«به سایت  فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای خوش آمدید»

فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای  در سال، 4 شماره از آن منتشر می شود. جهت داوری مقالات مبلغ سیصد هزار تومان به شماره حساب  40028100107080901  و یا شماره کارت 5022297000060769 بانک پاساگارد به نام موسسه آموزش عالی قشم واریز و تصویر فیش واریزی (حتما مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی و کد مقاله بر روی فیش باشد) فقط در سامانه فصلنامه ثبت نمایید تا در اسرع وقت در روند داوری قرار گیرد و حداقل زمان جهت داوری مقالات 3 ماه می باشد. یادآور می شود پرداخت هزینه داوری به منزله تایید مقاله نبوده و پذیرش مقاله منوط به تایید داوران است. در صورت تایید داوران و دریافت پذیرش پس از بررسی و تأیید به وسیله هیأت تحریریه مجله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و هزینه چاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز شود. 

لطفا در وارد کردن ترتیب اسامی نویسندگان مقاله، نویسنده مسئول و سمت نویسندگان دقت لازم را بفرمایید بعد از بارگذاری به هیچ عنوان تغییر نخواهد یافت.

 پاسخگویی فقط از طریق ایمیل institute.qeshm@gmail.com انجام می شود

 

شرایط تأیید اولیه مقالات

 

مقاله ارسالی، تعهدی برای فصلنامه ایجاد نمی کند و مسئولین فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله اختیار تام دارند.

 

1) مقاله باید طبق فرمت مجله نگارش شود (به تریتب شامل عناوین: چکیده فارسی - مقدمه- مبانی نظری- محدوده موردمطالعه- یافته های پژوهش - نتیجه گیری- پیشنهادات - منابع - چکیده انگلیسی ).

 2) تمام مطالب مقاله باید رفرنس داشته باشند.

 3) تمام جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها باید عنوان و منبع داشته باشند.

 4) منطقه مورد مطاله در مقاله باید به طور کامل و جامع معرفی گردد و از نقشه های کاربردی منطقه استفاده گردد.

 5) نقشه های مقاله باید دارای کادر، مقیاس و راهنما باشند.

 6) روش تحقیق یا پژوهش مقاله در مقدمه ذکر گردد و تیتر جداگانه نداشته باشد.

 7) مقاله از حالت توصیفی خارج شده و علمی - پژوهشی باشد.

 8) مقاله باید چکیده انگلیسی داشته باشد و در چکیده انگلیسی باید نام نویسندگان نیز آورده شود.

 9) به دستاوردهای پژوهشی مقاله اشاره شود.

 10) نتیجه گیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی بصورت کامل و جامع مطرح شود و کاربرده مقاله در برنامه ریزی بیان گردد. قطعاً باید در چند صفحه توضیح داده شود.

 11) تاکید فصلنامه بر مقالات پژوهشی استخراج شده از رساله ی دکترا می باشد.

 12) جهت حفظ نظر و اندیشه ی همه اساتید در هر سال حداکثر 2 مقاله از یک نویسنده در قالب نویسنده مسئول، راهنما، مشاور یا همکار بیشتر مقدور نمی باشد.

 13) فیش داوری به حساب دانشگاه موسسه واریز شود.

 14) منابع انگلیسی بطور شفاف و کامل قید گردد.

 15) از هر منبعی استفاده می شود نام منبع به طور کامل قید گردد.

 16) تعهد نویسنده مبنی بر تکراری نبودن مقاله که از سایت و یا مجلات دیگر استخراج نشده باشد الزامی است.