دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، پاییز 1397 
1. واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

صفحه 23-40

محمد تقی حیدری؛ کرامت اله زیاری؛ ابوالفضل مشکینی؛ علیرضا انبارلو


2. امنیت سازی پایدار درخلیج فارس

صفحه 41-59

حجت الله حیدری صوفیانی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت الله عزتی؛ عمران علیزاده


7. توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران)

صفحه 145-158

عامر نیک پور؛ مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبارنشلی


10. اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه

صفحه 195-209

اختر شیری؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری


16. تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری

صفحه 289-310

محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


24. بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران

صفحه 427-434

ابراهیم پوررمضان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ سعید گیوه چی؛ محمد حسن نامی