 2) تمام مطالب مقاله باید رفرنس داشته باشند.

 3) تمام جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها باید عنوان و منبع داشته باشند.

 4) منطقه مورد مطاله در مقاله باید به طور کامل و جامع معرفی گردد و از نقشه های کاربردی منطقه استفاده گردد.

 5) نقشه های مقاله باید دارای کادر، مقیاس و راهنما باشند.

 6) روش تحقیق یا پژوهش مقاله در مقدمه ذکر گردد و تیتر جداگانه نداشته باشد.

 7) مقاله از حالت توصیفی خارج شده و علمی - پژوهشی باشد.

 8) مقاله باید چکیده انگلیسی داشته باشد و در چکیده انگلیسی باید نام نویسندگان نیز آورده شود.

 9) به دستاوردهای پژوهشی مقاله اشاره شود.

 10) نتیجه گیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی بصورت کامل و جامع مطرح شود و کاربرده مقاله در برنامه ریزی بیان گردد. قطعاً باید در چند صفحه توضیح داده شود.

 11) تاکید فصلنامه بر مقالات پژوهشی استخراج شده از رساله ی دکترا می باشد.

 12) جهت حفظ نظر و اندیشه ی همه اساتید در هر سال حداکثر 2 مقاله از یک نویسنده در قالب نویسنده مسئول، راهنما، مشاور یا همکار بیشتر مقدور نمی باشد.

 13) فیش داوری به حساب دانشگاه موسسه واریز شود.

 14) منابع انگلیسی بطور شفاف و کامل قید گردد.

 15) از هر منبعی استفاده می شود نام منبع به طور کامل قید گردد.

 16) تعهد نویسنده مبنی بر تکراری نبودن مقاله که از سایت و یا مجلات دیگر استخراج نشده باشد الزامی است.

17) نویسندگان محترم لطفا فرم تعهد نامه و تعارض منافع مقالات را تکمیل نموده و بارگذاری نمایند.