دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، پاییز 1394 
2. تاثیرشرایط اقلیمی بر کشت گندم در شهرستان دزفول

صفحه 25-34

منیژه ظهوریان پردل؛ منوچهر جوانمردی؛ ماریا مکاری